+ Meer informatie

Kerkelijk Jaarboekje 1958

5 minuten leestijd

RONDKIJK

Kerkelijk Jaarboekje 1958

Het kerkelijk jaarboekje 1958 van onze Gereformeerde Gemeenten in Nederland is weer verschenen. Het ziet er netjes uit. Van dezelfde opzet als andere jaren grijpen wij er telkens weer met genoegen naar; we lezen er immers in af hoe onze gemeenten reilen en zeilen in omvang en grootte; tot welke scriba we ons wenden moeten wanneer we een kerkeraad van een bepaalde gemeente moeten aanschrijven of telefoneren; de adressen van predikanten en studenten, van de kerkelijke verenigingen en tientallen andere dingen meer. Het kerkelijk vademecum dus, dat men maar behoeft op te slaan om te weten wat men wil.

Het voorwoord is verzorgd door ds. J. W. Kersten van Scheveningen, het kerkelijk overzicht van ds. H. Rijksen te Vlaardingen (lopende tot 1 april 1958). Ds. Rijksen haalt daarin aan hoe in 1957 een drukbezochte herdenkingssamenkomst werd gehouden te Rotterdam ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Geref. Gemeenten in Nederland. Ook memoreert hij in dit overzicht hoe verleden jaar voor het eerst een landelijke zendingsdag werd georganiseerd te Utrecht, waaruit blijkt, dat het besef van de zendingsroeping der kerk onder ons meer en meer levendig wordt. Aangehaald worden diverse jubilea in het afgelopen tijdvak, o.m. het herdenken van het 25-jarig bestaan van de ring van Jongelingsverenigingen in Zuid-Holland en de Zondagsschool van Vlaardingen, die een halve eeuw geleden tot stand kwam. Onze J.V.'s, M.V.'s, K.V.'s, Zangverenigingen e.d. krijgen in het boekje ook een plaats; men kan er voor correspondentie e.d. alle adressen in vinden. Stilgestaan wordt bij de ernstige ziekte en het overlijden van ds. J. Hagestein, die onze gemeenten op 43-jarige leeftijd ontviel. Een foto van de nog zo jeugdige predikant is er bij opgenomen.

Een zeer leerzaam artikel komt er in voor van de hand van ds. K. de Gier te 's Gravenhage over „Roeping en wedergeboorte!"

Belangrijk vinden wij altijd het statistisch overzicht, met het aantal gemeenten, predikanten, leden, doopleden, vacatures enz., waarom we dit hiernaast afdrukken.

Het aantal gemeenten had in 1952 zijn hoogste punt n.1. 147 en is in 1953 door het schisma in de kerk tot 133 teruggelopen. Het aantal predikanten bedraagt 18, terwijl er van 134 gemeenten 116 vakatures zijn. In deze cijfers valt de nood der kerk t.a.v. de levende bediening van het Woord duidelijk af te lezen.

Wat het aantal leden en doopleden betreft, dit was in 1952 ook op het hoogst, n.1. resp. 67144 en 33780. De scheuring in 1953 bracht deze aantallen op resp. 58760 en 29342 oftewel 8384 leden en 4438 doopleden minder. Die afvloeiing is alleen in 1953 te constateren; deze statistiek wijst uit, dat dit vrij spoedig tot stilstand kwam en de volgende jaren reeds weer een stijging van het aantal leden kwam. Thans (tot op 1 april 1958) is het totale ledenaantal 60622 en 30229 doopleden. Het verschil bedraagt thans 6500 leden minder dan in 1952. Als men deze statitstiek goed bekijkt en een weinig omschrijft beginnen de cijfers te leven. Dan valt er uit te zien, dat er nog steeds groei in onze gemeenten zit. Nu gaat het echter niet alleen om de groei in de breedte, maar vooral om groei in de diepte. Want het komt er toch maar op aan, dat we levende lidmaten van de Kerk — met een hoofdletter — mogen zijn*)

Van de kerkelijke erve

valt verder mede te delen, dat door het curatorium van onze Theologische School tot het volgen van de lessen zijn toegelaten de heren G. Kuyt te Katwijk aan Zee; G. Harinck te Kloetinge (Zeeland) en G. Mouw te Vriezeveen. De heer G. Kuyt zal een opleiding ontvangen als predikantzendeling. De studenten A. Hofman (Maasdijk 16, Aalst bij Zaltbommel) en J. van Haaren (Pastorie Moerkapelle) hebben met goed gevolg eindexamen afgelegd en zijn beroepbaar verklaard. Toegelaten om te proponeren zijn de studenten W. C. J. Bosschaart te Wolfaartsdijk en J. Ligtenberg te Rijssen.

Ds. G. Zwerus

Tenslotte nog een bericht over de toestand van ds. G. Zwerus te Norwich, Canada. Zoals bekend heeft deze een zeer ernstige operatie moeten ondergaan, zodat voor zijn leven werd gevreesd. Maar de Heere heeft het wonderwel met hem gemaakt. In de grootste smarten had hij zoveel van de liefde Gods, dat hij steeds moest zeggen: Heere, Gij zijt toch goed! Evenwel bad hij soms ook: Heere, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan.

Na de operatie is het als een groot wonder zeer wel gegaan met ds. Zwerus. Op onze tafel ligt van hem een eigenhandig geschreven brief, waarin hij meedeelde, dat hij nog zeer zwak is, maar toch in de tuin wandelt en in de zon zit. Zondag 22 juni heeft hij in de kerk te Norwich zelfs een leesdienst kunnen bijwonen en zijn gemeente na de dienst toegesproken uit Ps. 48 : 10: O, God, wij gedenken Uwe weldadigheden in het midden uws tempels." Vermeld en verbreid maar dat de Heere goed is, zo schreef hij ons; hij hoopte de gemeenten nog lang te mogen dienen. Dit mag toch wel als een wonder worden beschouwd, daar de operatie zeer ingrijpend was. Wij waren er mee verblijd dit te mogen vernemen en bidden hem een verder herstel toe. Dat zijn hartewens vervuld worde om nog verder in de wijngaard des Heeren werkzaam te mogen zijn, Zijn grote Naam tot eer.


*) Het jaarboekje boven omschreven is verkrijgbaarbij de N.V. Banier te Utrecht en in de boekhandel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.