+ Meer informatie

I. Berichten van kerkelijke colleges

2 minuten leestijd

Tot de aangifte voor het examen ter toelating tot de Evangeliebediening in de Nederlandsche Hervormde Kerk, bestaat, gedurende de maand Februari, onder overlegging der vereischte stukken, gelegenheid bij den Secretaris der Algemeene Synode, Javastraat 100, te 's-Gravenhage.

Op aangetee ken de stukken ge lieve men te schrijven: „Hulppostkantoor Balistraat”.

De aangifte kan, desgewenscht, ook persoonlijk geschieden, van 11 tot 12 uur des voormiddags, behalve de Zondagen, eveneens in het gebouw der Synode, Javastraat 100, te 's-Gravenhage.

De Algemeene Synodale Commissie heeft in hetgeen Zijne Excellentie de Minister van Financiën in de Memorie van Antwoord, VIIde Afdeeling, Kosten der Eerediensten, Art. 69 heeft gezegd:


„Hij is bereid te overwegen of er termen bestaan aan de predikanten en Roomsch-Katholieke geestelijken een duurtebijslag op hun traktement te geven en c.q. te bevorderen dat de benoodigde gelden bij suppletoire begrooting worden aangevraagd”,

aanleiding gevonden een adres te richten tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin hare medewerking wordt ingeroepen om den Minister hierin te steunen.

— De quaestor der classis Zwolle (ds. B. Zoete te Avereest) deelt mede, dat door hem eene postrekening is geopend onder no. 14672, kantoor Dedemsvaart. Hij verzoekt, hem voortaan alle quota, contributiën, collecten enz. langs dezen weg van den postchèque- en girodienst toe te zenden. Tegen betaling van 5 cent kan op die wijze elk bedrag aan hem worden overgemaakt, terwijl de afzender een zoodanig bewijs van betaling bezit, dat het zenden van een ontvangbewijs overbodig wordt.

Tevens verzoekt hij, er mee te willen rekenen, dat de quota en de contributies voor de Weduwenbeurs op tijd moeten worden gezonden, d. w. z. wat de eerste betreft vóór 1 April, en wat de laatste betreft vóór 15 April.

Ontvangen giften.

De Secretaris der Synode heeft in dank ontvangen eene gift van ƒ 15 voor de Algemeene Weduwen- en Weezenbeurs, uit het fonds voor algemeen christelijke belangen te Berkel en Rodenrijs.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.