+ Meer informatie

Boekbespreking

9 minuten leestijd

JALI’S VAN DE PASVALLEI

door Drs. C. Fahner.

Uitgeverij De Banier, Utrecht.

De ondertitel van het boek luidt: Een bergstam in kontakt met het Evangelie. Dat geeft in het kort de inhoud van dit werk weer. De schrijver werkt al langer dan 3 jaar onder de Jali’s. Hij kent dus deze stam in het centrale bergland van West-Irian, het vroegere Nieuw-Guinea, van nabij. Uit het voorwoord blijkt, dat de volksstam, waarover in dit boek geschreven wordt, een arbeidsterrein van de zending van de Gereformeerde Gemeenten is.

We lezen eerst hoe deze stam leeft, woont en werkt, heidense feesten viert, oorlog voert enz., maar daarna ook hoe het evangelie wordt ontvangen en welke veranderingen daardaar ontstaan. De Jali’s leefden nog in een primitieve maatschapschappij, in het stenen tijdperk, in een wereld, waarin schelpen en varkens een grote rol speelden en waar de tovenaars en de verering van de geesten het dagelijks leven bepaalden. Dat is nu allemaal aan het veranderen. De schrijver neemt ons mee naar de Jali’s en licht ons voor. Het is een heel mooi boek, waarvan we zeker kennis moeten nemen, wanneer we enige belangstelling hebben voor de voortgang van het evangelie in de heidenwereld.

Aan de hand van 75 kleuren- en 35 zwart/wit foto’s, over het gehele boek verdeeld, wordt het geschrevene verduidelijkt. We vragen ons wel af, of het niet beter was geweest wat minder foto’s op te nemen. Er zijn er bij, die gemist hadden kunnen worden, zonder aan de waarde van het boek tekort te doen.

Het boek is gedrukt op zeer mooi wit glanzend papier, groot 192 blz., gebonden in een mooie linnen band met een stofomslag in kleur en kost f 22,50. B.

JACOBUS KOELMAN door L. Janse.

Uitgeverij De Banier, Utrecht.

Dit werkje verscheen in de serie Banier Bibliotheek voor het gezin. Het gaat over het leven en de veelzijdige arbeid van Koelman, die we in onze dagen nog kennen uit de werken, die hij geschreven en vertaald heeft.

De schrijver vermeld aan het slot de door hem geraadpleegde bronnen. Hij noemt als eerste Dr. A. F. Krull: Jacobus Koelman. Dit is een proefschrift, dat in 1901 verscheen en kort geleden herdrukt werd. We krijgen de indruk, dat Janse heel veel aan dit proefschrift ontleend heeft. Dat proefschrift beschrijft uitvoerig wat omtrent Koelman en zijn werk van belang kan worden geacht. Janse volgt Krull zo’n beetje op de voet. Hij doet het beknopt. Daardoor is dit werkje uiteraard niet zo volledig als het werk van Dr. Krull. Het geeft echter toch wel een zeker inzicht in de betekenis van Koelman vroeger en nu. Voor hen die Krull niet tot hun beschikking hebben is het werkje van Janse oriënterend en aan te bevelen.

Het kost gebonden f 6,25. B.

Ds. J. Pannekoek TWEEDE ACHTAL PREDIKATIES.

Uigave van G. J. van Horssen, Barneveld.

Deze prediker is vorig jaar de eeuwige rust ingegaan. Bij zijn begrafenis werd hij vergeleken bij Johannes de doper, die door de Heere een brandende en lichtende kaars genoemd wordt. Het was Johannes’ begeerte en werk om van zichzelf af en op Christus te wijzen. Hij moet wassen en ik minder worden. Zo sprak Johannes. Dat komt ook uit in het leven van Ds. Pannekoek. En evenals Johannes heeft hij slechts kort mogen arbeiden. Hij heeft die tijd besteed in de dienst des Heeren. Daar spreken ook deze preken van. We vinden daarin steeds weer het heenwijzen naar Hem, „Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing”. 1 Corinthe 1 : 30. Duidelijk komt naar voren, dat Sion door recht verlost wordt. De preken geven leiding op de weg des levens. Dat is in onze tijd van grote betekenis.

De preken handelen over Jozua 9 : 15-27, Hooglied 3 : 9 en 10, Jeremia 17 : 16, Hosea 7 : 8 en 9, Lukas 23 : 42, Mattheus 28 : 20, Jesaja 52 : 13 en Handelingen 2 : 42.

De uitgever zorgde voor een passend gewaad. Het boek kost in mooie zwarte band f 16,50.

B.

PRENTBIJBEL

Uitgeverij„De Banier”, Utrecht Deze prentbijbel bevat prenten uit Statenbijbels, bijeenverzameld en van inleidingen voorzien door Wilco C. Poortman, waarin opgenomen alle bijbelse prenten, welke in de verschillende Statenbijbels van nâhet jaar 1637 voorkomen, met korte beschrijving en verwijzing naar het desbetreffende Schriftgedeelte. De omvang van deze prentbijbel is 324 blz. Het boekwerk is uitgegeven in hetzelfde grote formaat als de Statenbijbel, die bij dezelfde uitgeverij opnieuw het licht zag, zoals deze in 1657 werd gedrukt door Paulus Aertsz. van Ravensteyn. Dank zij de moderne technische middelen werd deze uitgave een volkomen gelijke weergave van de oorspronkelijke bijbel. Ook de gebruikelijke 6 kaarten werden in kleur opgenomen met een kleurschaal van 4 tot 8 kleuren.

De Statenbijbel heeft een omvang van ruim 1400 blz. en is gedrukt op speciaal vervaardigd, lichtgetint, gevergeerd papier. De bijbel heeft een geheel leren band (bruine kleur), koperen hoeken en sloten. De band is voorzien van de originele blindstempels. Het formaat is 27x45 cm en de prijs f 750,-.

Wanneer men deze Ravensteyn-bijbel koopt kan men de prentbijbel kopen voor f 125,-. Afzonderlijk gekocht is de prijs f 150,-.

In de prentbijbel vinden we eerst een „Inleiding op de afbeeldingen van de Historiën des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637 -1800’ ’.

De schrijver vertelt o.a. het volgende:

„De functie van de prent in de bijbel is in de loop van de tijd veranderd. Eerst had ze een uitleggende functie en werd in de tekst gedrukt. Met de toenemende ontwikkeling van de mensen verloor de prent haar uitleggende karakter. Het langst bleven de zogenaamde wetenschappelijke prenten in gebruik, zoals deze ± 1580 nog in de tekst van de Deux-aesbijbels voorkomen: de ark van Noach, de tabernakel, de tempel met de gereedschappen. Deze prenten stammen uit de Middeleeuwen, ze komen voor in de postille van Lyra en werden overgenomen door Luther, via Luther kwamen ze in de Nederlandse bijbels. Luther hechtte veel waarde aan prenten, hij gaf zelf aan bij welke tekst een prent moest komen en van Melanchton wordt verteld dat hij de tekening voor enkele prenten zelf ontwierp. Met de Statenvertaling zijn we al ruim 100 jaar verder en vindt men het, gezien de ontwikkeling van het volk, niet meer nodig de prent in de tekst te drukken. Wel heeft de Statenbijbel zes kaarten met beschrijving, opdat de lezer zich kan oriënteren wanneer hij leest over de 40-jarige tocht door de woestijn, over de reizen van Paulus, etc. De invloed echter van de bijbelprenten op de lezer, vooral op de jeugdige lezer is altijd onderschat. De tekst waarbij een prent is gemaakt wordt het eerst opgeslagen en blijft veel beter in het geheugen. Een goed voorbeeld van deze invloed vinden we bij Goethe. Zeker tien keer wordt in zijn boeken de prentbijbel van Merian aangehaald. Deze prentbijbel stond in de bibliotheek van zijn vader. De prenten hadden zoveel indruk op hem gemaakt dat ze in bijzondere momenten telkens weer voor zijn geest kwamen.”

„De uitgevers merkten al spoedig dat er vraag was naar prentbijbels en om aan deze behoefte te voldoen gingen ze naast de Statenbijbel een prentbijbel uitgeven. Dat de prentbijbels gretig werden afgenomen blijkt wel uit de vele drukken die sommige prentbijbels beleefden. Wanneer iemand een Statenbijbel kocht, ongebonden, zocht hij een band uit en als hij over voldoende contanten beschikte, kocht hij er prenten bij die in de Statenbijbel werden bijgebonden. Zo vinden we nu nog talrijke Statenbijbels met honderden prenten, die bijna alle ontleend zijn aan prentbijbels. In onze prentbijbels vindt u enkele honderden prenten, het zijn voorbeelden uit alle prenten-series die in de Statenbijbels voorkomen.”

Uit het bericht van de uitgever nemen we het volgende over:

„De prentbijbel die wij uitgeven is geen nadruk van een bestaande, maar bevat een verzameling van voorbeelden uit prentenreeksen, zoals ze in de Statenbijbels voorkomen. Daardoor is onze uitgave veel interessanter. Zijn de prenten in een prentbijbel van eenzelfde afmeting en uitvoering, in onze uitgave is er een grote verscheidenheid, ook wat de bijschriften betreft. Uit de prentbijbel van Romeijn de Hooghe namen we de ingekleurde titelprenten over. Uit de „Prentbijbel van Pieter de Hondt” namen wij de titelbladen over, en uit de „Grote Bijbel van Mortier” de „Voorrede” en „de boekverkoper aan de lezer”. In de „bladwijzer” geven wij aan uit welke prentbijbels de afbeeldingen komen. Behalve prenten hebben wij ook vijf kaarten, zoals deze in sommige prentbijbels voorkomen, laten reproduceren. Verder vindt u achterin een biografie van de schilders, tekenaars en graveurs die de prenten, in onze uitgave voorkomend, hebben gemaakt.”

Er zijn drie inleidingen en wel: 1. Nederlandse bijbels voor de Statenbijbel; 2. De geschiedenis van de Statenvertaling; 3. De prentbijbels waaraan de prenten in de Statenbijbels zijn ontleend. Daarna volgen dan de vele prenten met onderschriften, zoals die in vroeger eeuwen bij de Heilige Schrift werden gevoegd. Het is uiteraard niet mogelijk daar een overzicht van te geven.

Velen van onze lezers zullen wel een oude Statenvertaling met prenten in hun bezit hebben en dus kunnen zien wat de aard van deze prenten is. Het is duidelijk te zien, dat ze uit vorige eeuwen stammen en daar moet rekening mee worden gehouden.

De Prentbijbel is geen boekwerk om in een keer even door te nemen en dan weg te zetten, maar om bij een bepaald Schriftgedeelte de daarop betrekking hebbende prent (en) in ogenschouw te nemen en om in geschikte ogenblikken de prenten te bezien en zo geleid te worden tot Gods Woord zelf.

De nieuwe uitgave van de oude Statenbijbel heeft naar we ergens lazen veel belangstelling getrokken. Verreweg het grootste gedeelte van de oplaag is al verkocht. We nemen aan, dat ook voor deze prentbijbel, die voornaam is uitgegeven, de nodige belangstelling is. Een woord van aanbeveling is daarom helemaal overbodig. B.

STEMMEN UIT GENEVE

De Geref. Bibliotheek te Goudriaan (Z.-H.).

De 23e bundel is verschenen. Deze bundel bevat weer preken van Joh. Calvijn over het boek Job en wel hoofdstuk 19 : 17 tot hoofdstuk 20 : 25 en een begin van een preek over de volgende verzen 26 - 29. Calvijn preekte schier dagelijks uit het boek Job. Hij deed dit op zijn wijze, verklarend en toepassend. Daarom zijn de preken van deze hervormer leerzaam en spreken ze ons ook in onze tijd nog aan. Daarom kunnen we deze uitgave van harte aanbevelen.

De bundels kosten f 3,50 per aflevering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.