+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Bondsbestuur Chr. Gerei Mannenverenigingen in Nederland, Waarde broeders… Impressies van de geschiedenis van de Bond. 2001. 198 blz. E 11,40.

De Bond van onze mannenverenigingen heeft ‘impressies’ op schrift laten stellen van haar geschiedenis tot nu toe. Dat betekent een tijdsbeslag van 1928–2000. De eerste lijnen van dit boek zijn verzorgd door de brs. J.W. Wüllschleger en M. Feiten, die beiden overleden voor er een definitieve vormgeving kon komen. Mevr. G. van der Laan-de Boer heeft daarna de stof zó bewerkt, dat e.e.a. in boekvorm kon verschijnen.

Terecht typeert de huidige voorzitter van de Bond, ds. J. Jonkman, het werk als een ‘lees- en kijkboek’. Vele foto’s en prenten verlevendigen de uitgave. Onze Mannenbond heeft een pretentieuze taak willen vervullen: in de eerste statuten wordt gesproken over de roeping om ‘door onderlinge samenwerking, de banier des kruises op te heffen tegen het aanrollend ongeloof’ (blz. 15). Vooral onder het voorzitterschap van wijlen ds. C. van der Zaal heeft dat een wijde betekenis gekregen in politiek-maatschappelijke zin, en dat is, gezien diens positie als dominee/AR-politicus, heel begrijpelijk. Evenzo begrijpelijk is het dat dit alles nog wel eens tot spanningen leidde en tot aarzelingen van sommige verenigingen om als lid toe te treden.

Door de jaren heen heeft de Mannenbond kwantitatief wat in de schaduw geleefd van de Vrouwenbond. Dat blijkt zelfs in gehouden acties: een lofwaardig initiatief om de gelden voor een orgel bijeen te brengen voor de aula van onze Universiteit kon pas na een lange weg (toch!) positief worden afgesloten. Kwalitatief mag men gerust zeggen dat de Bond een duidelijke bijdrage heeft mogen leveren aan het geestelijk gehalte van onze Kerken. En het is goed dat dit alles nu eens op deze wijze vastgelegd is. Lof aan de samensteller.

Th. Vriezen/A.S. van der Woude, Oudisraëlitische & vroegjoodse literatuur. Uitg. Kok Kampen 2001. 580 blz. f 84,50.

De namen van de hoogleraren Vriezen en Van derWoude staan garant voor diepgravende studies in en rond het Oude Testament. O.a. in Apeldoorn hebben vele studenten (delen van) hun oeuvre bestudeerd. In 1948 verscheen de eerste druk van het boek van prof. Vriezen dat ten grondslag ligt aan het nu verschenen boek, getiteld Oud-lsraëlitische geschriften. Later (1961) werd dat gewijzigd in De literatuur van Oud-lsraël. Bij de gewijzigde herdrukken leverde prof. Van der Woude een bijdrage.

Nu verschijnt de tiende druk, met deze nieuwe titel—en onder redactie van een nieuwe groep: de theologen Noort, Van der Sar, Van den Brom en Rouwhorst. Als eerbetoon wordt de naam van prof. Vriezen nog steeds vermeld; hij overleed al eerder, terwijl prof. Van der Woude net voor de verschijning, op 18 november 2000, overleed. Een ‘In memoriam’ is opgenomen.

Zonder twijfel mag gesproken worden over een standaardwerk op het gebied van de oudtestamentische wetenschap. Het boek bestaat uit twee hoofddelen: Oudisraëlitische en oudoosterse literatuur; het Oude Testament (de Hebreeuwse bijbel); literatuur van het vroege Jodendom. Een stroom van informatie over de ontstaansgeschiedenis van e.e.a., genrebepaling, auteursvragen enz. zijn in krap 600 bladzijden samengeperst. Natuurlijk hebben de auteurs hun eigen theologische positie, maar er is sprake van zo objectief mogelijke weergave van de stof. Een pittige studie.

A.H. Blok e.a. (red.), Welles, nietes. Omgaan met conflicten. Uitg. Boekencentrum 2000. 119 blz. ƒ 19,50.

In februari 2000 organiseerde het ICS-juristennetwerk een symposium over geschillenbeslechting in kerkelijke kring. Het werd niet door veel personen bijgewoond. Dat vond ik toen jammer, want het thema was alleszins de moeite waard. In dit boek krijgt ieder nu de gelegenheid om—uitgebreider en dieper dan dat dit op het symposium mogelijk was—zich in de materie te verdiepen. Een bijbelse doordenking, praktische hantering van conflicten, verhouding recht en verzoening, mediation, interne rechtsgang en de gang naar de overheidsrechter, bijbelse principes voor het kerkelijk procesrecht, conflicten in de kerk… het komt allemaal aan de orde. En ook zo dat u er iets mee kunt doen, wanneer het onverhoopt zover is. Aanbevolen dus.

Th.M. Naastepad, Het zevende jaar. Gedichten. Bezorgd door dr. L.W. Lagendijk. Uitg. Ten Have Baarn 2000. 40 blz. f 27,90.

Gebundelde gedichten die eerder in tijdschriften van de bekende rooms-katholieke dichter-theo-loog verschenen. Daarbij gaat hij het protestantisme niet voorbij, getuige het gedicht ‘Dordrecht’ op blz. 13: ‘…van dik dogmatisch hout zaagt men er planken om er te zingen en de Heer te danken, wanneer het alom troostelozer wordt’. Zo zullen wij het hem nog niet nazeggen.

Huub Oosterhuis, Bid om vrede. Uitg.Ten Have Baarn 2000. 151 blz. ƒ 33,25.

Een 22e druk van dit boek met gedichten van de priester-dichter, die ook met zijn liederen een bredere bekendheid kreeg dan alleen in eigen kring. Zijn afkomst is duidelijk te traceren; niettemin zijn er ook voor ons aansprekende gedeelten (ik denk bijv. aan de voorbeden rond Goede Vrijdag, blz. 116 e.v.).

A.F. Troost, Adem van boven. Nieuwe liederen. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2000.77 blz. ƒ 17,50.

De predikant-dichter André Troost heeft door zijn liederen bij velen in de kerken ingang. Deze bundel is een vervolg op de bekende ‘Zingende gezegend’. Op bekende melodieën, of nieuwe van hemzelf of bijv. van de Edese musicus en CHE-er Ad Verhage wil hij bijbelse woorden in ons hart laten opklinken. Dat lukt de ene keer natuurlijk beter dan de andere keer, maar vast en zeker zal een aantal liederen ook nu weer aanhaken bij gelovigen. Zelf werd ik diep getroffen door lied 39: Heer, houd ons vast, als wij uit handen geven, wat ons vertrouwd, zo lief en dierbaar is…

Robert D. Linder, De kerkgeschiedenis in vogelvlucht. Uitg. Groen Heerenveen 2000.24 blz.f 12,50.

Een rijk geïllustreerde uitgave, waarin—zoals de titel terecht zegt—in vogelvlucht een samenvatting wordt geboden van de geschiedenis van het christendom vanaf de opstanding van Jezus tot het eind van de 20e eeuw. Nederland krijgt, o.a. met de synode van Dordrecht, in dit wereldgebeuren aparte aandacht. Een vervolg op eerdere deeltjes waarin de bijbel behandeld werd (o.a. ‘Van Abraham tot Paulus’).

Hans Stolp, ‘Ga maar, en laat los’. Teksten bij het sterven van geliefden. Uitg. Ten Have Kampen 2000. 42 blz. ƒ ?

Een boekje met handreikingen voor teksten rond het naderend levenseinde en voor de dagen daarna. Bij die laatste categorie zit mijn grootste probleem, want het heeft naar mijn overtuiging geen zin om doden toe te spreken (blz. 13), of om na hun dood nog voor hun heil te bidden (blz. 35). Gebruikt u het dus voorzichtig.

Janny Lovers-Vermeer en Karst Lovers (sr.), Zondagskind. ‘Ons kind werd geboren met een open rug’. Uitg. Kok Kampen i.s.m. de VBOK. 94 blz. ƒ 17,90.

Een openhartig verslag van de zwangerschap van een tweeling, waarvan het ene kind levenloos ter wereld komt en het andere zwaar gehandicapt is. Geholpen door vele menselijke handen, maar vooral gedragen door hemelse handen komt dit echtpaar met hun kinderen door de crisis heen. Een ontroerend verslag, bestemd voor allen die in gezins- of familiekring deze verdrietige dingen meemaken. Onwillekeurig denkt men aan Psalm 18: met mijn God spring ik over een muur.

Maarten Blom, Een mens die mensen vergezelt. Pastoraal vademecum. Uitg. Meinema Zoetermeer 2001. 268 blz. ƒ 39,90.

Een boek dat dient om pastores te helpen een weg te zoeken in hun werk. Veel gaat er verkeerd doordat de bezoeker onzeker is, niet adequaat ingaat op uitgezonden signalen van het bezochte gemeentelid. In het boek wordt eerst een basis gelegd (deel I: de pastor en zijn context); daarin komen o.a. aan de orde: kerkenraad, planmatig werken, groepswerk, valkuilen. Daarna komen in de meer praktische delen II -IV verschillende situaties aan de orde; o.a. ziekenbezoek, pastoraat bij sterven en verlies, crises, begeleiding van gezinnen en paren, emotionele problemen.

In het boek staat veel dat pastores (dat zijn niet alleen predikanten) kan helpen. Wel dient men zich ervan bewust te zijn dat het boek zijn titel waar maakt; dat kan men als een compliment opvatten, maar ik bedoel het ook nog anders: er is toch ook nog zoiets als de stem van God en zijn leiding in het leven van pastoranten. Die lijn had ik graag sterker benadrukt gezien.

Th.J.M. Naastepad, Menswording. Uitleg van het evangelie naar Marcus. Uitg.Ten Have Baarn 2000. 384 blz. ƒ 36,75.

Een doorgaande serie preken van de in 1996 overleden rooms-katholieke exegeet-homileet. Met vaak verrassende doorkijkjes (ik denk aan de uitleg van Marc. 8:1–21 waar Jezus met zijn discipelen spreekt over de twee keer dat de schare eten heeft gekregen en de betekenis daarvan, blz. 174–178). Soms ook met beslist te weinig diepgang; dan denk ik aan de homilie over de opstanding, Marc. 16–1–8, blz. 336 vv.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.