+ Meer informatie

Verlagen van prijzen bouwgrond Staphorst

Activiteiten zijn sterk gedaald

3 minuten leestijd

STAPHORST — Teneinde de bouw van woningen te stimuleren en daardoor de verliezen op de exploitatie van gronden te beperken, stellen B en W van Staphorst de gemeenteraad voor de prijzen van bouwterreinen tijdelijk te verlagen met 20 gulden per vierkante meter. Het college stelt voor deze verlaging te laten ingaan op 1 januari 1984 en te laten gelden tot 1 juli 1984.

De grondverkopen in de verschillende bestemmingsplannen in de gemeente Staphorst vertonen een ongunstig beeld. De bouwactiviteiten zijn tot een minimum gedaald, vooral waar het gaat om woningen in de vrije sector, In april van dit jaar is in de raad, naar aanleiding van de herziening van de grondprijzen in de verschillende bestemmingsplannen een discussie gevoerd over een mogelijk tijdelijke verlaging van de grondprijzen. Diverse raadsleden meenden op die wijze de bouw van woningen te zullen stimuleren; bovendien zouden de verliezen op de exploitatie van de gronden dan worden beperkt. De grondprijzen werden verlaagd met ƒ 2,50 voor grond op het industrieterrein en met ƒ 3,50 voor gronden in de diverse bestemmingsplannen.

In september besloot de raad 2500 gulden in mindering te brengen op de grondprijzen van woningen die gebouwd zouden worden in het kader van de provinciale „Tijdelijke bijdrageregeling gemeenten bouw vrije-sectorwoningen Overijssel". Hiervoor hebben zich thans npgen gegadigden gemeld.

Onvoldoende

B en W zijn echter van mening, dat de tot dusver getroffen stimuleringsmaatregelen onvoldoende zijn. Vooral de gronden op het industrieterrein, in het bestemmingsplan „StaphorstZuid II" en „IJhorst-Oost fase II en III" vertegenwoordigen volgens het college een aanzienlijke boekwaarde. De totale boekwaarde van de gronden in de bestemmingsplannen bedraagt ruim 4,5 miljoen gulden. Bij een te geringe uitgifte van gronden in deze bestemmingsplannen worden aanzienlijke renteverliezen geleden.

Na rijp beraad is het college van B en W tot de conclusie gekomen, dat er financieel gezien mogelijkheden zijn, door middel van een verlaging van de bouwterreinprijzen de bouwactiviteiten te stimuleren en de werkloosheid in zekere mate te bestrijden. B en W achten het mogelijk de bouwterreinprijzen voor woningbouw met circa 20 gulden per vierkante meter te verlagen (inclusief de in april ingevoerde verlaging). Voor gronden op het industrieterrein stelt het college een verlaging met 12,50 gulden voor.

De prijsverlaging kan worden gedekt uit een tweetal fondsen of reserves, te weten het fonds kernuitbreiding en de reserve voor giondverkopen. Aanwending van deze fondsen kent echter wel belastingtechnische beperkingen, omdat belangrijke delen van deze fondsen zijn gevormd uit BTW-plichtige stortingen.

Als de veronderstelde verkoopcijfers worden gehaald, dan wordt voor een bedrag van maximaal 550.000 gulden beschikt over de hiervoor genoemde reserves. B en W willen deze verlaging — voor wat betreft de woningbouw — uitsluitend toepassen op de vrije sector.

Als gevolg van genoemde regeling wordt de prijs voor industriegrond per 1 januari 1984 vastgesteld op ƒ 32,50. De nieuwe grondprijs voor vrijstaande woningen in Rouvccn komt op 65 gulden. Voor bebouwingsklasse A (bungalows) in IJhorst-Oost wordt de prijs dan 65 gulden en voor bebouwingsklasse B (vrijstaande woningen) moet straks 52 gulden worden betaald. De prijzen in Staphorst-Zuid zijn m het collegevoorstel vastgesteld op respectievelijk 80 gulden en 65 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.