+ Meer informatie

Boekbespreking

7 minuten leestijd

Zonnehuiskalender 1971 en jaarverslag 1969 van de Vereniging Het Zonnehuis.

Deze vereniging doet nuttig werk met de verpleging van langdurig zieken. Er zijn zonnehuizen te Beekbergen, Doorn, Vlaardingen en Zuidhorn, in oprichting te Amstelveen en te Zwolle. De kalender wordt ten bate van het zonnehuis-werk uitgegeven. Zij kost f3,-, inbegrepen t’0,50 verzendkosten. Het is een mooie bloemen-kalender. U kunt haar bestellen door storting van genoemd bedrag van f 3,— op postrekening 4.66.61 van de Vereniging Het Zonnehuis te Utrecht. U steunt daarmee het werk der vereniging. Het jaarverslag geeft een inzicht in het vele werk, dat de vereniging verricht. In 1971 is het 50 jaar geleden, dat zij met haar arbeid begon.

Stemmen uit Genève, preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn.

Stemmen uit Wittenburg preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten.

Uitgaven van de Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan Z.H.

We hebben in deze rubriek meermalen ruime aandacht aan deze uitgaven geschonken. We willen daarnaar verwijzen en volstaan nu met een korte vermelding.

Het betreft de 13e bundel van Stemmen uit Genève. Deze bevat 6 preken van Calvijn over Job. 9 : 1–10 : 6. Calvijn is een Schriftverklaarder bij uitnemendheid. Ook in de preken over het boek Job komt zijn inzicht in de Schriften duidelijk naar voren.

Van Stemmen uit Wittenberg is het de 4e bundel. Deze bevat 8 korte predikaties van Luther over verschillende psalmen. Luther vertolkte de gedachten van de schrift op de hem eigen wijze. Aan het slot van deze bundel vinden we 12 brieven van Luther, een kleine bloemlezing uit de meer dan 3000 brieven, die van Luther bewaard gebleven zijn. Deze bloemlezing verscheen in nederlandse vertaling voor het eerst in 1917, het herdenkingsjaar van de Hervorming.

De kosten zijn f 3,— per bundel. Hartelijk aanbevolen.

Van de komende antichrist tot het nieuwe Jeruzalem door Ds. P. Overduim Uitgeverij W. J. Picters — Oostburg.

Het betreft de tweede druk van dit werkje. Daaruit blijkt, dat er nog vraag naar is. De eerste druk verscheen in 1953. De bedoeling van de schrijver was de christenen op te wekken te letten op de tekenen der tijden, om al de profetieën te bewaren en tezamen te overleggen in het hart, bovenal, dat wij wakende en biddende bevonden mogen worden, de lampen brandende en de lendenen omgord, om uit te gaan de Bruidegom tegemoet.

De tweede druk is gelijk aan de eerste. De schrijver zegt goede dingen, maar hij is naar onze mening veel te gemakkelijk klaar met allerlei uitspraken. Hij neemt veel bijbelse gegevens over, maar verklaart weinig en als hij een eigen mening naar voren brengt overtuigt hij niet van de juistheid daarvan. We willen dit werkje zien als een middel om een waarschuwend geluid te laten horen. Dat is in deze tijd dringend nodig. We behoeven niet nader op het boekje zelf in te gaan.

Het kost f 1,90.

De weg naar de volwassenheid door P. Jasperse. Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes.

De schrijver is dezelfde als Pater later, die in het weekblad „De Reformatie” in zijn rubriek „Aan het stuurwiel” over heel wat onderwerpen geschreven heeft en getracht heeft daarop het licht van het Woord van God te doen schijnen.

K. C. van Spronsen heeft uit de vele „stuurwielen” een keus gemaakt en deze aan de schrijver als concept voor een boekje aangeboden. De heer Jaspers heeft alles herzien en zo is dan dit werk tot stand gekomen.

De titel zegt al veel omtrent de rijke inhoud van dit boek. In 19 hoofdstukken stelt de schrijver belangrijke onderwerpen aan de orde. We vermelden hier de hoofdstukken: over de ontwikkeling van de kinderlijke geest, om het vaderschap, het grote belang van het ouderlijk gezag, de opdracht aan het genetische ouderschap, om het kindschap, vader-zoon, soms een afgrond, het belang van een vroegtijdige opvoeding, kindermishandeling, naar ’t heilig blad, misbruik en gebruik van de psychologie, jeugdleiding in de puberteit (I en II), verantwoordelijk ouderschap, naar welke school? — een verbondsvraag, geestelijke communicatie, geen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, toenemende normloosheid, verantwoord vóór-echtelijk geslachtsverkeer? , de waarde van ons „ja”.

We vinden dit een heel mooi werk, dat we in veler handen wensen, vooral van ouders en opvoeders. De schrijver laat een principieel geluid horen en daar hebben we in deze tijd van normloosheid Behoefte aan. Hij heeft ons wat te zeggen. Velen kunnen hiermee hun winst doen.

Met de verbondsbeschouwing van de schrijver kunnen we het niet eens zijn. Voor hem valt het zijn van kind des verbonds samen met het zijn van kind van God. Dit komt op verschillende plaatsen in het werk naar voren. Daar moeten we bij het lezen wel aan denken. We kunnen echter het vele goede in het boek overdenken en ter harte nemen.

Het is een werk van ruim 180 blz. en kost gebonden f7,90.


H. Algra, Het wonder van de 19e eeuw.
T. Wever, Franeker.


De ondertitel van dit boek luidt: van vrije kerken en kleine luyden. We hebben hier de derde, herziene druk voor ons. Dit boek bedoelt wat ander? te zijn dan een gebruikelijke kerkgeschiedenis, want het gaat de schrijver meer om de mensen thuis en in de kerk dan om handelingen van officiële kerkelijke vergaderingen. Aldus de schrijver zelf in een woord vooraf.

Het boek handelt niet alleen over het kerkelijke en godsdienstige leven in ons eigen land, maar de schrijver neemt ons mee naar Afrika en naar Amerika en naar andere landen, waar eveneens in dit opzicht een bewogen tijd achter de rug ligt. Hij schrijft over puriteinen en oefenaars, over de vervolging en broedertwisten, over de doppers en een nevenstroom en over vele andere onderwerpen en steeds op zodanige wijze, dat ge wel verder moet lezen.

We hebben opnieuw met veel belangstelling dit boek gelezen. Het heeft overal waardering gevonden en dat is te begrijpen. Een enkele opmerking willen we maken. De schrijver laat naar onze mening niet voldoende recht wedervaren aan de „fijnen” en in het algemeen aan degenen, die steeds een aparte groep hebben gevormd in het godsdienstig en kerkelijk leven. Een positiever beoordeling zou wel op zijn plaats zijn geweest.

Afgezien hiervan willen we gaarne de betekenis van dit werk erkennen. Het is goed, dat we gedenken aan de daden des Heeren in het verleden. Dat blijft ook voor de toekomst van belang. En dit boek kan ons hierbij stellig van dienst zijn. We kunnen het werk van harte aanbevelen.

Het werk heeft een omvang van 350 tekstpagina’s en 56 blz. illustraties en kost gebonden bij voorintekening f 19,50, met ingang van 15 november a.s. f 24,50.

N.B. Op blz. 114 is een regel uitgevallen!

C. H. Spurgeon Totdat Hij komt. Uitgave van T. Wever-Franeker

Dit boek bevat toespraken aan de tafel des Heeren. Het is nu in een tweede, ongewijzigde druk verschenen, met een omvang van 383 bladzijden.

De toespraken zijn vrij lang, zij beslaan 15 of meer bladzijden. Er zijn er in totaal 21. We laten hier de titels volgen: Geheimnisvolle bezoeken, In Zijne Schaduw, Onder den Appelboom, Over de Bergen, Welriekende kruiden van de bergen der mirre, De Geliefde, De specerijwijn en het sap van mijne granaatappelen, De wijngaard Mijns Beminden, De verloste zielen vrij van vrees, Jezus het Voorwerp van grote verwondering, Touwen der liefde. „Ik zal U ruste geven”, De gedenkwaardige lofzang, Jezus slapende op een oorkussen, Wezenlijke gemeenschap met Jezus, Christus en Zijne tafelgenoten, Een woord uit des Geliefden eigen mond, De gelovige geen wees, Gemeenschap met Christus en Zijn volk, De Drager onzer zonden, en: Onmacht en herleving aan Christus voeten.

Deze titels spreken voor zichzelf en de inhoud van de toespraken is daarmee in overeenstemming. Spurgeon was rijk begaafd en met genadelicht bedeeld. Hij weet de waarheid in de teksten, die hij bespreekt, op een eenvoudige, doordringende wijze te ontvouwen, zo dat zij die hem in geestelijk opzicht kunnen verstaan, met hartehjkc instemming ook dit boek zullen lezen.

We willen het werk van harte aanbevelen. Het is keurig gebonden uitgegeven. De prijs is bij voorintekening f 16,50. Met ingang van 15 november a.s. wordt de prijs f 19,50. Het is dus van belang spoedig tot bestelling over te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.