+ Meer informatie

VRAGENBUS

4 minuten leestijd

Correspondentie voor deze rubriek aan: I T. MOLEN AA R. Leede 18. Rotterdam-Zuid

J. S. te W. vraagt: „Gaat de vergelijking op van iemand, die een blad uitgeeft, waarin allerlei goddeloze advertenties in geplaatst worden, als „dansen en voetballen op Zondag" enz. en een schoenmaker, die des Zaterdags schoenen verkoopt of repareert, waarmede des Zondags gevoetbald zal worden.

Antwoord: Het lijkt wel een raadsel. Ik had die vraag gaarne naast mij neergelegd, maar uw ernstig schrijven, deed mij toch besluiten er iets van te zeggen.

De vergelijking gaat niet op. De uitgever van zo'n blad kan geen lid van de Geref. Gemeente zijn en als hij het zou zijn, dan moet hij in dat blad opname van zulke advertenties weigeren en zo hij zulks niet doet, dan moet hij gecensureerd worden.

Zulke bladen vergiftigen de huisgezinnen en die advertenties ondermijnen de gehoorzaamheid aan Gods Woord, dat ons duidelijk leert, dat de Dag des Heeren geheiligd moet worden.

Wat het tweede aangaat, och zo'n schoenmaker kan gemakkelijk een godvrezend mens zijn als hij schoenen verkoopt of repareert, waarmee Zondags gevoetbald wordt. Bedenk, dat die schoenmaker geen Gereformeerde schoenen verkoopt, evenmin als een mahufacturier Gereformeerde japonnen aan de man brengt.

Die man verkoopt of repareert toch niet, opdat men met de schoenen 's Zondags gaat voetballen, maar hij verkoopt, omdat de klant een paar schoenen nodig heeft en repareert, omdat ze stuk zijn.

F. te A. vraagt: „Hoe denkt u over de tijdrekening, zoals die door de geologen gebruikt wordt en getaxeerd is op de gidsfossielen enz. Hoe is deze tijdrekening in overeenstemming te brengen met de Bijbel? "

Antwoord: Eorst verdienen twee woorden enige verklaring.

Ten eerste, wat zijn geologen en wat verstaan we onder fossielen?

Geologen zijn mensen van wetenschap, die zich bezig houden met de studie van de bouw der aarde, haar gedaanteverandering en haar geschiedenis.

Fossielen zijn versteende overblijfselen of afdrukken van levende wezens, die in verschillende aardlagen worden aangetroffen bv. in steenkool.

De bedoeling van de vrager is dus, dat de geologen de leeftijd der aardlagen taxeren en vaststellen, daarbij geleid door versteende overblijfselen van levende wezens. Wat nu de tijdrekening betreft, wat de ouderdom van de aarde betreft, is het wel eigenaardig, dat de geologen komen tot een getal van veel meer dan 6000 jaar. Men spreekt in die kringen van millioenen jaren. Prof. Dubois noemt zelfs het getal 354.000.000.

Wat moet de Schriftgelovige daar nu van denken? Er mag en kan toch geen tegenspraak wezen tussen het juist verklaarde Schriftwoord en een onbevooroordeeld natuuronderzoek?

Waar tegenspraak schijnt te zijn ligt dit aan het feit, dat men de rechte zin der Heilige Schrift niet verstaat, of dat men voor ontwijfelbaar houdt zeker resultaat van natuur onderzoek, wat dit niet is.

En nu zijn de conclusie van de gevolgen èn wat haar chronologie (tijdrekenkunde) betreft èn wat haar theorieën omtrent het ontstaan betreft, dikwijls onzeker. Voornamelijk omdat het leidende beginsel is de leer van gelijkblijvendheid der natuurkrachten, waardoor men uitsluit de scheppende daad Gods.

Daarom moeten we wel bij de geologie de feiten en verschijnselen, die zij vindt, onderscheiden van de conclusies, die zij voordraagt.

Niemand'kan enig bezwaar hebben tegen de feiten, welke de geologie aan het licht brengt, want in de voorzienige leiding Gods, spreekt de Heere ook daarin tot de mens. Voorzover de geologie de feiten verzamelt en de aardlagen bestudeert is het een hoogst belangrijke practische wetenschap. De geologische arbeid van de Rijksopsporing van delfstoffen bv. heeft in Nederland onschatbare diensten bewezen.

Maar van de feiten moet streng gescheiden worden de verklaring, die de geologie daarvan voordraagt: de theorie omtrent het ontstaan dier verschijnselen, de tijdrekenkunde omtrent de duur.

Wij behoeven slechts te aanvaarden de zekere resultaten der aardkunde en die zekere uitkomsten kunnen ons versterken in het geloof, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid en dat de Heere door wijsheid de aarde heeft gegrond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.