+ Meer informatie

Kiesrecht voor de vrouw in de Iceric?

6 minuten leestijd

Er zijn in ons blad kort geleden al enkele opmerkingen gemaakt over het zg. „vrouwenkiesrecht” in de kerk. In derubriek„Attentie” is nl. door Ds. M. Baan aandacht aan deze zaak besteed. De rubriek bedoelt echter geen bredere uitwerking van de daar aan de orde komende zaken, maar wil op een flitsende manier attenderen op de gevaren enz. Vandaar dat dit onderwerp, gezien de stand van zaken van vandaag, een nadere en meer uitgewerkte bespreking vereist, waarbij weuiteraard met de gemaakte opmerkingen graag onze winst zullen doen.

De vraag om het kiesrecht voor de vrouw in de kerk heeft, zoalsbekendverondersteldmag worden, dus reeds op de bredere kerkelijke vergaderingen gediend indeChristelijkeGereformeerde Kerken. Het is trouwens al meer dan zeventien jaar geleden, datinderektorale rede van prof. J. Hovius, uitgesproken op 19 September 1950, de verwachting naar voren kwam, dat deze vraag in onze kerken niet uit zou blijven. In deze weloverwogen rede — waarin aan het eind het vrouwenkiesrecht in de gemeente afgewezen wordt — kunnen we namelijk lezen: „In onze Christelijke Gereformeerde Kerken komen deze dingen — bedoeld: de vragen rondom de positie der vrouw — zo langzamerhand ook ter sprake, al zijn ze, voorzover wij weten nog nimmer op een bredere kerkelijke vergadering ter tafel gebracht. Wij kunnen er ons van verzekerd houden, dat ook onze Kerken zich hierover vroeg of laat moeten uitspreken. Geen enkele kerkgemeenschap staat immers volkomen ge'isoleerd van het grote wereldleven. Ook onze Kerken staan blootgesteld aan allerl^i invloeden, goede en kwade”.

Deze woorden zijn werkelijkheid geworden. We gaan nu maar voorbij aan artikelen en opmerkingen, die buiten defeitelijke kerkelijke vergaderingen gemaakt zijn in de richting van een herziening van de praktijk ten deze. We hebben toch allereerst te maken met voorstellen op de officiele vergaderingen. Eerst in 1966 werd op de Generale Synode van Zwolle-Apeldoorn een instruktie behandeld van de Partikuliere Synode van het Westen — via de classis Amsterdam afkomstig van de kerkeraad van Amsterdam-West — die in feite de zaak van het vrouwenkiesrecht ter tafel br acht.

Zeer snel en ingrijpend is rondom ons het beeld veranderd van de positie van de vrouw in het midden van de gemeente. Zelfs voorstanders van het kiesrecht van de vrouw en van de vrouw in het ambt spreken van een korte termijn, waarin „het mogelijk is met een traditie van eeuwen te breken”. En over het algemeen gaat het naar de wens van die naar j allerlei veranderingen staan niet zo gauw snel genoeg.

Zonder tot een gefundeerd oordeel over de achtergronden en oorzaken hier te komen van deze snelle verandering, lijkt het ons niet te veel gezegd dat de oecumenische beweging, zoals die zich presenteert in de Wereldraad j van kerken op de achtergrond een belangrijk | woord in deze zaak heeft meegesproken en meespreekt. Laten we niet te gering denken van de machtige invloed van deze beweging. ! Juist in de kringen van de Wereldraad hoort [ men keer op keer spreken van een diep ver| langen naar de vernieuwing van de kerk. Helaas zoekt men niet de vernieuwing door Woord en Geest, want waar met de eisen van ; Gods Woord geschipperd wordt zijn mooie : woorden over de Heilige Geest uiteindelijk | misleidend. En tot die vernieuwing behoort j ook het „herstel” van de vrouw in de positie, [ die haar zou toekomen naar Gods Woord. Hoezeer deze achtergrond niet te verwaarlozen j is, blijkt uit een rapport van een kommissie [ voor de samenwerking van man en vrouw | in kerk, gezin en maatschappij, waarin bij de j ledenkerken van de Wereldraad wordt aange| drongen op praktische toepassing van het } aanvaarde beginsel van samenwerking van [ mannen en vrouwen. En dit rapport (1961) heeft deze veelzeggende zin: „Het is onze vaste overtuiging, dat bevordering van de ! samenwerking van mannen en vrouwen in kerk, gezin en maatschappij een van God ontvangen kans betekent om de verlossende j kracht van Christus zichtbaar te maken en l dienstbaar te doen zijn op een gebied van intermenselijke verhoudingen, dat te zeer door ! de kerken is verwaarloosd”.

Wie oren heeft kan hier luisteren.

Hoe snel of de veranderingen hebben plaats gevonden kunnen enkele zinnen ons doen zien. Ruim tien jaar geleden waren in ons land maar een klein getalvrouwelijkepredikanten, 1 in de Doopsgezinde Societeit, de Luthersekerk en de Remonstrantse Broederschap. In 1958 \ besloot echter de Synode van de Hervormde t Kerk de ambten van ouderling en diaken volledig voor de vrouw open te stellen. Het ambt van predikant werd in principe opengesteld, doch slechts in bepaalde gevallen en voor bepaalde werkzaamheden. De stemmenverhouding was toen 27 voor en 24 tegen. Het was de voorstanders van dit besluit duidelijk dat debelemmeringen voor de vrouw wat het ambt van predikant betreft wel weg zouden vallen. Hetgeen inmiddels vorig jaar gebeurd is met een gering aantal stemmen tegen. In de Gereformeerde Kerken ging het nog sneller. In 1952 het kiesrecht voor de vrouw. In 1963 een kommissie die de vraag moest onderzoeken of de ambten, althans het diakenambt, voor de vrouw dienen te worden opengesteld. In 1965 reeds een rapport, dat in beginsel de weg tot de ambten voor de vrouw open wenste te stellen. In 1968 blijkt duidelijk uit de bespreking ter synode, dat het niet lang zal duren of de ambten van diaken, ouderling en predikant, zij het met de nodige differentiatie in haar taak, zullen ook door vrouwen bekleed worden. Alleen nogwachten op de Gereformeerde Oecumenische Synode, die in augustus vergaderenzal. Merkwaardig: de G.O.S. kan de snelle pas van de Gereformeerden niet bijhouden. Anderzijds vrees ik dat de pas van de Christelijke Gereformeerde Kerken versneld wordt door de G.O.S. Voor deze vrees is meer dan één reden.

U zult zeggen: is het nodig om ons met deze dingen bezig te houden? Ja, niet uit lust op zichzelf om rondom ons hetprocesvanverval te zien en van de doorbraak van de tijdgeest, maar om er voor eigen erf door gewaarschuwd te worden. Daarom is het zeer noodzakelijk om te onderzoeken of het kiesrecht verleend moet worden in de kerk aan de vrouw. Want het kan de eerste stap zijn op een verkeerde weg. We willen proberen door een moeilijk terrein in enkele artikelen een pad te zoeken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.