+ Meer informatie

1952 - 1953

7 minuten leestijd

Een jaar van veelbewogenheid ligt weer achter ons. Droefheid en blijdschap wisselden elkander af. Hoe kennelijk kwam telkens in zoveel openbaar dat de Heere een twisting heeft met land en volk en daarbij bijzonder met Zijn kerk. Hoe wordt vervuld dat het oordeel begint van het huis Gods, doch ook, dat indien het eerst van ons begint, zoals de Apostel Petrus zegt, welk zal het einde zijn dergenen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? (1 Petr. 4 : 17). Hoe ligt ook de kerk die eens zo heerlijk in ons Vaderland uitblonk thans verscheurd en verdeeld en hoe is zij nu als in nevelen gehuld. Hoe ernstvol zijn toch de tijden en hoevele omstandigheden zijn er die ons met bange vreze mogen vervullen. Anderzijds mogen we temidden van dit alles de beweldadiging die de Heere ons in het vervlogen jaar schonk ook niet vergeten. Ook daarvan geldt het: „Vergeet niet een van Zijn weldadigheden, vergeet ze niet want het is God die ze U bewees."

Staan wij een ogenblik bij de gebeurtenissen in het afgelopen jaar stil, dan mogen wij allereerst opmerken dat geen van onze predikanten door de dood werd weggenomen. Wel werden sommigen door een ernstige ziekte aangegrepen, zoals Ds. Chr. V. d. Woestijne, Ds. M. Blok, Ds. A. van Stuivenberg als ook Ds. A. Verhagen, voor wiens leven zelfs zeer werd gevreesd. De Heere wendde echter nog genadiglijk alles ten goede, zodat ze allen hun dienstwerk in Gods kerk weer mogen verrichten, al is het bij sommigen nog wel in zwakheid. Vele beroepen werden op verschillende leraren uitgebracht, doch geen hunner veranderde van standplaats, zodat de Gemeenten die een eigen leraar mochten bezitten, deze ook weer tot heden nog behouden mochten.

Student W. Hage deed candidaatsexamen, waarna hij door het Curatorium beroepbaar verklaard werd. Uit zovele beroepen die op hem uitgebracht werden nam hij dat van de gemeente Aalst en Brakel aan. Wat een blijdschap was dit voor deze kleine ge­meenten, om in uitzondering van zovele grotere gemeenten zelf een eigen predikant in Ds. W. Hage te mogen hebben. Bij het onderzoek tot toelating aan de Theologische School werd student C. Molenaar te Herkingen aangenomen. Het mocht tot nader onderzoek voor het Aangezicht des Heeren leiden, dat terwijl de nood zo groot is slechts één student werd toegevoegd. Temeer waar de gemeenten steeds uitbreiden. Zo werd in Den Helder ook een zelfstandige gemeente geïnstitueerd waar vooraf een afdeling was van Enkhuizen. In Bussum is men met leesdiensten begonnen. Door de gestadige groei werd Rotterdam-Zuid genoodzaakt haar toch al grote kerkgebouw met een nieuwe vleugel en vergaderlokalen uit te breiden, welke verbouwing in het afgelopen jaar gereed kwam .en in gebruik kon worden genomen. Geheel nieuwe kerken werden gebouwd in Brakel, Arnemuiden, Biezelinge en Marknesse (N.O.), welke ook alle reeds in gebruik zijn. De eerste steenlegging vond plaats in Gorinchem en Haamstede, waar gehoopt wordt binnen niet al te lange tijd de diensten in de nieuwe kerken te kunnen houden.

Smartelijke omstandigheden moesten echter ook worden ervaren in verschillende gemeenten, waar niet alleen sommige leden hun dierbare pand zich zagen ontvallen, doch ook geachte en beminde ambtsdragers door de dood werden weggenomen. Van de ouderlingen ontvielen o.a.: J. Paans te Boskoop; I. Kole te Nisse; P. J. Tazelaar te Colijnsplaat; E. Ploeg te Ederveen; J. Huisman te Zeist; C. B.. de Groot te Beekbergen; }. van Pelt te Rotterdam-C.; M. Reinhoudt te Aagtekerke en B. Nijhof te, Almelo.

Van de diakenen werden weggenomen: H. de Vries te De Lemmer; D. Stroo te Zaandam; B. de Ridder te Vlissingen en O. Koster te Yerseke. De gedachtenis van deze overleden broeders, ouderlingen en diakenen wensen wij te eren, wijl verschillenden vele jaren in de ambtelijke arbeid de gemeente mochten dienen met de gaven die de Heere hun geschonken had, al is het dat sommigen zeer lang en anderen slechts kortere tijd daarin mochten bezig zijn.

De Heere vergunde sommigen een klaar getuigenis af te leggen van de hope die de Heere door Zijn genade in hen had gelegd. Degenen die alzo overgingen van de strijdende in de triumferende kerk mogen alles te boven zijn en worden vergund verlost van een lichaam der zonde en des doods Hem nu volmaaktelijk te dienen in Zijn tempel, dag en nacht. Het wil wat zeggen in de gemeenschap van die Gezegende Goël en Losser nu eeuwig te verkeren zonder te scheiden meer. Zij zullen nu in het Licht Zijns Aanschijns eeuwig wandelen in witte klederen met de palmtakken, der overwinning in hun hand en het Lam volgen overal waar het henen gaat. De Heere mocht de families gedenken die hun dierbare panden moesten afstaan en Hij neme genadiglijk de ledige plaats met Zichzelve in. Hij schenke Zijn gezegende vertroostingen rijkelijk te ervaren, hetzij bij aanvang of voortgang, opdat het ingeleefd moge worde dat Hij het goed maakt met datgene wat Hij wil.

Dat mocht ook de ervaring zijn van de familie wijlen Ds. de Hengst, die in het afgelopen jaar het stoffelijk overschot van hun moeder, die hun vader zovele jaren overleven mocht, naar de laatste rustplaats moesten brengen. Ouderling Slabbekoorn te Biezelinge werd tegenover de velen die ons ontnomen werden gegeven te gedenken dat hij de gemeente van Biezelinge 40 jaar in het ambt mocht dienen. De Heere spare hem nog bij het klimmen der jaren, alsook de andere ouderlingen in de gemeenten, waarvan sommigen al zeer oud zijn, om nog dienstbaar te mogen zijn tot heil der gemeenten en eer des Heeren. Met hoeveel zorg kan het ons vervullen als wij zien hoe verschillende van onze geliefde broeders in de ambtelijke bediening oud worden, terwijl, als zij ons zouden ontvallen, er schier niet te vinden zijn die hun plaatsen zullen kunnen innemen. Hoe groot is ook de nood in deze. In Canada breiden de gemeenten zich steeds meer uit. Zo werd de afdeling te St. Chatarines door Ds. W. C. Lamain tot een zelfstandige gemeente geïnstitueerd. In Sardis werd door Ds. C. Hegeman ook een gemeente geïnstitueerd, waar vooraf een Zendingspost was.

In Lethbridge is een zelfstandige gemeente in het leven geroepen door Ds. Van Zweden, terwijl de gemeente te Ottersville zich gestadig uitbreidt. Verder werden samenkomsten georganiseerd op Vancouver eiland door Ds. Hegeman en te Lynden (Wash. Amerika) door Ds. J. van Zweden. Wij hebben dus vier gemeenten in Canada tegenwoor­dig met nog enkele groepen die plaatselijk samenkomen. Zoals ons wordt medegedeeld maken »de gemeenten - in Canada het wel, alsook de gemeenten in Amerika. Door de dood werden daar de gemeenten ontrukt de ouderling H. van Tuyl te Kalamazoo en P. de Bruin, die voorheen als ouderling de gemeente te Sioux Center en te Rock Valley diende. Onder de diakenen werd weggenomen A. Broekhuis te Sunnyside (Wash.). Zoals wij vernamen gingen deze broeders niet heen zonder hope. De Heere sterke en trooste ook die familiebetrekkingen temidden van het gemis. Van Ds. C. Wielhouwer vernemen wij, dat hij geheel blind is, doch temidden van al zijn zwakheid, zo nu en dan nog in de kerk komt. De Heere mocht Zijn oude knecht sterken en bemoedigen en ondanks zijn blindheid , , ten tijde des avonds" het gedurig licht doen zijn. 

Zo hebben wij een en ander v/eer gememoreerd. Denk niet dat dit volledig is. Hoe licht wordt de een of ander persoon of aangelegenheid voorbijgezien. Mocht ik echter iets vergeten, de Heere doe ervaren dat Hij in genade gedenken wil en nooit vergeet en Zich nimmer vergist. Dat het ons gegeven zij geduriglijk aan Zijn genadetroon ons te mogen vastklemmen en temidden van de bangheid der tijden en al de wederwaardigheden van dit leven Zijn gunst te ervaren die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen en beter is dan dit leven. Hij begeve of verlate ons niet, doch richte onze zaken uit en vervulle onze ledigheid uit de gezegende schatkamer van Hem die verheven is aan de Rechterhand des Vaders en leeft om altijd voor Zijn volk te bidden. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.