+ Meer informatie

BERICHTEN

6 minuten leestijd

DATHEENPSALMZANGAVOND IN DE ST. MAARTENSKERK TE TIEL

Op D.V. zaterdag 9 november 1996 organiseert Stichting "Musica Sacra" in de St. Maartenskerk te Tie! een Datheenpsalmzangavond, waarbij uitsluitend psalmen uit de berijming van Petrus Datheen worden gezongen. Onder begeleiding van organist Pieter Heykoop worden deze eenvoudige 400 jaar oude psalmen uit 1566 opnieuw onder de aandacht gebracht. De opening wordt verzorgd door dhr. J.C. Remmers die naast een meditatie enkele facetten uit het leven van Petrus Datheen hoopt te belichten. Verder wordt in dit appèlwoord aandacht besteed aan een project van de Stichting China, waarvoor ook gecollecteerd zal worden. De avond begint om 19.30 uur. Jong en oud zijn hartelijk welkom. De toegang is vrij.

RING WEST NEDERLAND

Onder auspiciën van Ring West Nederland wordt op D.V. donderdag 7 november 1996 in de Geref. Gemeente aan de Middelstraat 13 te Nieuw-Beijerland een koor-en samenzang gehouden die om 19.45 uur begint.

Tijdens deze avond hopen de gemengde koren "Comt nu met sangh" uit NieuwBeijerland, "Sursum Corda" uit Gouda en "Euphonia" uit Vlaardingen te zingen. Tijdens deze avond zal door dhr. E. Boender van "Bijzondere Noden" het één en ander worden verteld over de diakonale hulp verlening in Cuba.

De collecte die wordt gehouden is bestemd voor dit doel van "Bijzondere Noden".

De leiding van de avond is in handen van ouderling A. Moree. Gezien het belang van de collecte hopen we op een grote belangstelling.

OFFICIËLE INGEBRUIKNEMING ORGEL PETRAKERK

Wij herinneren u aan de officiële ingebruikneming van het Van Leeuwen-Nijsse orgel in de nieuwe Petrakerk aan de Goessestraatweg te Kapelle-Biezelinge. D.V. zaterdag 2 november zal een avond met koor-en samenzang worden gehouden, waarin het orgel wordt gepresenteerd door de organisten Jan Wisse en Paul Wols.

De avond staat onder leiding van ds. W. Harinck en heeft als thema "Kerkmuziek van Maarten Luther". Aanvang 19.30 uur. Iedereen van harte welkom.

Orgelwerkgroep Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge.

JAARVERGADERING GEREF. ONDERWIJZERS EN LERARENVERENIGING

Op D.V. maandag 11 november hoopt het bestuur van de G.O.L.V. haar jaarlijkse ledenvergadering te houden om 19.30 uur in gebouw Gamma van het Driestar College te Gouda, Ronsseplein 1.

Naast de gebruikelijke jaarstukken zal de voorzitter van de vereniging, de heer A. Karens een inleiding houden over: "De bedrijvige school...!" Tevens zullen de gebruikelijke jaarstukken en de bestuursverkiezing aan de orde komen.

We vertrouwen erop dat velen in het jubileumjaar van onze G.O.L.V. / 75 jaar blijk zullen geven van hun belangstelling. Vanwege het genoemde jubileum is deze keer de jaarvergadering vervroegd naar D.V. 11 november en als avondvergadering vastgesteld. Hiermee wijken we af van de traditie om de jaarvergadering eind december op een morgen te houden.

Het is nl. de bedoeling dat we op D.V. zaterdag 11 januari 1997 een jubileum-bijeenkomst hopen te houden. Nadere berichten hierover volgen te zijner tijd.

Nu alvast van harte welkom op D.V. maandag 11 november tijdens de jaarvergadering van onze G.O.L.V. Het is de bedoeling dat we rond 21.45 uur de vergadering besluiten. Ook belangstellenden buiten het onderwijs zijn van harte welkom.

Namens het bestuur:

A. Karens, voorzitter A. Hoogendoom, secretaris.

VERZORGENDE BEROEPEN KRING UTRECHT - ZEIST

Op maandagavond D.V. 18 november a.s. hoopt mevrouw Mr. M. Da verschot een inleiding te verzorgen over: Rechten van de patiënt en rechten van de hulpverlener; waar kunnen conflicten ontstaan en hoe lossen wij ze op.

Zij zal haar inleiding houden n.a.v. verschillende praktijksituaties.

Mevrouw Daverschot is werkzaam bij het Juridisch Adviesbureau Gezondheidszorg te Zwolle.

Wij hopen vele collega's en ook belangstellenden te ontmoeten.

Plaats: ntmoetingshal van de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Zeist: oubertlaan/hoek Bergweg. Aanvang:19.30 uur.

REGIONALE JONGERENZANGAVOND HEINENOORD

D.V. zaterdag 9 november wordt in de Nederlands Hervormde kerk te Heinenoord een jongerenzangavond gehouden met medewerking van het Zwijndrechtse deel van het Bondsdagkoor 1996 onder leiding van Piet C. den Uil. Jan Wisse bespeelt het orgel.

Jeugdwerkadviseur J.J. de Jong houdt een inleiding over "Occultisme en muziek".

Alle jongeren uit de Hoekse Waard en de regio Rotterdam zijn hartelijk welkom. Aanvang 19.30 uur.

ZANG-EN ORGELAVOND T.B.V. DE JEUGDBOND VAN DE GERER GEMEENTE IN DE "GROTE KERK" TE DORDRECHT

D.V. vrijdag 1 november, dus a.s. vrijdag hoopt mannenkoor "Elim" uit 's Gravenpolder, 0.1.V. hun dirigent Jan van Zweden, een zang-en orgelavond te houden in de "Grote Kerk" te Dordrecht. Organist Pieter Heykoop, hij hoopt ook enkele improvisaties te verzorgen.

Opening en meditatie: ds. P van Ruitenburg.

Sluiting: dhr. J.H. Mauritz. De aanvang is 20.00 uur. Toegang f2, 50. Collecte t.b.v. de Jeugdbond. Kerk open 19.30 uur. Iedereen hartelijk welkom.

ZANG-EN ORGELAVOND IN DE HOOGLANDSE KERK TE LEIDEN

Op D.V. zaterdag 2 november a.s. wordt in de Hooglandse Kerk te Leiden een koor-en samenzangavond georganiseerd ten bate van "Herstelfonds Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Leiderdorp" en het "Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem".

Medewerkenden aan deze avond zijn: Mannenkoor "Datheen" uit Leiderdorp en het "Shaare Zedek koor".

Organisten: Peter Wildeman en Pieter-Floor Struik.

Ds. R. Boogaard uit Leiderdorp is bereid gevonden de avond te openen en te sluiten en een appèlwoord te verzorgen. Het programma bevat naast koorzang ook samenzang.

Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Collecte bestemd voor "Herstelfonds Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Leiderdorp " en "Shaare Zedek Ziekenhuis, Jeruzalem".

Allen hartelijk uitgenodigd.

DISTRICT NOORD-OOST JEUGDBOND +16 VERENIGINGEN

Districtsbijeenkomst D.V. 2 november 1996.

Kerkgebouw Geref Gemeente Groningen, Landsteinerlaan 2, aanvang 19.30 uur.

Spreker: ds. M. Golverdingen uit Groningen. Thema: Het unieke van het christendom (er is gelegenheid tot vragen stellen). Tijdens de pauze is er koffie. Iedereen is van harte welkom.

ZEEUWSE ZENDINGSDAG

Op D.V. zaterdag 9 november 1996 hopen de zendingscommissies van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland hun jaarlijkse zendingsdag te houden in de "Sionkerk" aan de L. de Colignylaan 177 te Goes.

Zoals gewoonlijk is de dag verdeeld in een tweetal bijeenkomsten. In de middagbijeenkomst, aanvang 15.00 uur, hopen de volgende sprekers het woord te voeren: ds. L. Blok, dhr. D.M. Bijl (verhaal voor de kinderen) en dhr. N. van Steensel (tot voor kort evangelist in Izi in Nigeria). Namurlijk worden ook de gelden weer overhandigd, die verzameld werden met het ophalen van oud-papier. Deze keer is het streefbedrag van ƒ 250.000, — bestemd voor het zendingsterrein in Guinee.

In de avondbijeenkomst, aanvang 19.00 uur, wordt er een vraaggesprek gehouden met ds. W. Harinck, secr. binnenland, Nigeria, Guinee en Albanië, drs. G. Nieuwenhuis, algemeen secr. en hoofd van het zendingsbureau en dhr. M. Markusse, lid van het deputaatschap voor de zending en lid van de sociaaleconomische adviescommissie voor de zending.

De gezamenlijke mannenkoren uit Goes en Krabbendijke zullen enkele liederen ten gehore brengen.

Natuurlijk bent u in de gelegenheid om uw meegebrachte brood tussen de diensten te nuttigen in de grote zaal van de kerk. Voor koffie en thee wordt gezorgd. We hopen op deze dag vele zendingsvrienden en vriendinnen uit heel Zeeland te ontmoeten.

KERSTEVANGELIEBANIER

Hierbij delen wij u namens het deputaatschap Evangelisatie mee dat wij voornemens zijn ook dit jaar weer een Kerstevangeliebanier uit te geven, die gebruikt kan worden ter verspreiding onder ons volk.

Het besteladres is Drukkerij Tupos B.V., Postbus 443, 2990 AK Barendrecht. De bestellingen dienen uiterlijk 19 november bij de drukker te zijn. De aflevering van de bestelde Kerstevangeliebanier zal dan plaatsvinden voor D.V. zaterdag 7 december. De prijs zal ongeveer ƒ 0, 07 per stuk bedragen (incl. BTW). Een eigen indruk op de achterzijde kost ƒ 75, 00 ongeacht het aantal.

Op deze wijze kan ons volk in aanraking gebracht worden met de boodschap uit Gods Woord. Moge de Heere het zegenen, opdat het tot eer zou zijn van Zijn heilige Naam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.