+ Meer informatie

RECENSIES

17 minuten leestijd

Henk Pietersma, Waar was jij…?. Uitgeverij Royal Jongbloed, Heerenveen 2015, 136 blz., € 24,95.

Deze Friese kunstenaar geeft in dit boek uitleg bij 52 kunstwerken en gedichten rondom het lijden en sterven en de opstanding van Christus. De betreffende gedeelten uit de vier evangeliën worden volledig weergegeven en bij de in rood afgedrukte teksten wordt een abstract kunstwerk getoond. Registers maken het opzoeken gemakkelijk. Naast persoonlijke meditatie is dit boek ook goed te gebruiken bij door-de-weekse gemeentesamenkomsten in de lijdenstijd en ook in de zondagse erediensten. Het met een beamer projecteren van gedicht en kunstwerk kan een aansprekende inleiding zijn op een meditatie en de preek. Uiteraard moet hiervoor eerst contact opgenomen worden met de uitgever in verband met auteursrechten.

Dr. J. Dekker, Jesaja doelde op Jezus…. Theologische Universiteit, Apeldoorn 2015, 60 blz., € 9,95.

Deze Apeldoornse Studie (nr. 64) bevat de uitgewerkte tekst van de inaugurele rede die prof. dr. J. Dekker heeft uitgesproken op woensdag 1 oktober 2014 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief’ op de Henk de Jong leerstoel, die verbonden is aan de TUA. De studie gaat over het commentaar van de vierde evangelist in Joh. 12 : 37 – 41, dat in de ongelovige reactie van velen die Jezus’ wonderen zagen profetieën uit Jes. 6 en Jes. 53 in vervulling gingen. Daarbij gaat het Dekker er vooral om aan te tonen, hoezeer bij Jesaja zelf de hoofdstukken 6 en 53 al samenhangen. Een boeiend onderzoek met verrassende resultaten, wat niet alleen meer inzicht geeft in verbindingslijnen binnen de profetieën van Jesaja, maar ook in de wijze waarop een nieuwtestamentisch auteur uitspraken uit het Oude Testament verwerkt.

Mooi dat de TUA zo ook een breder publiek wil dienen met resultaten van belangrijk bijbelonderzoek.

Ds. W. Pieters, De brief aan de Hebreeën. Open toegang tot Gods genadetroon. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2015, 182 blz., € 14,95.

Een nieuw deeltje in de serie ‘Aan u geschreven’. Het is een goed leesbare, beknopte bijbelverklaring van dit meestal als moeilijk ervaren bijbelboek, voor persoonlijk gebruik of in een groep. Kenmerkend zijn de doorlopende toepassingen op het persoonlijke geloofs-leven. En de regelmatige verwijzingen naar onze belijdenisgeschriften. Soms zou je wat meer toelichting op de bijbeltekst willen zien. Het wordt b.v. niet helder, waarom de Zoon zo nadrukkelijk wordt gepositioneerd t.o.v. de engelen in hfd. 1. In vs. 6 van datzelfde hoofdstuk wordt niet duidelijk wat bedoeld wordt als van de Zoon gezegd wordt dat God Hem ‘in de wereld brengt’. Een enkele keer leek een verklaring of mening mij niet juist, zoals die van de uitdrukking ‘met vrijmoedigheid’ in hfd. 4 : 16 (blz. 56) of dat Jezus in Getsemané door zijn gebed gesterkt en verzekerd werd dat Hij door de kracht van Zijn goddelijke natuur alles zou overwinnen. M.i. werd Hij als angstig mens verzekerd van Gods niet aflatende nabijheid. Wat betreft het auteurschap van de brief, het is merkwaardig dat dit in de inleiding op blz. 7 open gehouden wordt, terwijl het op het slot (blz. 180) geen vraag meer lijkt te zijn dat Paulus de brief geschreven heeft.

Een tip: in de lay-out kunnen geciteerde of geparafraseerde bijbelteksten beter in lettertype onderscheiden worden van uitleg en toepassing. Dit zou de hanteerbaarheid van het boekje bevorderen!

H. Bor, Afhankelijk leven. Ontmoetingen met mensen met een handicap. Uitg. Den Hertog, Houten 2015, 109 blz., € 11,50.

Br. Bor, momenteel lerend ouderling te Poederoijen, was ruim drie decennia werkzaam als evangelist in Gent. In zijn vele contacten maakte hij mensen met verschillende lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen van nabij mee. Dat begon overigens al vroeg, aangezien een oudere broer (1942-1965) verstandelijk gehandicapt was. De levensopenbaring van broer Wim liet echter – net als vele andere genoemde voorbeelden – zien, dat de titel van dit boekje een dubbele bodem kan bevatten. ‘Afhankelijk leven’, niet alleen van de (menselijke) omgeving, maar ook van Hem, Die juist het getuigenis van zulken wil gebruiken tot Zijn lof. Een warm, levensecht en pastoraal boekje.

Ds. J.T. Doornenbal, Aan ’s Konings tafel. Overdenkingen rond het Heilig Avondmaal. Uitg. Den Hertog, Houten 2015, 124 blz., € 14,90.

De schrijver was een bekend en geliefd predikant. Bekendheid kreeg hij vanwege zijn bijdragen in de Veluwse kerkbode, die nog altijd door een trouw publiek (via gebundelde heruitgaven) gelezen worden. Het is niet alleen de scherpe waarneming, de humor en de liefde voor de natuur die aanspreken. Met zijn schriftuurlijk-bevindelijke preken wist ds. Doornenbal evenzeer mensen te raken. Deze bundel bevat een veertiental korte preken, gehouden bij en rond het Heilig Avondmaal. Geestelijk voedsel, met name geschikt om tot zich te nemen in een voorbereidingsweek of juist ter nabetrachting op de viering van het sacrament.

Prof. dr. J. Hoek (red.), De kerk leeft. Vitaal gemeente-zijn vandaag. Uitg. Groen, Heerenveen 2014, 215 blz., € 14,95.

Dit boek is het zevende deel in de serie Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’ (THGB). Deze serie wil de actualiteit van het gereformeerd belijden aan de orde stellen. De voorkant bevat al een stille hint voor de inhoud van dit boek: een foto van een omgevallen zoutvaatje, waardoor een aantal korrels – niet veel – op het tafelkleed beland zijn. Het wil een beeld zijn, aldus het woord vooraf, van de kerk die als het zout der aarde ‘niet moet blijven klonteren (…) maar pas werkt als het verspreid wordt, bijvoorbeeld door voedsel heen’. Na een bijdrage van dr. Hoek over de gereformeerde leer van de kerk volgen verschillende bijdragen die elk een eigen invalshoek kiezen: bijvoor-beeld de kerk als gemeenschap van gezondenen in deze wereld (R.J.A. Doornenbal), de kerk als pastorale gemeenschap (H.C. van der Meulen) en de kerk als leergemeenschap (A. de Kock). Ook aan het diaconale aspect wordt aandacht besteed.

Ik kon me wel een beetje vinden in de waarschuwing die dr. Hoek vooraf geeft, dat de veelheid aan analyses, aansporingen en modellen die in dit boek te vinden zijn, de vraag kunnen oproepen of we weer niet verschrikkelijk veel ‘moeten’. Dr. Hoek pareert deze gedachte met de verwijzing naar de enorme potentie die in de kerk verscholen ligt dankzij de verhoogde Koning, Jezus Christus en de machtige bediening van Zijn Geest. Wie met dit boek ‘aan de slag’ wil, wens ik van harte de afhankelijkheid van die Geest toe. Immers: ‘Zo de HEERE het huis niet bouwt…’ (Ps. 127).

Dr. D. Kroneman, De betoverde mens. Geestelijke strijd in Bijbels perspectief. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2014, 142 blz., € 9,95.

Dit boek beschrijft het verschijnsel ‘betovering’ in westerse en niet-westerse context, belicht door een oud-zendingswerker (Papoea, Indonesië). Een opmerkelijk, maar wel nuttig boekje, dat aandacht vraagt voor iets waarover ‘verlichte’ Westerlingen al te gauw de schouders ophalen. Vanuit Bijbels perspectief vraagt de auteur aandacht voor dit aspect van de geestelijke strijd en voor de roeping van christenen om zich te wapenen tegen allerlei vormen van grove en subtiele betovering. Een zegen om in het laatste hoofdstuk mét de Psalmdichter ‘in de schuilplaats van de Allerhoogste’ terecht te komen. Daar is rust en veiligheid voor in zichzelf zwakke en voor het kwaad ontvankelijke mensen te vinden.

Ds. W. Pieters, 12 artikelen. De apostolische geloofsbelijdenis uitgelegd aan jongeren. Uitg. Brevier, Kampen 2014, 304 blz., € 24,50.

Wie ds. Pieters kent, weet dat hij jongeren een warm hart toedraagt. Denk alleen maar aan het periodiek ‘De Catechisant’ dat vanaf de jaren ‘90 door velen in allerlei kerkverbanden gelezen is. Nu heeft hij een uitleg van de bekende ‘Twaalf artikelen’ geschreven. Hoewel aan de aanspraak van de (jonge) lezers te merken is, wat zijn eerste doelgroep is, kan deze uitgave ook zijn nut bewijzen voor ouders, docenten en catecheten. Mijns inziens zou het boek nóg meer aan zijn doel beantwoord hebben als hier en daar van illustraties gebruik gemaakt was. Wat niet wegneemt dat op een duidelijke en hartelijke wijze het belijden van de kerk der eeuwen nagesproken wordt. Hopelijk tot zegen voor velen.

Dr. W. Verboom, Kostbaar & breekbaar. Zondag 1 in catechismuspreken door de eeuwen heen. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2015, 288 blz., € 19,90.

Aan het aantal boeken dat dr. Verboom inmiddels over het Troostboek heeft geschreven, lijkt maar geen eind te komen. Eerder besprak ik in de rubriek Profiel zijn lijvige boekwerk ‘Het ene lied en de vele stemmen’, waarin over elke Catechismuszondag een preek te lezen stond. Nu wordt iets dergelijks gedaan met betrekking tot één stukje van de Heidelberger, dat wil zeggen: de weergaloze opening, Zondag 1. Het is een interessante bloemlezing uit de kerkgeschiedenis geworden. Opmerkelijk is dat de auteur twee reeksen van preken behandelt. De predikers van de eerste lijn (o.a. Petrus van der Hagen, J.J. Knap en B. Holwerda) blijven theologisch in het spoor van de Heidelberger, terwijl een twaalftal exponenten van wat Verboom ‘de tweede lijn’ noemt, zijns inziens hiervan afwijken. Dit is onder meer te wijten aan latere ontwikkelingen op het gereformeerde erf ten aanzien van de verhouding van verbond, prediking en verkiezing. Niet toevallig ontmoeten we in het tweede rijtje mannen als Kuyper, Kersten en Mallan. Aardig is dat de analyse en de evaluatie van wat Verboom signaleert, uitloopt op een hoofdstuk getiteld ‘Drie bruggen’. Daarmee wordt de prediking van drie predikanten uit de 20e en 21e eeuw bedoeld: de di. R. Kok (sr.), C. Blenk en C.G. Vreugdenhil. Het mag voor alle drie een compliment heten, dat het boek afsluit met o.a. dit leerpunt voor catechismuspredikers vandaag: ‘dat men de bewogenheid van Kok, de (levens)wijsheid van Blenk en de pastorale liefde van Vreugdenhil beoefent’.

M. Hengelaar-Rookmaker, A.Ouweneel-Tóth, Handboek voor Kunst in de kerk. Uitg. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam 2015, 254 blz., €25,00.

Dit boek wil bezinning op gang brengen en praktische handreikingen doen aan wie toepassing van kunst in de kerk overweegt: Waar en hoe is kunst inzetbaar? Welke kunst is inzetbaar en waar vind je die? Het is een boek dat dubbele gevoelens oproept: De gedachte aan (meer) kunst in de kerk is boeiend. Niet voor niets geeft de Heilige Geest creatieve gaven tot Gods eer. Heeft de Reformatie hier niet tevéél weggedaan? De God van alle schoonheid mag niet vereerd worden in een aartslelijk kerkgebouw. Tegelijk is juist de theologische reflectie op dit alles in dit boek mager of aanvechtbaar: a) Een beroep op oudtestamentische teksten over kunst vraagt om een verantwoording hoe dit zich verhoudt tot de heilshistorische ontwikkeling richting het Nieuwe Testament. b) Het gevaar van beeldenverering wordt meermalen wel erg laconiek weggewuifd. c) De werking van het gepredikte Woord wordt beslist ondergewaardeerd. d) Beleving faciliteren (kennelijk gemakkelijker via kunst, dan door het Woord) wordt doel en norm. e) De kunstenaar misinterpreteren door er Gods Woord bij te betrekken, lijkt een groter gevaar dan andersom. f) Regelmatig komen kunstenaars aan het Woord die uiten dat Hindoeïsme, Boeddhisme en Christendom in hun ogen gelijkwaardige input leveren. Al met al zit je met een boek in handen dat een artistiek gevoelig christen enerzijds erg nieuwsgierig maakt, maar anderzijds van zich vervreemdt. Het biedt in elk geval wel stof tot nadenken.

A. Roding-Schilt, De dementie-vriendelijke kerk. Uitg. Narratio, Gorinchem 2015, 84 blz. €10,00.

De schrijfster is predikante binnen de PKN en geestelijk verzorgster in enkele zorginstellingen. Ze verwoordt zeer herkenbaar de problemen en aarzelingen die ervaren kunnen worden bij pastoraat aan dementerenden. Het boekje eindigt met een theologische doordenking van dit specifieke pastoraat. Verder biedt het vooral zeer praktische en ook toepasbare handreikingen voor pastorale zorg voor dementerenden. Aanbevolen.

G.D. Chapman en J.M. Thomas, Als ‘sorry’ niet meer helpt. Eerste Hulp bij(relatie) Ongelukken. Uitg. Voorhoeve, Utrecht 2014, 171 blz., € 16,99.

De schrijver is bekend van de ‘vijf talen van de liefde’-boeken. Dit boek gaat echter over herstel van relaties nadat daarin iets gebeurd is dat schade gegeven heeft. Ook hier wordt duidelijk dat mensen verschillende manieren (‘talen’) gebruiken om te communiceren: in dit geval bij het maken of ontvangen van excuses. Door dit op elkaar af te stemmen kan er een basis gelegd worden voor het helen van een relatie (met anderen en/of zichzelf). Een inzichtgevend boekje dat zeker van nut kan zijn in het pastoraat.

J. Aarnoudse, R. van Zessen e.a, Handreiking bevrijdingspastoraat. Pastorale mogelijkheden en valkuilen. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2014, 60 blz., € 8,90.

Dit boekje is tot stand gekomen binnen een kring van schrijvers binnen de PKN. Hier en daar is de kerkelijke en theologische breedte daarvan ook waarneembaar. Men tracht zich op een evenwichtige manier te verhouden tot de Schrift, de psychiatrische wetenschap en de veelkleurige gemeentepraktijk. Het is al met al een nuchter, praktisch en bruikbaar boekje voor bezinning op en vormgeving van bevrijdingspastoraat. Inbedding in het gewone functioneren van de gemeente en in een breder therapeutisch / pastoraal kader is daarbij een kernpunt.

Ds. P. den Butter, Israëls gouden eeuw. De regeringsperiode van koning Salomo. Uitg. Den Hertog, Houten 2015, 281 blz., € 24,90.

Opnieuw een kloek boek van ds. Den Butter. De wijze waarop hij schrijft houdt het midden tussen een bijbelstudie en een meditatie. Veel wordt aangereikt vanuit een zorgvuldig luisteren naar de Schrift, maar zonder het zelfstandig denken en verwerken in de weg te staan.

De spannende vraag die de auteur aan het begin opwerpt is deze: is Salomo nu uiteindelijk een afvallige (denk aan zijn afgoderij), of toch een kind van God dat weliswaar zwaar gezondigd heeft maar dat toch ‘de beminde des Heeren’ bleef? Op grond van Salomo’s erfenis in de boeken Prediker en Hooglied concludeert ds. Den Butter het laatste. Mijns inziens terecht.

Een enkele opmerking: de schrijver kiest voor de klassieke uitleg van het boek Hooglied als een allegorie. Daar zijn zeker sterke papieren voor. Maar sluit dat een meer letterlijke verklaring uit? Is het niet zowel het een als het ander: de liefde tussen een man en een vrouw die bezongen wordt, maar dan tegelijk als beeld van de liefde tussen de Heere en Zijn volk? Als ik mij niet vergis is dat de lijn van verklaring die wijlen prof. Van der Meiden koos.

Maar deze vraag doet niets af aan de grote waardering die ik voor dit boek heb. Graag ter lezing aanbevolen.

Drs. Hans de Wolf, Wees wijzer. Schriftstudies over Spreuken. Uitg. Woord en Wereld, Haarlemmermeer 2015, 132 blz., € 11,00.

In twintig hoofdstukken luistert de schrijver naar teksten uit het Spreukenboek. In zijn keuze voor de teksten heeft hij voor een grote variatie gezorgd. Na een algemene inleiding op het boek Spreuken volgt in elk hoofdstuk een eerste oriëntatie, waarbij ook mogelijke vragen die de tekst op kan roepen, de revue passeren. Een tweede onderdeel gaat in op tekst en vertalingen. De NBV is het uitgangspunt, maar voor de schrijver zeker niet het einde van alle tegenspraak. Dan komt de betekenis in de situatie van toen aan de orde, met verwijzing naar Bijbelse en soms buitenbijbelse parallellen en voorbeelden. Ten slotte wordt gevraagd naar de boodschap en toepassing voor nu. Steeds zijn gespreksvragen toegevoegd.

Het is een zorgvuldig en boeiend geheel geworden; een boek waar je echt wijzer van wordt. In hoofdstuk 3, over het genieten van elkaar in het huwelijk, miste ik wel de verwijzing naar Efeze 5. Ook bij het hoofdstuk over de machthebbers zou er nog wel wat meer te zeggen zijn.

Maar al met al een boekje dat prima te gebruiken is voor persoonlijke of gemeenschappelijke bijbelstudie. De gespreksvragen zijn zo opgesteld dat ze je dwingen om dieper door te denken (iets wat niet lang niet altijd van gespreksvragen in boekjes gezegd kan worden). Zo helpen ze het gesprek goed op weg.

Dr. A.N Hendriks, Geleerd door de Geest. Verzamelde artikelen van Aryan Hendriks. Uitg. Woord & Wereld, Haarlemmermeer 2013, 235 blz., € 11,00.

In het blad Nader Bekeken, dat in vrijgemaakte kring verschijnt, publiceerde dr. A.N. Hendriks in de loop van de jaren vele artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Een bloemlezing daarvan treffen we in dit boek aan. Nu, het mag er wezen. Voortdurend is dr. Hendriks in gesprek met de tijd, vanuit de vaste basis van Gods Woord en in een hartelijke verbondenheid aan de gereformeerde belijdenis. Hij schroomt niet om in te gaan op afwijkende opvattingen in eigen kring, maar doet dat steeds op een rustige manier die het gesprek naar de ander toe openhoudt. Zo gaat hij onder andere in op charismatische tendensen binnen de kerken, schrijft over hoe er gepreekt moet worden, neemt verschallende keren opvattingen van prof. dr. A. van de Beek onder de loep, maar geeft ook op een pastorale manier leiding in prangende geloofsvragen. Hier is een broeder aan het woord die niet met allerlei winden meewaait, maar geworteld is in de gereformeerde leer. Het is de moeite waard om van dit boek kennis te nemen. U zult er veel van opsteken.

Ds. P. van Ruitenburg, De zin van mijn leven. Uitg. Den Hertog, Houten 2015, 95 blz., € 9,90.

In dit boekje worden diverse thema’s betreffende ons geloofsleven in korte meditaties besproken, onder andere omgang met God en hoe omgaan met ons werk. Tevens worden Bijbelteksten in de SV afgedrukt.

De inhoud is aansprekend voor een bevindelijk geloofsleven. Het moge echter duidelijk zijn dat over de onderwerpen meer te zeggen valt dan in dit boekje op één pagina mogelijk is.

Het boekje is zeker geschikt voor persoonlijke meditatie te houden in onze stille tijd. Predikanten kunnen het gebruiken ter voorbereiding op hun preken.

Dr. P.C. Hoek, Goed luisteren valt niet mee. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2015, 118 blz., € 9,95.

De schrijver, docent praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie, geeft in dit boek waardevolle adviezen aan jongeren om goed naar de preek te kunnen luisteren. Het Woord van God komt namelijk tot ons vooral door te luisteren, de Heilige Geest wil werken in stilte. In dit verband wordt ingegaan op de vele afleidingen die sociale media veroorzaken. Verder wordt heel praktisch besproken hoe de jongeren zich op de kerkdienst kunnen voorbereiden. Van groot belang is het spreken over de prediking op de catechisatie.

Ook wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop predikanten hun preken “luister-baar” kunnen maken. Kernpunt van een preek is dat het geen toespraak is maar aanspraak van Godswege, met bevel van geloof en bekering.

Het boek is in een sympathieke stijl geschreven en zeker geschikt voor jongeren zelf en uiteraard predikanten en leidinggevenden bij catechisatie.

Carola van der Kruk – de Boer, Redder Gezocht. Uitg. Brevier, Kampen 2014, 111 blz., € 12,50.

In dit boek wordt aandacht gevraagd voor mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis. Hoe ga je binnen de christelijke gemeente met hen om?

Uitvoerig wordt beschreven hoe deze mensen (kunnen) reageren op situaties en medemensen. Tevens worden vele waardevolle adviezen gegeven betreffende het pastoraat aan hen. Pastoraat betekent redder zijn en wijzen op de Redder.

Het boek is geschreven naar aanleiding van een afstudeerscriptie aan de TUA en is ook goed te gebruiken voor het omgaan met mensen met andere psychische problemen.

Ann Voskamp, Het mooiste uit Duizendmaal dank. Uitg.van Wijnen, Franeker 2014, 128 blz., € 12,50.

Dit boek is een samenvatting van Duizendmaal dank (240 blz. € 16,95).

Het bevat inspirerende gedachten en mooie foto’s om in ons druk bezette leven meer stil te staan bij de gewone dingen met het doel om God hiervoor te danken.

De keurige uitvoering maakt dit boek geschikt om cadeau te geven.

Hanna Holwerda, God heeft jou gemaakt. Uitg.Royal Jongbloed, Heerenveen 2014, 112 blz., € 9,95.

Dit boek is een werkboek geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar en te gebruiken bij de Prentenbijbel (€ 29,95). Het is te gebruiken bij de kindernevendienst en in het gezin. Het bevordert dat de inhoud van de kinderbijbel beter beklijft.

Het geeft veel mogelijke verwerkingsvormen zoals knutselen, muziek, filmpjes.

Naast bekende oud-testamentische verhalen komen de geboorte, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van Jezus, en het pinksterfeest aan de orde.

Eugene Peterson, The Message of Hope in het Nederlands. Uitg. Gideon en Ark media, Amsterdam 2015, 128 blz., € 4,95.

Een vlot leesbaar boekje dat in hedendaags Nederlands diverse Bijbelgedeelten weergeeft die te maken hebben met de hoop van een christen. Aan de orde komen diverse Psalmen, Marcus, Romeinen 1 - 8, 1 Korinthe 15, Kolossenzen 1 - 3 en Jacobus.

Ik kan mij voorstellen dat sommige buitenkerkelijken eerder naar dit handzame boekje grijpen dan naar de complete Bijbel in Gewone Taal.


Bij dit nummer van Ambtelijk Contact december 2015 is het register 2012 – 2015 bijgevoegd.

De verschijning van het eerste nummer van Ambtelijk Contact in 2016 zal plaatsvinden rond eind januari.

De redactie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.