+ Meer informatie

Studies over ruimtelijke ontwikkeling Sliedrecht

Prognoses: in 1985 „vol"

3 minuten leestijd

SLIEDRECHT — Er is een structuurnota verschenen die de ruimtelijke ordening in Sliedrecht beschrijft. De nota is een gevolg van de op 29 september genomen beslissing van de raad om een verdere uitbreiding van Sliedrecht zoveel mogelijk tegen te gaan. Er werd toen een krediet verleend voor het vervaardigen van een structuurnota en deze is onlangs gepubliceerd. In de nota wordt gesproken over de huidige toestand en over de toekomstige behoeften.

Aan het einde van de nota wordt aangegeven welke beleidsbeslissingen er genomen moeten worden. Het ligt in de bedoeling, dat de raad na een gehouden inspraakprocedure, tot de aangegeven beleidsbeslissingen komt en zo de bestemmingsplannen zal vaststellen. Op 18 augustus zal een openbare informele raadsvergadering gehouden worden bouw.

waar over de wijze van b besluitvorming en de inspraakmogelijkheden nader bepaald zullen worden.

Het stedebouwkundig adviesbureau Stad en Landschap heeft een lijvige nota opgesteld waarin ook gesproken wordt over de ruimtelijke behoeften van Sliedrecht. In zijn beslissingen moet de raad kiezen tussen twee uitersten: het voorop stellen van de zorg voor het milieu, niet in de betekenis van milieuhygiëne, maar in de ruimste zin van het woord, met ondermeer grote aandacht voor het groen, voor karakteristieke elementen in de oudere bebouwing e.d. Of kiest de gemeente voor een uitbreiding van het woningbestand ten koste van de eerdergenoemde milieubescherming

Behoefte

De te verwachten woningbehoefte is diep onderzocht. Het woningtekort volgens een overzicht van 1 januari 1976 bedraagt 103 woningen. Opmerkelijk is, dat ruim 20% van de woningzoekenden, alleenstaanden zijn. Bii het bepalen van het benodigde aantal woningen gaat deze groep een steeds belangrijkere rol spelen. Mede hierdoor verwacht men dat de gemiddelde woningbezetting in de toekomst steeds minder zal worden. De verwachting wordt uitgesproken, dat er tot 1985 44 tot 50 hectare grond nodig zal zijn voor de woning

Ruimte

Ook worden er prognoses gedaan voor andere voorzieningen. Gezocht moet worden naar een gunstige lokatie voor een jachthaven. De volkstuinen zullen een ruimte vergen van circa 2 hectare. Voor scholen wordt geen ruimte nodig geacht maar wel voor overheidsvoorzieningen en de detaihandel. Het tekort van wijk- en buurtparken wordt gerekend op 11 hectare. Als aan alle milieu-eisen wordt voldaan zelfs 13,8.

Verkeer

Grote aandacht krijgt ook de ontwikkeling van het verkeer. Het aantal personen auto's in Sliedrecht bedraagt rond de 5300 wagens. Gerekend wordt dat er in 1985 per 1000 huizen, 925 auto's zullen zijn .Bij de verkeersstroom in de toekomst zal de Stationsweg de meeste moeilijkheden gaan opleveren. Bij de huidige situatie is de grens van het aanvaardbare bereikt. Sinds er niet meer sprake is van een uitbreidin van Sliedrecht boven de spoorlijn, wordt een verdubbeling van de rijksweg ook niet meer als een juiste oplossing gezien. De oplossing die Stad en Landschap aan de hand doet is het benutten van de aansluiting Wijngaarden op Rijksweg 15. Het stimuleren van het gebruik van de aansluiting Wijngaarden wordt bevorderd het treffen van technische voorzieningen bij het aansluiten zelf en het aansluiten op de Deltalaan. Ook aan het langzame verkeer is gedacht. De lokale hoofdwegen zoals de Stationsweg, Deltalaan, Thorbeckelaan en Rembrandlaan zouden zo mogelijk een fietsstrook moeten krijgen. Ongelijkvloerse kruisingen onder de rijksweg, een ten westen en een ten oosten van de Stationsweg, dienen de hoogste prioriteit te krijgen.

Openbaar vervoer

Wat betreft het openbaar vervoer wordt er opgemerkt dat de realisering van het spoorwegtracé Rotterdam Ridderkerk - Alblasserdam - Papendrecht - Sliedrecht voor de laatst genoemde plaats een verbetering zou zijn. Ook zal het mogelijk moeten zijn dat er een betere stadsdienst komt en dat het streekvervoer het NS-station van Sliedrecht aandoet.

Buiten Sliedrecht wil men nog een rioolzuiveringsinstallatie laten bouwen. Al met al zijn er volgens de nota geen erg schokkende uitbreidingen van Sliedrecht te verwachten en men meent dat de gemeente in ongeveer 1985 „vol" zal zijn.

Dit alles staat te lezen in de nota's die zijn uitgegeven over het ruimteprobleem in Sliedrecht. De eerste werd gepubliceerd door de werkgroep die in het leven was geroepen door de gemeente en de andere is een vrucht van het stedebouwkundigbureau Stad en Landschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.