+ Meer informatie

MOGELIJK TWEE NIEUW TE VORMEN GEMEENTEN IN MIDDEN-BETUWE

GS willen vijf gemeenten van de kaart vegen

5 minuten leestijd

ARNHEM/KESTEREN — Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland willen in ieder geval vier gemeenten van de kaart vegen in de Midden-Betuwe. Het liefst zou het dagelijks bestuur van de provincie vijf gemeenten zien verdwijnen. In dat geval blijven er twee grote gemeenten in het bewuste gebied over.

Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde nota over de gemeentelijke herindeling van de Midden-Betuwe. Een kwestie, die de gemoederen van de bestuurders in de Betuwse gemeenten Dodewaard, Echteld, Heteren, Kesteren, Lienden, Maurik en Valburg al geruime tijd bezig houdt. Het college van GS lanceert in de nota, die aan de betrokken gemeentebesturen zal worden verzonden, drie plannen.

• Allereerst is er het alternatief één. In dat geval wordt er in de Midden-Betuwe één grote gemeente gevormd met maar liefst ruim 50.000 inwoners. Zo'n gemeente voldoet volgens GS ruimschoots aan het door de minister gestelde minimum inwoneraantal van gemeenten (rond de 10.000 inwoners). Toch heeft men overwegende bezwaren tegen de vorming van een dergelijke gemeente. De afstand tussen oosten westgrens bedraagt 37,5 kilometer. Er ontbreekt een redelijk centraal gelegen hoofdkern en de verhouding tussen de bestuurden (de burgers) en de bestuurders zou mede daardoor een moeilijke vorm kunnen krijgen.

• Alternatief twee heeft de voorkeur van GS. Hierbij gaat het om de vorming van twee nieuwe gemeenten. Gemeente nummer I zou dan bestaan uit de huidige gemeenten Echteld, Kesteren, Lienden en Maurik: in totaal bijna 27.000 inwoners. De tweede gemeente bestaat uit Heteren, Valburg en Dodewaard: ruim 23.000 inwoners. In de eerstgenoemde gemeente zou de kern Kesteren als centrum kunnen dienst doen. In de andere nieuwe gemeente vormt de kern Zetten een duidelijk centrum.

• Het laatste plan voorziet in de vorming van drie nieuwe gemeenten in de Midden-Betuwe. Bij elkaar worden dan gevoegd de gemeenten Maurik, Lienden en Echteld: ca. 18.000 inwoners; Kesteren en Dodewaard: ca. 12.000 inwoners; Heteren en Valburg: ca. 19.500 inwoners. In de meest westelijke gemeente zou Maurik centrumgemeente kunnen worden. Voor de middengemeente kan de kern Kesteren als zodanig dienen en voor de oostelijke gemeente komt de kern Zetten als enige in aanmerking.

Werkgroep

In de nota gaan GS uitvoerig in op de voorgeschiedenis van de gemeentelijke herindeling. Uitgangspunt van de provincie Gelderland is onder meer het gezamenlijk voorbereiden van een herindeling. Ook in de Midden-Betuwe is dit gebeurd. Nadat tijdens werkbezoeken door leden van GS aan gemeentebesturen reeds de problematiek van gemeentelijke herindeling aan de orde was gesteld had op 25 juni 1976 een gesprek plaats met de colleges van burgemeester en wethouders in de Midden-Betuwe. Daarin werd meegedeeld hoe de provincie wil handelen als het gaat om versterking van het lokale (plaatselijke red.) bestuur door middel van herindeling van gemeenten. Tijdens deze bespreking werd besloten een werkgroep in te stellen, die o.m. moest adviseren over de aanpak van een herindeling in de Midden-Betuwe waarbij centraal dienen te staan aspecten als snelle behandeling, inspraak van de gemeenteraden en inspraak van de bevoiking. In de werkgroep hadden zitting mr. J. A. M. Hendrikx, lid van Gedeputeerde Staten; J. A. Bolt, burgemeester van Heteren; P. R. Driessen, wethouder van Y iurik; J. C. Hoftijzer, burgemeester van Lienden; J. A. Houtkoper, burgemeester van Echteld; mr. C. W. Labree, burgemeester van Valburg; mr. J. A. N. Patijn, burgemeester van Dodewaard en D. J. Pott, burgemeester van Kesteren. De werkgroep begon met haar aktiviteiten op 29 november 1976. Door het instellen van de werkgroep is de discussie over de problematiek dermate verdiept geworden, dat een en ander veel langer heeft geduurd dan was gepland. Het provinciaal bestuur hoopt, dat het gebied zelf nu op redelijk korte termijn duidelijkheid kan geven over de toekomstige bestuurlijke samenstelling van de gemeenten, waardoor een zeer langdurige herindelingsprocedure als ten aanzien van de West-Betuwe heeft plaats gehad kan worden voorkomen.

Voor wat betreft de keuze van de alternatieven heeft de werkgroep de voorkeur uitgesproken voor alternatief twee, een keuze die GS van Gelderland delen. In de nota wordt niet ingegaan op de gevolgen van de herindeling voor de afstand bestuur-bestuurde en de mogelijkheden om de vergroting van die afstand op te vangen.

Deskundig apparaat

Waarom nu eigenlijk opnieuw gemeentegrenzen indelen? De samenstellers van het rapport noemen een aantal redenen:

• Nu kunnen gemeenten taken dikwijls niet meer naar behoren uitoefenen omdat zij in feite de grenzen van een gemeente overschrijden.

• Het komt voor dat gemeenten beslissingen nemen, die van invloed zijn op de leefsituatie in andere gemeenten zonder dat die gemeenten in die beslissingen enige zeggenschap hebben.

• Voor het behoorlijk vervullen van de huidige overheidstaak is een bestuurlijk en ambtelijk apparaat vereist van een zodanige deskundigheid en effectiviteit dat het vele gemeenten onmogelijk is dit zelf op te bouwen en in stand te houden.

• Sterke gemeenten kunnen een zelfstandige taak behouden in elkaar aanvullende bestuurslagen.

Reakties

Het is nu de taak van de gemeenten in de Midden-Betuwe reaiéties op te stellen. De gemeenten hebben reeds 11.1. Echteld - Kesteren - Lienden - Maurik:

bijna 27.000 inwoners. 11.2. Heteren - Valburg - Dodewaard: ruim 23.000 inwoners III. Drie gemeenten 111.1. Maurik-Lienden-Echteld: ca. 18.000 inwoners 111. 2. Kesteren-Dodewaard : ca. 12.000 inwoners 111. 3. Heteren-Valburg : ca. 19.500 inwoners een zeer uitvoerige inspraakprocedure opgezet. In totaal zijn er zes maanden beschikbaar om tot een afgewogen oordeelsvorming te komen. Het door diverse gemeentebesturen aan GS gerichte verwijt dat de gemeenten worden "overvallen" door het herindelingsvoorstel en dat de toegekende termijn van reaktie dwingt tot het „afraffelen van de voorlichting, discussie, inspraak en uitspraak" wijst het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland met klem van de hand.

Een snelle behandeling van een herindelingsplan is zowel met het oog op het zoveel mogelijk beperken van bestuurlijke onrust en onzekerheid als met het oog op toekomstige ontwikkelingen noodzakelijk, zo stemmen GS met de werkgroep in.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.