+ Meer informatie

Politiemacht was beslist verantwoord

Minister Van Agt en burgemeester Bergh

5 minuten leestijd

EPE/VAASSEN — Met groot machtsvertoon hebben politie en marechaussee gisteren het Zuidmolukse woonoord Vaassen ontruimd. Het gevolg was, dat gistermiddag aan de sloop van de nog aanwezige barakken kon worden begonnen. Ruim vijfhonderd man „sterke arm" nam aan deze actie deel.

Naar het zeggen van burgemeester J. H. Bergh van Epe was tot ontruiming met een grote politiemacht besloten nadat alle mogelijkheden voor redelijk overleg waren uitgeput. In eerste instantie was het de bedoeling om afgelopen dinsdag het woonoord te ontruimen. Reeds toen was een fors aantal politiemensen opgeroepen om aan deze actie deel te nemen. Het optreden van de politie zou moeten bestaan uit het beschermen van de deurwaarder en slopers bij het verrichten van hun werkzaamheden Al direct was echter sprake dat de ontruiming zou stuiten op gewapend verzet, zodat strafbare feiten (overtreding van de vuurwapenwet etc.) zouden plaatsvinden. Mede daardoor was er (reeds toen) ruim 300 man van rijks- en gemeentepolitie uit de provincie Gelderland gemobiliseerd. Maandagavond werd — ter elfder ure — toch van een actie afgezien.

Vuurwapens

De politie kreeg inlichtingen die erop wezen, dat de groep Zuidmolukkers over aanzienlijk zwaardere wapens beschikte dan tot op dat moment was gedacht. De groep bewoners van het woonoord, voor het merendeel jongeren aangevoerd door enkele ouderen, hadden niet alleen de beschikking over pistolen en karabijnen maar ook verschillende soorten automatische wapens. Naar de mening van de politie beschikte men over twee anti-tankwapens, zgn. bazooka's, een aantal pistoolmitrailleurs en een onbekend aantal granaten. Uit de agressieve manier van optreden van de Zuidmolukkers werd afgeleid, dat deze wapens bij een voorgenomen politie-optreden zeker zouden gebruikt worden. De politieleiding durfde een confrontatie met de Molukkers op deze wijze dan ook niet aan. Men wilde de politiemensen niet aan onnodig gevaar blootstellen.

In gezamenlijk overleg tussen burgemeester Bergh van Epe, de Commissaris van de Koningin en de hoofdofficier van justitie werd een nieuwe taktiek besproken. Besloten werd om gebruik te maken van de politie in Gelderland in het kader van de regionale bijstandsverlening, terwijl tevens een beroep zou worden gedaan op speciaal getraind personeel voor dergelijke excessen.

De „geleende" politievoorlichter K. Hulskamp — buiten deze bijzondere omstandigheden commissaris van politie in Veenendaal — vertelde gisteren welk plan men tenslotte heeft voorbereid.

De Koninklijke marechaussee zou totaal 220 man met 12 pantservoertuigen leveren. Van rijks- en gemeentepolitiekorpsen in Gelderland kreeg men de beschikking over ongeveer 250 man. Verder konden aan de actie deelnemen een aantal hondengeleiders met viervoeters, speciaal opgeleid politiepersoneel om de deurwaarders te assisteren, een peloton van de Amsterdamse gemeentepolitie ter bestrijding van branden en voor aanwending van traangas, rechercheurs van het recherchebijstandsteam, een aantal vrouwelijke politieambtenaren voor vrouwelijke arrestanten en ook enkele zgn. „pakwerkers" om honden van een Zuidmolukse familie van het lijf te houden. De laatste groep politiemensen heeft haar werk nauwelijks kunnen doen. In de loop van de ochtend werden enkele honden aangeschoten.

Zoals gebruikelijk bij een dergelijk groots politie-optreden was er van diverse zijden felle kritiek op het beleid.

Van politie-zijde werd een tweetal belangrijke argumenten aangevoerd om dit optreden te rechtvaardigen.

Allereerst was het de afgelopen dagen duidelijk geworden dat de hulp aan deurwaarder en slopers centraal stond. Bij de actie van gisteren stond de opsporing van een aantal strafbare feiten (vuurwapenbezit etc.) en de aanhouding van verdachten voorop. Pas in latere instantie zouden deurwaarder en slopers hun werk doen.

Van Agt

Een ander argument voor een massaal politieoptreden werd o.a. verwoord door minister Van Agt van Justitie. „Er waren ernstige aanwijzingen van het bezit van zwaar wapentuig. Dat noodzaakte tot het inzetten van veel politiemensen en marechaussee. Men mag niet vergeten, dat achter elke marechaussee en achter elke politieman een gezin aanwezig is. Het is de dure plicht van de overheid de levens van deze mensen te beschermen", zo zei de minister.

„Het mag nooit zo zijn", aldus Van Agt, „dat de overheid, door welke groep dan ook wordt gehinderd in de uitoefening van haar taak". De politie is opgetreden als dienstverlener van CRM. CRM wil het woonoord geheel reconstrueren en rottige oude barakken vervangen door goede woningen. Het ging slechts om één gezin dat het vertikte om de barak te verlaten", aldus de bewindsman.

Wapenbezit

De politie heeft met haar actie gelijktijdig het vuurwapenbezit kunnen bestrijden. Officieel werd dit door burgemeester Bergh van Epe ontkend. „Een zoekactie naar wapens — volgens de richtlijnen van Justitie — zou in dit geval tot discriminatie hebben geleid. Waarom alleen zoeken in Molukse woonoorden? Op diverse andere plaatsen in Nederland is er verboden wapenbezit."

Toch kon dank zij de grote politiemacht een en ander nu wel gebeuren. Of het wapenbezit onder de Zuidmolukkers nu duidelijk minder is geworden lijkt hoogst twijfelachtig. Niet voor niets was er sprake van sluipschutters, die de omgeving van het woonoord onveilig maakten.

Het voornaamste argument tegen de ontruiming van de Zuidmolukkers betrof de grote politiemacht. „Ze zetten een gewapende politiemacht in tegen een handjevol ongewapende KNIL-militairen", zo zei een bewoner van het kamp. Het is duidelijk, dat ook bij deze zaak hun ideaal weer ruimschoots onder de aandacht van het Nederlandse volk is gebracht. Het verzet blijkt tot op heden voor de Zuidmolukkers een nuttig wapen om hun idealen te verbreiden. In de nabije toekomst zullen de Zuidmolukkers — wanneer de mogelijkheden daartoe aanleiding geven — dan ook zeker weer van zich doen spreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.