+ Meer informatie

Voor de jeugd

8 minuten leestijd

Beste jongelui

Er ligt nog wel enige korrespondentie, zelfs van oudere datum. Misschien hebben mijn vrienden zich al afgevraagd: Krijgen we ook nog een keer antwoord? Nu, laat ik je gerust stellen, vroeg of laat komt dat antwoord.

Maar er zijn nu eenmaal zaken, die wel eens de voorrang genieten. Daar kan men moeilijk van buiten. Je moet dit dus dan maar voor lief nemen en niet denken dat er aan jullie schrijven geen aandacht wordt besteed.

Als jullie dit artikel lezen, dan is het volop zomer. In verband met de vakantie-spreiding zijn er nu al verschillenden met vakantie en dat gaat dan zo de gehele zomer door. We willen de noodzakelijkheid van vakantie in deze jachtende tijd niet betwisten. Vooral als men in de steden woont, kan het een verademing zijn als men er eens een keer uitkomt. Wat dat betreft hopen we dat onze jonge vrienden een goede vakantie zullen hebben. Je moet in dit verband nog maar eens denken aan die oude vriendin, waar we vorig jaar over schreven, die haar vakantie te „Elim” had beleefd. Daar was het goed rusten voor haar „vermoeide ziel”. En dat is het nog. Ik heb nog niet gehoord, dat dit vakantieoord is opgeheven.

Misschien dat mijn jeugdige vrienden en vriendinnen dit niet helemaal begrijpen. Nu, laat ik het dan een beetje proberen te verduidelijken. Jullie weten dat „Elim” een plaatsje is, dat in de Bijbel genoemd wordt. De kinderen Israëls waren uit Egypte geleid en moesten de woestijn door naar het land Kanaän. Eerst kwamen zij te Mara aan. Daar was het water ondrinkbaar. Het was bitter. We komen op de woestijnreis door dit leven vele bittere wateren tegen. Gelukkig dat God een God van wonderen is. Die na het zure het zoet kan geven. Hij kan alle bittere wateren goed maken. Tegenslagen in een zegen veranderen. Bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Houdt daar ook in je jonge leven rekening mee. Als je tegenslagen in je leven tegenkomt, en welk jong mens heett die ook eens niet? dan is er altijd uit te leren. O.a. dat we niets verdiend hebben dan „bitterheden”. Dat is wel gauw gezegd, maar de Heilige Geest moet er aan te pas komen om daar de mens, ook de jonge mens, van te overtuigen. En als men daarvan overtuigd wordt, dan kan het daarna nog wel eens meevallen. Maar dan zijn het ook „meevallers” die met door ons zijn verdiend, maar alleen uit genade ons toekomen.

Doch het zijn niet allemaal „mara’s” in het leven. Er zijn ook „Elims” Zo beleefde Israël het ook. Nadat ze „Mara” waren gepasseerd, kwamen ze te „Elim”. Daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. Het was er dus een liefelijke landouwe. Een aangenaam rustoord in de woestijn. En dat was ook niet verdiend. Dat was enkel genade. Want wat zou een mens verdienen? Dat mag echt wel eens gezegd worden. Te meer daar ook onze jonge mensen opgroeien in een materialistische tijd, waarin schier alles draait om „geld verdienen”. De gedachte van „de rechten van de mens” is zo gemeengoed geworden, dat er helemaal niet meer over wordt gedacht en nog minder gesproken, dat God ook Zijn rechten heeft. Die worden met voeten getreden. Helaas! En wie ziet het nog? Ik hoop, dat er onder mijn jonge vrienden toch nog zullen gevonden worden, die er ogen voor krijgen. Want die moet je werkelijk „krijgen”. Van nature, dat is een mens zoals hij geboren is, heeft hij deze ogen niet. Als God ze geeft ja dan komt men er achter dat een mens geen rechten heeft voor God en dat Gods rechten worden vertreden. Dan wordt alles wat men in dit leven krijgt „genade”. Ook de „Elims”, dat zijn de aangename plaatsen in het leven. En wat maakt nu zulk een „Elim” tot een aangename plaats? Ik dacht het proeven en smaken dat de Heere goed is. Dan wordt ervaren, dat God goed is voor slechte mensen. Als men dat ervaren mag, dan zou men daar wel willen blijven. Daar is het werkelijk goed. En dan te bedenken waarom de Heere zulke aangename plaatsen in het leven geven kan. Dat kan alleen, omdat de Heere Jezus Christus ze heeft moeten ontberen. Omdat Hij de vloek heeft gedragen daarom kunnen mensen, die de vloek hebben verdiend, met zegeningen worden vervuld.

Als dat gebeurt kan men er ook moeilijk van zwijgen. Wie goed van God ervaart, gaat goed van God getuigen. En op welk een manier doet men dat dan? Ik geloof niet van op desmanier zoals ik die las in het instruktieblad voor evangelisatie „Ga” uitgegeven door deputaten voor de evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Lees zelf het artikel:

Bijbels-kreatief spel.

„Het is zeer aan te bevelen het bijbels-kreatief spel in het programma op te nemen. Niet alleen de opvoering is van belang, maar ook het instuderen. Tijdens de repetities ontspinnen zich vaak gesprekken met de spelers, die bij voorkeur voor een groot deel van niet-christelijken huize zijn. Zij krijgen zo de gelegenheid zich te verdiepen in een stuk van de Bijbel, en zij zullen dit gedeelte niet gauw vergeten, daar ze hun rol goed moeten kennen!

God of de Here Jezus niet als personen laten optreden. Wel kan wat de Here Jezus zegt een plaats krijgen als het verhaal voor de mikrofoon verteld wordt, terwijl de spelers alleen gebaren maken. Deze methode verdient bij kinderen vaak de voorkeur, omdat hun stem soms zeer moeilijk te verstaan is. Een andere mogelijkheid om de woorden van de Here Jezus een plaats te geven, is deze te laten vertolken door een zichtbaar opgestelde persoon. Deze woorden zullen dan steeds ingeleid worden door bijv.: „De Here zegt:... ”

Gepaste eerbied is nodig, zowel bij de repetities als bij de opvoering. Hiervoor is het nodig dat er ëën eindregisseur is, die overwicht heeft en tot enthousiasme kan aansporen.

Bij de aankondiging van het stuk is het goed de Bijbel te tonen als bron van de stof.

Aan het decor en de kleding dient veel aandacht besteed te worden. Als het een opvoering met kinderen betreft, kunnen de ouders een handje helpen om kleding te maken uit door het team gratis verstrekt crêpepapier

Een prachtig decor kan opgebouwd worden met de primitieve materialen. Als er verschillende tonelen gewenst zijn, kunnen ze naast elkaar opgebouwd worden.

In een epiloog of dagsluiting kan de existentiële inhoud van het gespeelde stuk verteld worden. Ook daarin zal men moeten attenderen op de bron van het stuk – het Woord van God, en op Degene, Die ons Zijn Woord gegeven heeft – God de Vader van onze Here Jezus Christus.

Lang niet alle bijbelse verhalen lenen zich voor een kreatieve uitwerking. Zeer geschikt zijn de verhalen van Jozef, Daniël, de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon enz.

Een bijbels spel opvoeren op een wagen, die verreden kan worden, kan geweldig goed zijn. Ook dan zal aan het publiek de herkomst van het verhaal duidelijk gemaakt moeten worden!

Origineel en zeer biuikbaar zijn de wagenspelen, geschreven door Wim Gispen, verkrijgbaar bij de B.K.V.

Een andere mogelijkheid is een bijbelskreatief spel uitbeelden door middel van een flanel-bord, en..... in de poppenkast!

Deze laatste mogelijkheid zal velen vreemd voorkomen. (Inderdaad! v.d.E.). Maar men moet niet vergeten, dat voor de kinderen de poppenkast een ernstige zaak is, waar ze voor honderd procent in meeleven.

Voorwaarden voor een poppenkast opvoering zijn: Een ander decor, het passend aankleden van de poppenkast zelf en speciale poppen. Men behoeft er dan beslist niet bang voor te zijn, dat het een oneerbiedige vertoning wordt!

Het is goed de dagelijkse bijbelse vertelling met flanel-bord en poppenkast af te wisselen. En we mogen ervan verzekerd zijn, dat zo’n opgevoerde vertelling dieper indruk zal maken en minder snel zal vergeten zijn”. w.g. E.E.S......

Toen ik dit las, dacht ik: Wat een poppenkast toch allemaal! En... dat dacht ik ook: Wat gelooft men van de Heilige Geest? De Bijbel wordt een boek vol met verhalen, geschikt om toneel te spelen. De evangelisten worden artisten. Doch de evangelisten uit de Handelingen der Apostelen, die vol des Heiligen Geestes waren, deden het anders. Ik zou die evangelisten willen aanraden om de Handelingen der Apostelen maar eens goed te bestuderen. Die stonden ook midden in de wereld, te midden van de „toen moderne mens”. Zij gebruikten echter geen toneel en poppenkast, maar het blanke zwaard van Gods Woord. En daar werden zondaren door bekeerd. Van het laatste heb ik altijd nog verwachting. Niet van deze „moderne manier van aanpak”. Die is mij al te werelds!

Ik hoop, mijn beste vrienden, dat jullie er ook zo over denken. Vertel dan in je vakantie maar veel over de Heere Jezus. Doe het eenvoudig. Doe het bijbels. Daar krijg je God in mee.

Inmiddels verblijf ik, jullie aller vriend

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.