+ Meer informatie

Evangelie in de bioscoop?

4 minuten leestijd

RONDKIJK

Het Evangelie is niet naar de mens maar voor de mens. Dat wordt tegenwoordig juist omgekeerd.

Er is veel godsdienst in ons land, maar meest naar de mens. Men houdt er veelal een „gezellige" godsdienst op na.

Jeugddiensten, koorzangen, soms een film en ook wel bloemen in de kerk. Het is ten deze in Christelijk Nederland snelle afloop als der wateren. We zijn nu zelfs zover, dat het Evangelie in de bioscoop wordt gebracht. Dat lazen we tenminste onlangs in het Zondagsblad van de christelijke Rotterdammer. Uit Amerika komt binnenkort een film over Luther; dan zal men hem zijn 95 stellingen tegen de aflaat in de bioscoop kunnen zien aanslaan! En het plechtige woord in de kathedraal te Worms, met opgeheven hand horen uitroepen, hier sta ik, ik kan niet anders, God helpe mij, Amen!

Dr Hommer, Geref. predikant te Hillegersberg gaf over deze film, nog al hoog op: het Evangelie kwam nu in de bioscoop! Nu, ik ben van mening, dat daar geen mensen door zullen worden bekeerd. Het geloof is nog altijd uit het gehoor en liet gehoor door het Woord Gods.

In dit verband geef ik hier een aanhaling van Johan D' Espagne, een befaamd godgeleerde uit de 16e eeuw, leraar van de Franse Kerk te Londen, die in een van zijn werken zegt dat afbeeldingen, schilderijen e.d., (films waren er toen nog niet!) nooit iemand tot bekering hebben gebracht. Ik geef het betreffende stukje hier in zijn geheel (in oude stijl) door.

„Een doodshoofd, het beschouwen van een dode romp, of van een dood of sten/end mens, zullen de menselijke broosheid beter voor het : t oog vertonen, dan alle Bijbelse spreekwijzen; maar de bovennatuurlijke oorzaken van het verderf en deszelfs gevolgen, waar het rechte verstand onzer sterfelijkheid uit voortkomt, worden in zodanige boekstaven niet gelezen. Een schilderij kan kennis geven van een zekere gebeurtenis: maar de redenen en grondregelen, waarin de kracht van de historie bestaat, vereisen een geheel ander penseel. Een crusifix zegt niet waarom /Tèzus Christus gestorven is. fcooit is een mens bekeerd geworden door het aanschouwen van ©en schilderij. Zo zulks wezen kon, de schilders en beeldsnijders zouden de grootste godgeleerden zijn! Desgelijks de vertoning van het lijden Christi, in een treurspel opgevoerd, op gehelderd met de levendigste verven der welsprekendheid, hoe zeer het zelve de toehoorders tot schreien beweegt, zal nochtans nimmermeer genoeg zijn om een zaligmakende kennis te bewerken."

Hetzelfde kan nu gezegd worden van de aanschouwelijke z.g. Evangelieverkondiging in de bioscoop. De Herv. predt. Ds v. d. Hr. trekt er in het Geref. Weekblad ook tegen van leer. Schrijvend over de „Grote trek" die thans in de Herv. Kerk gaande is, zegt hij, dat Gods ware kinderen en knechten een afkeer van het vermengen van het heilige Woord van God hebben, mèt de onheilige bedenkselen der mensen. Zijn afkeuring uitsprekend over de z.g. „christelijke" films vervolgt hij.

„Het leven van christen uit Bunyans' christenreize wordt niet aantrekkelijk, en leidt niet tot heilige jaloesie, wanneer men het verfilmd voor zich ziet. Het innerlijke, geestelijke leven van Gods kinderen is — wat men van bepaalde zijde wel genoemd heeft — on-aanschouwelijk! Bij het horen van Luther-films, beklemt en verschrikt de gedachte, dat waar Luthers' geest is weergekeerd tot de Vader-der-geesten en zijn stof wacht op Christus' wederkomst, men deze overleden, verheerlijkte Luther weer-opvoert uit de doden, of terughaalt uit de hemel. En dat doet — nu eens niet zoals met bijbelheiligen, als David en Simson enz.: de wereld maar — het huidige vervallen, diep misvormde christendom. Het gaat steeds meer bergafwaarts. Wie er tegen waarschuwt, is een zwartkijker en onruststoker. Maar God zal voor Zijn eigen eer doen strijden. Want het ware trekkersvolk hebben Hem en Zijn eer méér lief dan de eer der mensen. En dat kan de vrome en goddeloze wereld nooit verstaan en begrijpen, omdat zij de ware liefde tot God en Zijn Zoon missen."

Daarmee ben ik het volkomen eens. En ik hoop van jullie allemaal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.