+ Meer informatie

Bedrijfsleven krijgt bijna 15 miljard gulden steun

Om nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen

3 minuten leestijd

DENHAAG — Gezien de ongunstige structurele werkgelegenheidsituatie in Nederland wordt door de regering een omvangrijk beleidspakket voorgesteld om de structurele werkloosheid terug te dringen. Het voorgestelde beleid is aangestipt in een nota van het ministerie van Economische Zaken betreffende de selectieve groei.

De verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn zonder afremming van de stijging van belastingen en sociale lasten voor de periode tot 1980 bijzonder ongunstig.

Het is duidelijk dat in de zeventiger jaren de vermindering van de werkgelegenheid een ernstige vorm heeft aangenomen, waarbij de internationale recessie niet buiten beschouwing mag worden gelaten. Arbeidsplaatsen gingen verloren als gevolg van de sterke stijging van de reële arbeidskosten, vergeleken met trendmatige groei van de arbeidsproduktiviteit. De achteruitgang van de bedrijfsresultaten in ons land is echter niet los te zien van de verslechterde concurrentiepositie, mede veroorzaakt door de extra stijging van de loonkosten (2 procent) en de appreciatie van de gulden. Er wordt verwacht, dat in plaats van daling van het reële beschikbare inkomen per werknemer een bescheiden stijging van één procent komt. De groei van het reële nationale inkomen komt op 3,5 procent per jaar, terwijl de prijsstijging van de gezinsconsumptie beperkt kan blijven tot 6 à 7 procent per jaar. ,

Niet gunstig

Toch wijzen de globale berekeningen van het CPB (Centraal Planbureau) niet in de gunstige richting voor wat betreft de jaren 1980-1985. Een groot deel van de bruto investeringen zal dan opgaan in vervanging van oude installaties, wat tot gevolg heeft een geringe creatie van arbeidsplaatsen. Daarbij :komt dat de groei van de beroepsbevoliking hoger zal zijn dan in de zeventiger jaren. De regering gaat er bij haar beleidsprogramma van uit, dat de structurele werkloosheid moet worden teruggedrukt, en dit houdt in dat, wil men het aantal werklozen in 1980 teruggedrongen hebben tot 150.000, er een vergroting van het aantal arbeidsplaatsen met 200.000 zal moeten komen.

Om tot vergroting van het aantal arbeidsplaatsen te komen, zal de regering onder andere de volgende instrumenten hanteren: stimulering van de bedrijfsinvesteringen; subsidiëring van de loonkosten; verlaging van de directe belastingen en verhoging van de overheidsuitgaven. Ook is overwogen om te komen tot arbeidstijdverkorting en vervroegde pensionering. Over het laatste worden experimenten voorbereid. De regering is van oordeel, dat in het beleidsprogramma de belangrijkste plaats dient te worden ingenomen voor stimulering van de bedrijfsinvesteringen omdat naar verhouding dit instrument het meest effectief is in termen van arbeidsplaatsen en productiecapaciteit. Voor deze investeringen is 3,5 miljard' gulden uitgetrokken.

Nieuw instrument
Bij de stimulering van het bedrijfsleven is een nieuw instrument gecreëerd, hetwelk wordt aangeduid als speciale investeringsrekening. Het heeft belangrijke voordelen vergeleken met de bestaande fiscale investeringsfaciliteiten. Het voorgestelde nieuwe systeem ziet er in grote lijnen als volgt uit: Er komt een speciale rekening bij de Nederlandse Bank, waarop jaarlijks door het rijk een bedrag wordt gestort. Als voedingsgrondslag is gekozen een bepaald percentage van de opbrengst van de ven-, nootschapbelasting en eventueel van de inkomstenbelasting. Met het voorgestelde nieuwe instrumentarium kan ten opzichte van de investeringsaftrek als verschil genoemd worden, dat de investeringsbijdrage ook aan verliesgevende bedrijven of aan nieuwe bedrijven die nog geen belasting hebben betaald, ten goede komen in de vorm van een „negatieve definitieve aanslag".

In totaal wil de regering tot 1981 ongeveer 15 miljard besteden voor het scheppen van de benodigde 200.000 nieuwe banen. (Zie verder pagina drie)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.