+ Meer informatie

Benoemingen

5 minuten leestijd

De synode benoemde tot leden

A. van de deputaatschappen v’aarin tevens gedeputeerden van de particuliere syno-den zitting hebben voor:

1. het beheer van de algemene kas tot steun aan de kerken ten behoeve van de ver-zorging van emeriti predikanten, predi-kantsweduwsn en -wezen naar art. 3

K.O.: J. de Jong, Ie penningm.

P. Zuidema, 2e penningm.

2. het beheer van het studiefonds voor de theologische hogeschool: J. O. Elshout, penningm.

E. H. van Essen, secundus-penningm.

3. de theologische hogeschool: A. het curatorium: primus: ds. D. H. Biesma, secr. secundus: ds. I. de Bruyne

B. het financieel beheer: primi: A. L. de Bruyne

H. J. van der Meiden J. D. Wisman secundi: A. F. Mijnhardt drs. G. van Westrienen M. W. Wierenga

4. de evangelieverkondiging onder Israël: ds. M. Drayer, Ie secr. ds. B. Bijleveld, 2e secr. ds. D. Biesma jr., Ie penningm.

J. Zwart, 2e penningm. prof. dr. B. J. Oosterhoff, adviseur

5. de buitenlandse zending: ds. M. Drayer W. Duindam, Ie penningm.

H. van Zonneveld, 2e penningm. P. Vree, secundus penningm. prof. dr. J. P. Versteeg, adviseur.

6. de evangelisatie: ds. B. van Smeden ds. H. van Mulligen P. de Korte, penningm. secundi: ds. J. W. Maris ds. W. Steenbergen

7. de steunverlening aan de kerken in de nieuwe polders rond het IJsselmeer: ds. H. V. d. Schaaf, voorz.

J. Hartog Bzn, penningm. ds. P. den Butter, secr. alg. secundi: ds. B. de Romph ds. J. van Mulligen ds. P. Roos.

Benoemingen

8. de kerkbouwaangelegenheden: A. de Geus, voorz.

H. Boerrigter, penningm. ir. G. de Boer ds. H. V. d. Schaaf W. R. Groenendijk

9. de ondeilinge Bijstand: primi: D. Koole, voorz.

W. Fernhout, 2e voorz.

J. Bijleveld, penningm.

secundi: J. C. de Jong T. Braaksma J. C. van Bevaren.

B. van de generale deputaatschappen voor;

10. de correspondentie met de hoge over-heid: primi: prof. dr. B. J. Oosterhoff, voorz.

mr. dr. C. J. Verplanke, secr. en lid C.I.O. ds. D. Biesma jr.

C. N. van Dis jr. prof. dr. W. van ’t Spijker secundi: prof. dr. J. van Genderen ds. I. de Bruyne.

11. eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland en correspondentie met buitenlandse kerken: prof. dr. J. van Genderen, voorz. ds. J. H. Velema, alg. secr. en secr. bin-nenland prof. dr. J. P. Versteeg, secr. buitenland ds. D. Biesma jr. ds. G. Bilkes ds. B. van Smeden ds. A. Rebel ds. W. Steenbergen prof. dr. W. van ’t Spijker

12. vertegenwoordiging van de kerken: ds. I. de Bruyne, voorz. ds. K. J. Velema, secr. prof. dr. W. van ’t Spijker ds. G Bilkes ds. P. o. d. Velde

13. de ledactie van „De Wekker”: prof. dr. B. J. Oosterhoff, hoofdredac-teur ds. J. H. Velema, secr./wnd. hoofdredac-teur ds. I. de Bruyne L. Pieper

14. het jaarboek: ds. J. H. Velema, voorz. ds. L. S. den Boer, secr. ds. M. Drayer ds. H. V. d. chaaf

15. de radiokerkdie.istuitzendingen: ds. C. V. d. Zaal, voorz. ds. Jac. J. Rebel, secr. prof. dr. J. P. Versteeg ds. H. W. Eerland ds. D. Biesma jr, alg. secundus

16. de ambtelijke bearbeiding van de schip-pers: primi: ds. M. Baan, voorz.

C. H. Bardelmeyer, secr./penningm. ds. G. J. Buys ds. P. N. Ribbers ds. Th. Rutters secundi: ds. W. de Joode ds. C. Bos ds. M. Vlietstra ds. D. Slagboom

n. de geestelijke verzorging van zeevarenden: ds. J. P. Geels, voorz. ds. S. Wijnsma, secr.

P. Zuidema, penningm.

P. B. Oosthoek C. van Vliet

18. de geestelijke verzorging van de militai-ren: ds. M. W. Nieuwenhuyze, voorz. ds. C. J. Ph. Sobering, secr.

Benoemingen

ds. A. Hilbers ds. H. W. Eerland I. van der Molen

19. contact met de kerkjeugd: ds. P. o. d. Velde, voorz. ds. T. Harder, secretaris S. de Vlieger, penningm ds. J. Brons ds. H. Toorman drs. P. H. Vree

20. de geestelijke verzorging van lichamelijk en geestelijk gehandicapten: ds. C. Langbroek, voorz.

A. V. d. Kruk H. van Doornen ds. A. V. d. Veer J. A. Zilvold

21. de emigratie: ds. G. Bilkes, voorz. ds. K. Boersma, secr. ds. A. W. Drechsler ds. W. Heerma ds. J. Westerink, alg. sec.

22. de hulpverlening in binnen- en buiten-land: ds. Jac. J. Rebel, voorz. ir. P. Pellikaan, secr./penningm. drs. T. Brienen A. de Geus S. Pieper drs. W. C. Moerdijk

23. kerk en recreatie: ds. J. Westerink, voorz. ds. P. N. Ribbers, secr. H. W. v. d. Brink ds. P. Roos, alg. secundus

24 de algemeen diaconale en sociale aange-legenheden: ds. K. Boersma, voorz.

N. van Aken, secr.

P. M. Kalkman, penningm.

A. F. Kiljan drs. T. Brienen ds. T. Harder C. A. Hilbers L. Sprong W. C. van der Stel ds. J. Vogel drs. G. van Westrienen D. M. van der Leeden secundi: Mej. T. Drenth A. Pothof ds. H. Biesma

25. de eredienst: prof. dr. J. van Genderen, voorz. drs. T. Brienen, secr. drs. A. C. de Geus ds. B. van Smeden ds. M. C. Tanis ds. J. H. Velema prof. dr. W. H. Velema

26. de berijmde schriftgedeelten: prof. dr. B. J. Oosterhoff, voor7 ds. H. v. d. Schaaf, secr.^ ds. B. Bijleveld ds. J. H. Carlier J. Lelsz mr. dr. C. J. Verplanke J. Verhage prof. dr. J. P. Versteeg

27. kerk en onderwijs: prof. dr. W. H. Velema, voorz. L. Pieper, secr.

D. Koole ds. H. Biesma J. Vuyk

28. voor de officiële tekst van de belijdenisgeschriften: prof. dr. W. van ’t Spijker, voorz. ds. W. J. Quist, secretaris prof. dr. J. van Genderen

29. de raad voor contact en overleg N.B.G.: drs. W. C. Moerdijk

Benoemingen

30. uitgave van de kerkorde: prof. dr. J. van Genderen, voorz. ds. M. Drayer, secretaris prof. dr. W. van ’t Spijker

31. het archief van de generale synode: W. V. d. Kamp, Ie archivaris H. E. Madern, 2e archivaris

32. de controle van het synodaal archief: prof. dr. W. van ’t Spijker, voorz. ds. M. Drayer, secretaris P. Sluimer

34. het kerkelijk administratief-hureau: de Geus, voorz.

J. Sikma, secr.

J. D. Wisman ds. P. o. d. Velde C. Groeneveld B. P. Velema, alg. secundus

36. het quaestoraat van de generale synode: primus: G. G. van Wijngaarden secundus: J. de Jong

33. financiële zaken: B. Groenenboom, voorz. drs. H. Schuurhuis W. de Vries C. Klein jan drs. A. W. Overwater D. C. V. d. Kreeke. alg. secundus

Voor de generale synode van 1974 werd als roepende kerk aangewezen de kerk van Am sterdam-Nieuw-West.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.