+ Meer informatie

VOOR ONZE Militairen

DE NIEUWE VERTALING

6 minuten leestijd

Verschillende schrijvers nopen mij nog eenmaal over deze materie te schrijven.

Naar mijn bescheiden mening is vertalen zonder meer niet enkel wetenschap. Het is niet stom weg vreemde woorden overbrengen-in hollandse woorden. Dit is absoluut uitgesloten. Men zou dan een vertaling krijgen die niemand zou begrijpen. Wanneer men een boek vertaalt dan moet men ten eerste een grondige kennis hebben van de taal waarin het bock geschreven is en bovendien moet men de geest proeven die uit het boek spreekt. Dit laatste speelt een grote rol. Ook. ja zeer zeker ook bij het vertalen van de Bijbel. Nu zal ik over de wetenschap van de vertalers niet oordelen. Daar ben ik totaal onbevoegd toe, maar de geest die uit de nieuwe vertaling spreekt staat mij niet aan. Ik zal U straks zo'n nieuwe tekst geven met de oude vertaling er naast. Wanneer we de oude vertaling van deze grondtekst vergelijken met de nieuwe vertaling dan vind ik de nieuwe vertaling gezagsondermijnend. Men kan mij nu wel weer toevoegen dat ik soms een beetje hard van stapel loop maar dan zal men mij dit toch moeten bewijzen. Ik weet, dat ik de dingen die zwart zijn niet wit noem en dat dit sommige mensen wel eens een beetje hard voorkomt maar men vergete dan niet dat de waarheid soms heel hard is en dat we er van nature niet erg op gesteld zijn als ze ons zonder er doekjes om te winden de naakte waarheid zeggen. Dan gaan er soms vele heilige huisjes van ons omver en dat is veelal niet aangenaam. Daar is een groot verschil of wij de waarheid moeten zeggen over zaken of personen.

Het gaat hier over een zeer gewichtige zaak die niei. alleen voor ons zeer gewichtig is maar ook voor onze kinderen. Wat ben ik blij dat we eigen scholen hebben waar de nieuwe vertaling vast en zeker contrabande is.

Maar ter 3 : 16. zake. Hier volgt de tekst. Het is 2 Tim.

Statenvertaling

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Nieuwe vertaling

Elk v^i God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid

Wanneer de Statenvertaling zegt. Al de Schrift enz. dan wordt daarmee bedoeld het Oude en Nieuwe Testament met andere woorden geheel en alleen Gods Woord.

De nieuwe vertaling is hier gezagsondermijnend. Die zegt niet dat het Oude-en Nieuwe Testament van God zijn gegeven beter gezegd alleen door God z? jn ingegeven maar stelt het disputabel. Ze veronderstelt dat er nog meer geschriften van God zijn ingegeven want ze zegt: Elk van God ingegeven schriftwoord. Daar zijn erdus nog meer en dat is een fatale veronderstelling.

Met ingegeven wordt toch bedoeld: an God ingeblazen; dat is door ingeven van de Heilige Geest, die een Geest der waarheid is, en de schrijvers van deze Schriften (Oud-en Nieuw Test.) in alle waarheid geleid heeft, dat zij niet hebben kunnen dwalen. Joh. 16 : 13.

Hoe heeft men het aangedurfd om zo iets neer te schrijven. Daar is toch maar één Heilige Schriftuur, waarin God aantoont wie Hij is en wat Hij is en hoe Hij kan worden de God van een dood-en doemwaardige zondaar.

Deze Schriften zijn onfeilbaar en Goddelijk, in tegenstelling met alle menselijke geschriften.

In een brief die ik ontvangen heb schrijft iemand: Hoe weet U nu dat de Statenvertaling zuiver is? Kent U Grieks of Hebreeuws? Ik moet daar tot mijn grote spijt op antwoorden, dat ik deze talen niet ken. Maar wat wil dat nu zeggen. Wil de schrijver daarmee zeggen dat Gods Woord eigenlijk alleen maar gelezen kan worden in die beide talen ? Daar zou gevraagd kunnen worden: „Mag de Heilige Schrift wel in andere talen worden overgezet en dan verwijs ik de briefschrijver naar Sions Roem en Sterkte van Arnoldus Rotterdam. Een kostelijk boek. De schrijver van dit boek zegt volmondig „ja", en bewijst dit ook. Die dit boek bezit leest het maar eens na. Ik kan dit alles niet aanhalen.

Maar hoe kan ik nu weten dat Gods Woord getrouw is overgezet als ik die beide talen niet machtig ben. Dat is niet zo moeilijk lezers. We hebben daar minstens 3 bewijzen voor:

le Uit de overeenstemming des geloofs en de samenhang van Goddelijke waarheden, die daarin te vinden zijn;

2e Uit de overeenstemming van alle geleerden en Godzaligen die de beide talen verstaan en ons getuigenis geven, dat de Schriftuur wel en getrouw is overgezef.

3e Uit het getuigenis van Gods Geest, aan ons gemoed bevestigende hetgeen God in Zijn Woord tot ons spreekt, 1 Joh. 5 : 6. Deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk: ezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed; en de Geest is het, die getuigt, dat de Geest de waarheid is.

Aan deze 3 bewijzen hebben we genoeg. Wat dunkt U ais we daar de nieuwe vertaling eens aan toetsen. Zou ze de toets der critiek kunnen doorstaan. Geen sprake van.

Laten we eens letten op het 2e bewijs. Feit is toch dat het een heterogene samenstelling was van geleerden die ons de nieuwe vertaling aanbieden. Daar zat van alles in tot zelfs Ethischen toe. Het kan onze lezers bekend zijn dat deze de Schrift niet onvoorwaarlijk aanvaarden en cle kerk dan ook niet aan de letter der Schrift willen binden. Ze beroepen zich dan oo 2 Cor. 3 : 6.

In die kringen spreekt men graag over een dode letter en een levende geest. Ds Kersten in z'n „Dogmatiek" zegt: „Wel willen de Ethischen nog „de geest" der-Schriften behouden, doch hun niet onvoorwaardelijk aanvaarden va.n Gods Woord moet voeren tot, ja is reeds verwerping van de Heilige Schrift." Elk van God ingegeven schriftwoord is een rasechte Ethische vertaling. Onder invloed van Prof. .Doedes te Utrecht leerde de Ethische richting dat het Woord Gods niet het zelfde is als de Heilige Schrift. Doedes zegt. „Gods Woord is in de Bijbel" en bedoelt daarmee, dat er in de Bijbel woorden zijn, die door God Zelf zijn gesproken. Hij loochent daarmee echter, dat geheel de Bijbel het Woord van God is; dit is volgens Doedes slechts waar van een klein gedeelte van de Bijbel.

Waarde lezer, is het niet belangrijk wie de Bijbel vertaalt ? Kan ons volk daaraan zijn vertrouwen schenken? ïk weet, al het mensenwerk is feilbaar maar een eerste eis die ik mag stellen aan een vertaler van de Bijbel is toch wel deze of hij vervult is van de vreze Gods want dan toch zal hij zeker de gehele Bijbel aan-

vaarden als Gods Woord. Zonder bepaalde personen te oordelen of te veroordelen kan de samenstelling van de vertalers ons vertrouwen niet genieten, getuige de bovenstaande tekst.

Voor deze week wil ik het hierbij laten. Misschien kom ik er nog eens op terug. Nog enigen brieven moet

ik beantwoorden. Men oefene geduld. Mijn advies blijft: Geen nieuwe vertaling in onze Kerk, onze schooi en ons huisgezin. Hartelijke gi'oeten van

„KRIJGSMAN".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.