+ Meer informatie

Zoveel hoofden...zoveel zinnen

5 minuten leestijd

Altijd druk
Met verbazing las ik in Terdege van 27 dec. 1995 de uitdrukking van een kerkeraadslid uit een afgescheiden kerk omtrent zijn drukke werkzaamheden. Hij keek weleens met jaloezie naar zijn hervormde broeders, want, zo stelde hij: „Die móeten er op een gegeven moment uit. Dat vind ik een goede zaak." Maar beste vriend, heeft u weleens onderzocht of dit een schriftuurlijke zaak is? In Gods Woord lees ik iets heel anders. Toen er diakenen aangesteld moesten worden, moest men uitzien naar mannen, "vol des Heiligen Geestes en des geloofs." Dacht u dat Stefanus blij was geweest, als hij een keer kon aftreden? Weet maar zeker van niet! Stefanus had zijn leven over voor de zaak en voor de Naam van Christus. Dat waren mensen, die hun zielen hadden overgegeven voor de zaak en de Naam van God en Zijn Koninkrijk. O, waar zijn deze mensen in ons christendom? Een ieder die er weet van mag hebben zal met David getuigen, dat de dienst des Heeren een liefdedienst is, die ons nog nooit heeft verdroten. Ik ben het er voor 100 procent mee eens, dat de eerste taak van de vader is, om priester te zijn in ons gezin. En wie zal zich als vader niet diep schuldig voelen, als hij dan zijn vele tekortkomingen ziet? En ik herken ook uit mijn eigen leven de moeilijkheid, soms zelfs het spanningsveld, om het goede evenwicht te vinden tussen onze taak als priester in ons gezin en onze taak in het Koninkrijk van God. Maar om het een goede zaak te vinden als je er uit móet, nee, dat is beslist onschriftuurlijk. Dit zijn mensengeboden, waar onze kerken door overspoeld zijn. Waar onze kerken aan ten ondergaan. Die een opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Het werk in Gods Koninkrijk is een levensDeze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen. taak! Tenzij ziekte of zwakte van het lichaam zulks onmogelijk maken. Het ware van harte te wensen dat al die kerkelijke ordeningen welke niet op het Woord van God zijn gegrond, dat men die eens grondig ging herzien. Maar dan zal er wel eerst een complete "tempelreiniging" moeten komen, „christenen, ...bekeert u!"
T. van de Weijden, Dordrecht

Korte verhalen

Het is ons meerdere malen bij het lezen van Terdeges opgevallen, dat de inhoud van de vaak geplaatste "korte verhalen" in één richting tendeert. De lezer wordt op een sentimentele wijze binnengevoerd in een dramatische gezinssituatie of andere pijnlijke problemen. En bleef het daar maar bij! Vaak wordt er bovendien in het slot op een ongeloofwaardige wijze verslag gedaan van een ommekeer, die beschreven wordt als zijnde een bekering. Dat doet volgens ons geen recht aan de werkelijkheid. Het geestelijk klimaat dat in deze verhalen naar voren komt, stemt niet overeen met hetgeen geleerd wordt in Gods Woord en de belijdenisgeschriften.
Ing. WJ. van den Brink,
G.A. van den Brink,
H.W. van den Brink,
E.J. Achterstraat,
S.B. van Hoef,
M.A. van de Haar,
Barneveld

Bijbel vaste grond (2)
In mijn laatste Beurtelings (15 november) heb ik niet geschreven dat de boodschap van de NBG-dag was, dat de Bijbel "een gewoon menselijk boek" zou zijn, zoals Anja de Zeeuw namens het NBG schrijft in Terdege van 27 december. Ik schreef: „De Bijbel is gewoon een menselijk boek." Dat is een behoorlijk verschil. Dat laatste ontleende ik aan het verslag van de NBG-dag in Trouw van 25 september: „De Bijbel is gewoon een menselijk boek, verre van volmaakt en onfeilbaar". En zo was ook de teneur van alle verslagen van deze dag die mij onder het oog kwamen.
Nu benadrukt Anja de Zeeuw dat het NBG „de Bijbel ook nu als Woord van God" van levensbelang acht voor mensen. Maar het gaat er nu net om wat we ermee bedoelen, wanneer we zeggen dat de Bijbel Gods Woord is. Hoe is daarmee te rijmen, dat een van de sprekers op de NBG-dag concreet bijbelteksten noemde, die volgens haar „onmogelijk Gods Woord kunnen weerspiegelen of bevatten" (verslag Nederlands Dagblad van 25 september)? Dezelfde spreekster zei (letterlijk citaat in het RD van 25 september): „Gods inspiratie mag je gelovig vermoeden achter de teksten, maar je moet altijd argwanend zijn ten opzichte van wat in feite geschreven staat." Mijn reactie is daarop: Ik moet wel steeds argwanend zijn tegenover mijn begrijpen van de bijbeltekst, want mijn verstand is verduisterd door de zonde. Ik moet zelfs voorzichtig zijn met de bijbelvertaling, want ook die is werk van feilbare mensen. Maar ik mag nooit en te nimmer argwanend zijn ten opzichte van de bijbeltekst zelf, want dat is geen mensenwoord, maar het volstrekt en in alle opzichten betrouwbare Woord van God. Wanneer het NBG dat van harte beaamt, zijn GBS en NBG een hele stap dichter tot elkaar gekomen, maar dat betekent wel, dat het NBG zich alsnog volstrekt distantieert van het gesprokene op de NBG-dag 23 september in Harderwijk.
L.M.P. Scholten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.