+ Meer informatie

Gods Woord en het gezin

5 minuten leestijd

1.

Ter inleiding.

We hebben gedacht in enkele artikelen iets te zeggen over het gezin. Daarbij mogen we vóóraf opmerken, dat het niet de bedoeling is om op een min of meer theoretische manier te handelen over dit onderwerp. We willen graag de kring van onze lezers voor ogen houden en daarom vooral de meer praktische zijde benaderen. Uit de veelheid van wat Gods Woord zegt over het gezin hopen we wat naar voren te brengen, om dat te laten spreken voor het gezinsleven bijzonder in onze tijd. Soms een vermaning uit Gods Woord, dan weer — en dat wel het meest — een beeld van een gezin, ons daarin beschreven.

We leven in een tijd, dat er nogal aandacht aan het gezin besteed wordt. Wie enigszins op de hoogte is, weet dat er van bepaalde zijde een gezins-zondag gehouden wordt, een gezinsweek georganiseerd wordt enz. Daarbij is er zo al één en ander over het gezin verschenen. En het nuttige uit deze lektuur willen we zeker niet verachten, hoewel er helaas veel bij is, dat met grote reserve gelezen moet worden. Trouwens, er is ook lektuur van vroeger tijd. Onze vaderen hebben dit onderwerp niet veracht. De namen van Wilhelmus à Brakel en Jacobus Fruytier zijn in dit opzicht genoegzaam bekend. Wie van de laatste het boekje kent „Groot voorrecht der christenkinderen”, weet er wel van.

Toch blijft het gezins-Boek bij uitnemendheid het Woord van God Zelf. Alleen dat Woord kan ons voorstellen de waarde van het gezin, en ons onderwijzen wat de Heere zoekt in het gezinsleven, dat Hem welbehaaglijk is.

We behoeven niet ver te gaan om iets van het gezin te horen. Reeds op de eerste bladzijde van de Bijbel komt het naar voren. Het gezin is de eerst geschapen menselijke levenskring; een gemeenschap, die God Zelf gewild heeft en in het aanzijn geroepen. Met het huwelijk heeft God het gezin gegeven. Had de Heere niet aanstonds bij de schepping van Adam en Eva gezegd: „weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde......”? En de bestemming van het gezin lag uiteindelijk in God. Het moest in heel het gezinsleven God dienen tot eer van Zijn Naam.

Vreselijk was het gevolg van de zonde tegen God, ook voor het gezin. De mens valt van God af en de vloek van God openbaart zich op die val, ook in verbreking van het gezinsleven.

Reeds direkt na de val de breuk tussen man en vrouw: „de vrouw, die Gij mij gegeven hebt. …” En later de breuk tussen kinderen: „Ben ik mijns broeders hoeder?” En tóch..... God stuit de doorwerking van de vloek. Hij laat het gezin in deze wereld. Ja, Hij geeft meer. In het licht van de belofte van het vrouwenzaad gaat Hij in Christus het gezin openbaren, dat uitgaat naar Zijn dienst en de verheerlijking van Zijn deugden in de vreze Gods.

Zo kunnen we nooit genoeg zien de waarde van het gezin. Reeds op zichzelf heeft het gezinsleven betekenis in deze wereld vol van verdeeldheid en verwarring. Maar uiteindelijk komt dat niet tot de bestemming, die God gewild heeft. Het gaat om het gezinsleven, dat meer openbaart dan de band van de natuurlijke liefde, waar door het geheim van Gods werk de Heere gezocht wordt.

Niet licht te zeggen is de betekenis van het werkelijk christelijk gezin. Als middel in Gods hand is er door de eeuwen heen een zegen van uitgegaan. En is het niet opmerkelijk, dat de geschiedenis ons leert, dat in tijden van bloei van het geestelijk leven in de kerk ook het gezin in zijn betekenis meer gezien werd én openbaar kwam? Wij willen niet graag de bloeitijd van de kerk in ons vaderland gaan idealiseren, en weten heus wel, dat er ook veel misstanden in het gezinsleven waren. Evenwel staat het vast, dat in die tijd een bijzondere geestelijke kracht is uitgegaan juist van het gezinsleven, dat zoekt Gods Woord te verstaan en waar de vreze Gods woonde.

We vertellen geen nieuws, als we zeggen, dat het met het gezinsleven bergafwaarts gegaan is en gaat. Ieder kan dit met eigen ogen waarnemen. Het gezin, dat naar het woord van Augustinus „vluchtheuvel in de wereld” is, heeft zoveel vluchtheuvels buiten zich gekregen, dat het wel zeer bedreigd wordt. Er zijn veel algemene oorzaken te noemen. De kontakten met de wereld buiten het gezin zijn toegenomen, de mogelijkheden van verstrooiing buitenshuis talrijker..... We gaan er verder niet op in. Wel zouden we willen opmerken, dat wij niet geloven aan werkelijke versteviging van de huiselijke band door de televisie. Daar wordt hoog van opgegeven in onze tijd! De kinderen blijven thuis, zegt men. Geen beter middel als je het geloven mag. We hopen later nader op dit middel in te gaan, maar nu reeds deze vraag: gelooft u, dat de televisie dienstbaar is aan het zoeken van de bestemming van het gezin?

En om dat laatste moet het ons gaan. De Heere heeft onze gezinnen gegeven in het midden van Zijn erfdeel, waar Zijn Woord lichtend spreekt. Die gezinnen leven niet op een eiland. Hoogmoed is het te denken, dat onze gezinnen gevrijwaard zijn voor gevaren. De zonde zit er midden in van nature. Gelukkig waar de vreze des Heeren gevonden wordt in woord en wandel. Daar zal ook gelet worden op wat God in Zijn Woord voor het gezinsleven zegt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.