+ Meer informatie

Het bittere raadsel van Gods schepping

Dr. Marchal voor Confessionelen

4 minuten leestijd

ZEIST — De Schrift bevat geen sluitende antwoorden waardoor het lijden wordt verklaard. Zij spreekt wel woorden om het, met hoeveel pijn en moeite dan ook,hoopvol te dragen. Dit zei dr. G. W. Marchal woensdagmorgen voor de Confessionele Vereniging die voor een tweedaagse vergadering op het conferentieoord „Woudschoten" in Zeist bijeen was.

De lezing van dr. G. W, Marchal uit Ellecom droeg als titel: „Lijden - op zoek naar een rijmwoord". Het onderschrift was: „Hoe regeert God de wereld, of wel het bittere raadsel van Gods goede schepping".

Als rijmwoord, als antwoord op het ongerijmde leed in de wereld, zei Marchal dat ons kennen ten dele is. Het is fragmentarisch en voorlopig. De Heilige Schrift bevat woorden om het lijden hoopvol te dragen, maar ook om het lijden doeltreffend te bestrijden.

Hij citeerde J. Koopmans die stelde dat er geen creatuurlijk lijden bestaat dat buiten Gods barmhartigheid omgaat. Christus is bij ons in al ons verdriet. Er is geen vertroosting dan in Zijn lijden en sterven, want daarin is Hij met ons onder de vloek over alle creatuur. Waar Hij is, daar zijn wij ook, daar kunnen wij ook zijn. Ja, waar zouden wij in tijd en eeuwigheid anders kunnen bestaan, dan bij en door en in Hem?

In het begin van zijn referaat ging dr. Marchal in op het „ongerijmde leed" in de Grieks-Romeinse wereld. Daarvoor citeerde hij onder andere uit de Ilias van Homerus (700 v. Chr.). Uit de Ilias blijkt dat Zeus, de Griekse oppergod, een raadselachtig wezen is op wie geen staat te maken is. Hij doet maar. Klagen helpt niet. Integendeel. Het laatste woord en de hoogste wijsheid is om zichzelf te redden.

Over de antieke wereld merkte hij op dat diepe hopeloosheid en troosteloosheid haar kenmerken waren.

Omtrent het lijden mag niet een bepaalde theorie bevestigd worden. Wij moeten aldus Marchal ook geen nieuw systeem bouwen. Theorieën en systemen verhevigen volgens hem doorgaans de pijn.

Voor een goed verstaan van het lijden achtte Marchal het van belang te luisteren naar Jesaja 42 en 43 en de Nieuw-Testamentische duiding van de Knecht des Heeren. Marchal wees op het unieke van het lijden Gods.

Het begrip zonde heeft iets oppervlakkigs gekregen vanwege de verbinding met een deugdzaam leven en het burgerlijk fatsoen. Zonde hoort echter bij het lijden en bij Gods genade. Zonde is datgene wat God tot knecht maakt en Hem leed bezorgt.

Over de vragen van het lijden wordt pas nagedacht als mensen, egoïstisch als ze zijn, er zelf mee geconfronteerd worden. De kerk heeft aldus Marchal meer gepeinsd en gepraat over schuld dan over leed.

De drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid is een vrucht van luisteren naar Gods Woord. Maar er is tweeërlei ellende: er zijn angsten der ziel en de angsten van het lichaam. Die twee hangen niet altijd samen. Soms sluiten ze elkaar uit.

Troost
Troost en tucht zijn verweven met de Drieënige God. Men dient mede daarom voorzichtig te zijn met het woord lot. Dat woord dient geijkt te worden aan de Heilige Schrift. Pas dan krijgt het een nieuwe kleur.

Ook dient men op te passen met het woord tragiek. In Israël is het tragisch levensgevoel overwonnen. De inhoud van het woord dient niet zomaar overgenomen te worden.

De Schrift bevat geen sluitend systeem waardoor het lijden wordt verklaard. Marchal achtte dit aantoonbaar aan de hand van het boek Job. Is Job wel het toonbeeld van geduld en standvastigheid zo vroeg hij zich af.

Of gaat het juist, zoals bij Miskotte om de rechtvaardiging van het ongeduld en om de zin der opstandigheid? Uit Job 42 vers 7 blijkt volgens Marchal dat Job, vermetel sprekend vanwege een gepijnigde liefde, recht gesproken heeft van Heere God. Dit in tegenstelling tot zijn vrienden. De vrienden van Job hebben ongelijk, hoewel zij over een sluitend theologisch systeem beschikten.

Job echter twijfelt niet aan de trouw van God. Voor ons geldt, aldus Marchal, dat het Woord bediend moet worden op hope dat het Hem behagen mocht onze Troost te zijn. onze troost, zo besloot hij, is de belofte dat God bij ons is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.