+ Meer informatie

Schrijf Uwverslagen kort, doch zakelijk!

5 minuten leestijd

DIRKSLAND

GECOMBINEERDE JAARVERGADERING der J.V. „De Zaaier" en ]*!. V. „Tabitha" op Donderdag 12 Febr. j.1. in de kerk der Geref. Gemeente te Dirksland.

De opening geschiedde door de WelEerwaarde Heer Ds. Bel met het zingen van Ps. 138 : 2, waarna Z.Eerw de 111e Psalm las en voorging in gebed.

Hij heette de vele aanwezigen welkom op deze vergadering. Tot zijn blijdschap kon hij constateren dat er een toenemende bloei van het verenigingsleven was en dat de verenigingen onder goede leiding stonden. Het blad „Daniël" dat met graagte gelezen wordt is voor de Vereen, een goede leidraad. Hij hoopte, dat de uitwendige band mocht blijven, maar dat er ook een innerlijke band zou mogen worden gelegd, want die band, die de Heere legt, wordt nooit verbroken, maar blijft bestendigd.

Daarna werd de leiding overgegeven aan de Voorzitter der J.V. de heer A. C. van Rossum.

Dan werden de Jaarverslagen zowel van de Meisjes-

als de Jongelingsvereniging gelezen. Vervolgens werd er een inleiding geleverd door dhr. L. v. Rossum, getiteld: '„Het gevonden Wetboek" naar aanleiding van 2 Kron. 34. Op deze korte, maar zakelijke inleiding volgde een ophelderende bespreking.

Mej. A. Franke las een keurig gedicht voor: „Een misgreep en een misslag." Het was een gedicht van zeer goed gehalte.

De Voorz. liet daarna de collecte volgen, waarbij hij hoopte dat vele „misgrepen" zohden gedaan worden. Daarna pauze.

Na het zingen van Ps. 138 : 4 werden eerst de felicitaties der Verenigingen voorgelezen, waarna mej. A. Luchtenburg een mooie inleiding hield over „De eerste vervolgingen."

Mej. A. Knöps droeg een keurig gedicht voor „Over 't Kruis naar Huis."

Dit viel zeer in de smaak. Het bleek, dat de besturen hun programma goed hadden verzorgd.

Tenslotte volgde nog een inleiding Vaderlandse Geschiedenis door de heer W. ten Hove, getiteld: „Cornelis Houtfnan."

De Ringvoorzitter de heer de Waal uit Middelharnis dankte de Voorz. namens de mede aanwezige verenigingen uit Middelharnis en Herkingen, er dê wens bijvoegende dat de arbeid der Verenigingen gezegend zou mogen worden.

De heer C. Mans lid der J.V. dankte degenen die meegewerkt hadden aan het verzamelen van boeken en tijdschriften voor onze jongens in Indië en stelde nog steeds de gelegenheid open deze bij de Vereniging tijdens het boekenruilen te bezorgen.

Ouderling Drooger sloot deze mooie Jaarvergadering met dankgebed.

De Secretaris, A. VAN 'T GELOOF.

WOLPHAARTSDIJK

12DE JAARVERGADERING der J. V. „Onderzoekt de Schriften", uitgaande van de Geref. Gem. te Wolpliaartsdyk, gehouden op 13 Febr. 1948 in het kerkgebouw.

Deze goed bezochte vergadering werd geopend door Ouderling Bosschaart, die liet zingen Ps. 25 : 2, vervolgens Spreuken 2 las en voorging in gebed en een kort openingswoord sprak naar aanleiding van het voorgelezen Schriftgedeelte.

Hij spoorde ons aan God vroeg te zoeken, gelijk éénmaal Timotheus.

Vervolgens gaf hij het woord aan de Voorz. der J.V. die een woord van dank sprak voor het ernstige openingswoord.

Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat de vereniging in een gestadige bloei en groei verkeert.

Door vr. S. Saaman werd een Bijb. Gesch. onderwerp ingeleid, getiteld „Simson."

Aan de hand van een 4-tal punten toonde inleider aan, hoe Simson het volk Israël heeft verlost uit de hand der Filistijnen en hoe deze richter een type was van de Heere Jezus.

van de Heere Jezus. Na een ogenblik gepauzeerd te hebben, werd overgegaan tot de bespreking.

Een 10-tal vragen werden tot aller tevredenheid door de inleider beantwoord.

Verder las A. Hoogerland een door hem zelf gemaakt gedicht, getiteld: „De stem des bloeds."

In dit gedicht werd de vergadering met hun gedachten verplaatst naar onze militairen, die naar Indië moesten vertrekken. Een woord van welgemeende dank volgde.

Uit het verslag van de Penningmeester bleek, dat er een batig slot was van ƒ 116.64.

Het 2de onderwerp werd geleverd door C. Breeweg over: „Gustaaf Adolf." Duidelijk werd aangetoond hoe deze vrome koning het middel was'in Gods hand om 4e vijanden van zijn volk uit te roeien.

Nadat voor de 2e keer gepauzeerd was, werd gezongen Ps. 133 : 1 en volgde een drukke en leerzame bespreking op het onderwerp.

Achtereenvolgens spraken de afgevaardigden van de J.V. te Borssele en Aagtekerke hun gelukwensen uit, terwijl de J.V. te Vlissingen schriftelijk geluk wenste.

Na de rondvraag dankte de Voorz. allen die hadden meegewerkt tot het welslagen van deze avond.

Op verzoek van Ouderling Dekker werd nog gezongen Ps. 119 : 5, waarna hij deze goed geslaagde avond sloot met dankgebed.

De Secretaris, P. SNOEP.

AXEL

Op 16 Maart D.V. hoopt de Meisjesver. „Opwaarts" der Geref. Gem. haar 3e Jaarvergadering te houden in het Kerkgebouw der Geref. Gem.

Deze vergadering vangt aan n.m. 7 uur. Ieder is hartelijk welkom.

GOUDA

Na enkele jaren van gedwongen rust hoopt de Meisjesvereniging „Het Mosterdzaadje" haar werk van de zgn. „Naaikrans" weer aan te vangen. Op 4 Maart 1948 hebben zich 33 meisjes gemeld. Secretaresse is Mej. C. v. d. Meide, Vrouwesteeg, Gouda.

Was deze vereniging vroeger al moeilijk denkbaar zonder haar presidente Mevr. Wed. Veerman, ook thans staat de vereniging weer onder haar leiding, die door ieder begeerd wordt. Verder hebben Mevr. v. d. Valk-V. d. Zwalm en Mevr. Noorlander zitting in het Bestuur.

Het is te hopen, dat er ook in verder te nemen stappen van „welslagen" mag worden gesproken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.