+ Meer informatie

TER OVERWEGING

5 minuten leestijd

Mark Vernon (red.), Pastorale zorg voorjonge mensen. Uitg. Voorhoeve, Kampen 1999.190 blz. f 29,90.

Dit boek is vertaalci uit het Engels. Het gaat om een bewerking van lesmateriaal van het Oasis jeugdwerkcentrum. Sporen daarvan zijn nog terug te vinden. Het boek draagt het karakter van een cursus voor gemeenteleden die betrokken zijn bij het leiding geven aan het jeugdwerk. De leefwereld van jongeren wordt in kaart gebracht. Met voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe jüngeren begeleid kunnen worden.

De eerste hoofdstukken geven het bijbelse fundament weer voor pastoraat aan jongeren. De eigen “theologische kleur” wordt daarbij niet onder stoelen of banken geschoven: het gaat om een boek uit evangelische kring. Op zichzelf hoeft dat geen minpunt te zijn om ook door anderen gebruikt te kunnen worden. Helaas zijn er punten van kritiek aan te wijzen, die voor mij aan de waarde van dit boek afbreuk doen. Zo worden er wel veel bijbelteksten gebruikt, maar nogal wat keren wordt er op de klank af geciteerd (p. 11-29): bij het nalezen van de teksten blijken ze wat anders te zeggen dan de schrijver er in de gang van zijn betoog mee bedoelt te zeggen.

De voorbeelden die ingaan op de leefwereld van jongeren zijn soms heel raak, maar soms ook nauwelijks herkenbaar. Hier en daar wekt het boek de indruk dat jeugdwerkleiders alle problemen kunnen overwinnen, mits zij de aanbevolen adviezen stipt opvolgen (de hoofdstukken over drugs, zelfmoord en rouw). Op andere momenten bieden de schrijvers te weinig om jongeren echt te begeleiden (b.v. waar het gaat over gezinsproblemen en seksueel misbruik).

Kortom: onder de vele christelijke boeken die ingaan op jongeren en hun leefwereld, zijn er verschillende die beter aansluiten bij onze Nederlandse situatie, die bredere en meer afgewogen informatie geven en die theologisch beter aansluiten bij de opvattingen die leven in ons kerkverband.

Nelly de Wilde, lk ben maar een tweedehands moeder. Een persoonlijk verhaal over stiefouderschap, Uitg. Barnabas, Heerenveen 1999. 152 blz. f 24,95.

Het woord ‘stiefmoeder’ roept in de regel allerlei negatieve beeiden op. Nelly de Wilde vertelt aan de hand van haar persoonlijke levensverhaal hoe ze graag moeder wilde zijn en toch ook stiefmoeder werd. Haar eerste man kwam te overlijden. Ze bleef met haar kinderen achter. Toen later een tweede huwelijk werd gesloten met een man die weduwnaar was en vader van twee kinderen, kwamen ze voor de opgave te staan van twee rouwende gezinnen één nieuw gezin te vormen. De beschrijving van de gevoelens in dit hele proces is eerlijk. Er komen heel veel praktische zaken naar voren waarin beslissingen genomen moesten worden. Alleen al daarom is het ambtsdragers aan te raden dit boek eens te lezen. De vragen rond een mogelijk tweede huwelijk worden hier vanuit de praktijk aangereikt. De moeiten van een ‘samengesteld’ gezin komen ook aan bod. De plaats van de weggevallen ouder kan niet door een ander ingenomen worden. Welke plaats kun je dan wel innemen zodat je daar geaccepteerd wordt? De ervaringen van Nelly de Wilde kunnen helpen om helderheid te krijgen over verwachtingen en (on)mogelijkheden.

Fran en Jill Sciacca, Nix mis met mij. Kijken naar jezelf in Gods spieqel. Uitq. Plateau, Bameveld 1999. 79 blz. f 17,50.

Een nieuwe reeks bijbelstudies voor jongeren, overgewaaid uit Amerika. Een vaste opbouw: een levensverhaal, persoonlijke vragen, bijbelstof om mee verder te gaan, vragen voor groepsdiscussie. Originaliteit kan aan dit boekje niet ontzegd worden. Dat is een plus. Wat de inhoud betreff: het gaat van de mens als schepsel van God via de eigenwaarde die God je geeft naar de liefde van Hem. Dan pas over het ‘zwarte gat’: de zonde. Maar krijgt men dan de bijbelse noties in al hun volheid wel goed in het oog? Daar zouden we nog eens fors over door moeten praten.

Dr. D. Holwerda, De Schrift opent een vergezicht. Gebundelde bijdragen tot de exegese van het Nieuwe Testament. Uitg. Voorhoeve, Kampen 1998. 633 blz. f 75,-.

In een werkelijk ‘dikke pil’ legt de emeritus-hoogleraar Griekse taal en letterkunde getuigenis af van de ontdekkingen (groot en klein) die hij in de loop van tientallen jaren in het Nieuwe Testament heeft gedaan. Verreweg de meeste van deze artikelen zijn eerder gepubliceerd in de Reformatie en - later - in Opbouw. Ze gaan over afzonderlijke teksten (blz. 1-400), de woordenschat van het NT (401-514), tekstkritische kwesties (515-569) en ‘de vrouw in ambt en huwelijk’ (575-615). Een register completeert de bundel. Waarom een bijdrage van Klaas Holwerda over Openb. 13:8 is opgenomen, is mij niet duidelijk. Ik heb wel gezien dat er aan gerefereerd wordt op blz. 341, maar in een aantal andere bijdragen wordt ook gerefereerd aan discussies met anderen; die anderen komen dan echter niet aan het woord. Dat geeft iets fragmentarisch aan sommige gedeelten. Het is ook niet helemaal correct, lijkt mij. Dit laat onverlet dat de auteur tot nadenken stemt met veel van zijn - vaak verrassende - doorkijkjes in het N.T.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.