+ Meer informatie

"Zes scheppingsdagen van 24 uur"

Amerikaanse creationist dr. Terry Mortenson op tournee in Nederland

9 minuten leestijd

De hele wereld reist hij af om aandacht te vragen voor het Bijbels-creationistische gedachtegoed. Volgens dr. Terry Mortenson van de stichting Answers in Genesis (AiG) moeten christenen zich verdiepen in de vooronderstellingen van evolutionisten. "Lees de woorden van Jezus, Paulus, Johannes en Petrus. Ze laten zien dat de schepping een beeld is van de herschepping op de laatste dag."

Mortenson groeide op in de Verenigde Staten en behoorde kerkelijk tot de lutherse stroming. Thuis waren kerkgang, bidden en Bijbellezen vooral een gewoonte. Toen hij ging studeren, kwam hij in aanraking met het naturalisme en het daarop gebaseerde evolutionisme. "Wetenschap, waar ook ter wereld, gaat uit van het naturalisme: de natuur -wat ik zie- is alles wat er is. Het naturalisme is als een religie met een eigen drie-eenheid: tijd, toeval en natuurwetten.

Ik vroeg me toen af: Als de evolutie waar is, zijn de eerste hoofdstukken van Genesis niet waar; als het begin van de Bijbel al niet waar is, waarom zou de rest dat dan wel zijn? Ik ontdekte dat het evolutionisme een barrière is voor het Evangelie. Dat motiveerde mij om er diepgaand studie van te maken. Hoe meer ik me verdiepte in de Schrift, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat de Bijbel waar is."

De studie van Mortenson resulteerde uiteindelijk in een promotie in 1996. In zijn proefschrift beschrijft de bevlogen creationist de omslag in het denken over de ouderdom van de aarde ten tijde van Darwin.

Mortenson onderkent dat steeds meer prominente christenen de zes dagen in Genesis 1 opvatten als een gelijkenis, een poëtische of literaire beschrijving van wat er werkelijk gebeurde "in den beginne". "Er is een verschuiving gaande."

Is Genesis 1 tot 3 een letterlijke historische weergave?

"Kijk naar de tekst. God zegt in Genesis 1 niet waarom alles geschapen is, maar wel hoe en wanneer. Zulke details wijzen op een historisch verslag, zoals de plaats van de hof van Eden, de vier rivieren. Waarom zouden alleen de eerste drie hoofdstukken van Genesis niet letterlijk opgevat moeten worden en de andere wel? Ook is de weergave van de volgorde van de dagen in Genesis 1 hetzelfde als in Numeri 7. Niemand zal beweren dat daar perioden bedoeld zijn. En de wonderen die Jezus deed, laten Zijn heerlijkheid als Schepper zien en bewijzen dat God in een ogenblik iets tot stand kan brengen."

Als iemand de dagen van Genesis 1 in overeenstemming wil brengen met de evolutietheorie loopt hij algauw tegen problemen aan. "De Bijbel zegt dat de aarde er was voor de zon en de sterren. De gangbare wetenschap beweert het tegenovergestelde. Onoplosbaar is dan ook het gegeven dat het licht geschapen is voor de zon. Maar God is niet gebonden aan de zon om licht te realiseren. Je bent een atheïst als je gelooft dat God geen licht kan maken zonder de zon."

Probleem

Evolutionisten hebben volgens Mortenson de tijd en de dood nodig voor hun theorie. Zij stellen dat de dieren gedurende miljoenen jaren evolueerden, terwijl de dood ruimte maakte voor nieuwe diersoorten. "Maar als je de eerste vijf dagen opvat als miljoenen jaren heb je een probleem. God zegt elke dag dat Zijn schepping goed was. Dus er was voor de val geen dood, anders was de schepping niet goed. Ga je van het laatste uit, dan loochen je het historische feit van de val.

Bovendien werd Adam gesteld tot heer over de schepping. Als 95 procent van de schepping al dood was voor God Adam schiep, kan God niet volmaakt en bekwaam zijn. De Bijbel is er duidelijk over dat er geen dood of pijn bestond voor de mens die in de wereld bracht."

Er wordt nogal eens gezegd dat ook Augustinus en Calvijn niet helemaal zeker wisten hoe ze Genesis 1 tot 3 precies moesten lezen.

"Calvijn is er in zijn verklaring van Genesis 1 duidelijk over. Het zijn gewoon zes dagen van 24 uur geweest. Maar ook Augustinus is geen vriend van degenen die beweren dat de dagen een aanduiding zijn geweest van perioden. Hij was alleen niet zeker over de lengte van de dagen voordat de zon geschapen was. Dat kwam doordat hij een minder juiste vertaling gebruikte geen Hebreeuws kende, maar alleen Grieks. Bovendien zegt Augustinus dat de aarde in zijn tijd ten hoogste 6000 jaar oud was."

Hoe verklaart u dat -verder orthodoxe- theologen, ook in de achterban van het RD, niet meer willen vasthouden aan "zes dagen en 6000 jaar"?

"Het materialisme is doorgedrongen in de kerken. Dat gaat uit van hetzelfde naturalistische wereldbeeld. Het gaat over het hier en nu, het zichtbare. Het geloof in God, aan Wie verantwoording moet worden afgelegd, vervaagt daarmee."

Toch wil iemand als prof. dr. W. Ouweneel, al neemt hij de zes dagen niet meer letterlijk, wel vasthouden aan de historiciteit van de zondeval.

"De Bijbel moet het uitgangspunt zijn voor het verstaan van de oorsprong van de aarde. Sola Scriptura. Het gezag van de Bijbel moet vooropstaan. Het is vreemd dat mensen de betrouwbaarheid van antieke geschriften voetstoots aannemen, terwijl ze de feiten uit de Bijbel ter discussie stellen.

De naturalistische denkbeelden zijn niet in overeenstemming te brengen met de Bijbel. Mortenson geeft aan dat ook de meeste christelijke wetenschappers voetstoots aannemen dat het naturalisme waar is. Ze nemen daarmee de denkwijze van atheïsten over. "Ze hebben niet door dat zij daarbij uitgaan van vooronderstellingen die de hunne niet zouden moeten zijn. Het verbaast me elke keer weer dat mensen die wetenschappelijk zijn opgeleid, zich niet bewust zijn van het verschil in wereldbeeld."

Zegt u dat mensen die Genesis 1 tot 3 niet letterlijk nemen, geen christen kunnen zijn?

"Nee, dat heb ik nooit gezegd. Om een christen te zijn, moet je geloven dat je een zondaar bent en dat Jezus Christus voor je zonden gestorven is. Niemand is tijdens zijn leven een volmaakte christen. Maar zou de eerste Adam geen historisch persoon zijn geweest, dan is de basis voor de verzoening door Christus, de tweede Adam, weg."

Als je Genesis 1 tot 3 niet letterlijk neemt, ondermijn je het Evangelie. Christus zegt Zelf in Markus 10:6 dat God van het begin van de schepping man en vrouw heeft gemaakt. Paulus bouwt in Romeinen 5 zijn leer van zonde, dood en rechtvaardigmaking op de letterlijke val in Genesis 3. Hij fundeert zijn onderwijs van de positie van de man in de kerk op de scheppingsorde van Genesis."

Zoomlens

Theologen maken volgens Mortenson soms onderscheid tussen het scheppingsverslag in Genesis 1 en dat in Genesis 2. "Maar in Genesis 1 staat een verslag van de hele schepping, terwijl in Genesis 2 als het ware met een zoomlens wordt gefocust op het belangrijkste deel van de schepping, namelijk de mens."

Hoe oud is de aarde volgens u?

"Ik ga op grond van de Bijbel uit van 6000 jaar. Zouden er in Genesis 5 en 11 namen ontbreken in de geslachtsrekeningen, dan leidt dat tot hooguit 10.000 jaar. In Mattheüs 1 missen we wel wat namen, maar het doel van die lijst is alleen om het voorgeslacht van Jezus aan te geven en niet een volledige genealogie te bieden. Maar er zijn voldoende exegetische gronden om te denken dat in Genesis 5 en 11 letterlijke genealogieën staan. Het is een orthodox standpunt dat de hele kerk tot de negentiende eeuw heeft geloofd dat de aarde 6000 jaar bestaat.

Tot het begin van de negentiende eeuw trokken de meeste wetenschappers de historiciteit van Genesis 1 niet in twijfel. Onder invloed van geologen als Cuvier en Smith zijn de miljoenen jaren in de wetenschap geïntroduceerd, ongeveer vijftig jaar voor het optreden van Darwin. Na de geologie volgde de biologie. Veel wetenschappers zien Darwin als hun grote held, die hen verloste van het bijgeloof.

Wetenschappers die geloven in de Bijbel komen tot andere conclusies dan atheïstische wetenschappers, omdat ze uitgaan van andere vooronderstellingen, zoals: de aarde is 6000 jaar oud, de zondvloed is een feit. De strijd gaat over de interpretatie van de bewijzen in het heden. Niemand was erbij toen de aardlagen werden gevormd. En alle wetenschappers moeten het doen met dezelfde feiten."

De evolutietheorie lijkt anno 2008 sterker dan ooit.

"Het is ook geen wetenschappelijke maar een geestelijke strijd. Het evolutionisme is een wereldbeeld zonder God en geen wetenschap. De Bijbel zegt dat de hele schepping in opstand is tegen God. Ik geloof niet dat het evolutionisme verdwijnt, want het alternatief is het Bijbelse creationisme. Richard Dawkins -een vooraanstaande militante evolutionist- had het bij het rechte eind toen hij zei: Evolutionisme is atheïsme. Dat biedt geen ruimte voor iets als het Bijbelse creationisme."

Dat bleek onlangs in Engeland, waar de voorzitter van de Royal Society -de evolutionist dr. Reiss- grote opschudding veroorzaakte met zijn uitspraak dat het creationisme geen misvatting is, maar uitgaat van een ander, niet-wetenschappelijk, wereldbeeld. Reiss kon opstappen. "Hij werd het slachtoffer van evolutiefundamentalisten. Maar als de evolutietheorie solide zou zijn, hoeven ze niet zo bang te zijn voor kritiek."

Het naturalisme is volgens Mortenson bovendien een verwoestende filosofie. "Het is puur vergif. De natuur, het zichtbare, is alles wat er is. Het geeft geen antwoord op levensvragen en biedt geen absolute basis voor een moraal: ík bepaal wat goed of fout is; er is geen objectieve waarheid die zegt hoe het zou moeten zijn.

Vanuit het naturalistische en evolutionistische wereldbeeld is niets wezenlijks in te brengen tegen de daden van Hitler ten aanzien van Joden en zigeuners. Hij bracht de evolutie in praktijk. De moraliteit die natura listen nog hebben, stelen ze van andere religies - in de westerse wereld vaak het christendom."

Museum

Sinds vorig jaar heeft AiG een scheppingsmuseum in Cincinnati. Elke week krijgt Mortenson naar aanleiding van een bezoek aan het museum honderden brieven en e-mails van studenten over het verstaan van Genesis 1 tot 3. "Ik leidde onlangs twee seculiere katholieke studenten rond, die diepzinnige vragen stelden. Ik kon zien dat mijn antwoorden hen aan het denken zetten."

Ook evolutionisten nemen het museum serieus. "Ze vallen ons aan en noemen wat ze bij ons zien en horen slechte wetenschap. Maar ik denk: Alle natuurhistorische musea in de wereld gaan uit van de evolutietheorie. Waarom maak je je zo druk om één enkel klein museum?"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.