+ Meer informatie

Israël wordt opnieuw tot bruid aangenomen (1)

Bijbelstudie over Hosea 2 : 13-16

8 minuten leestijd

Lees Hosea 2:13-22, in het bijzonder de verzen 13-16. Lees daarnaast ook Exodus 15 : 1-21 en Jozua 7; 10-26.

De vorige keer zagen we, hoe de Heere Zijn volk aanklaagde wegens echtbreuk. Daarom kondigde de Heere aan, dat Hij de weg naar de minnaars zou afsluiten (hfst. 2 : 5-7) en dat Hij zelfs Zijn gaven aan Israël zou ontnemen (hfst. 2 : 7-12). Het slot van die lange aanklacht liep uit op die ontroerende klacht van Gods versmade liefde: .Maar ze heeft Mij vergeten, spreekt de Heere".

Lokkende liefde (vs. 13a)

Opnieuw lezen we nu: , .Daarom, ziet....!" En wat zal er nu komen? Nu verwachten we dat de Heere zal zeggen: , , Ik zal Israël voorgoed verstoten, want nu is Mijn geduld op". Maar wat staat er? ..Daarom, ziet. Ik zal haar lokken". Begrijp je dat nu? Nee, dat is niet te begrijpen vanuit Israël! Hosea slaat hier een blik in de diepten van Gods hart. En daar ziet hij hoe God met innerlijke ontferming bewogen is over dat trouweloze volk.

De Heere weet dat het zondige volk zonder Zijn hulp toch niet tot zichzelf zal komen en ook niet tot bekering. Misschien wel een voornemen tot bekering, onder de druk van de dreigende oordelen, maar als puntje bij paaltje komt, winnen de minnaars het toch telkens weer. En daar gaat God nu een afdoend middel tegen geven: Zijn overweldigende liefde! Hij zal Israëls hart breken onder Zijn liefde.

„Ziet, Ik zal haar lokken". De Heere doet een appèl op het hart van Israël. Hij wil Israëls hart verbreken en tot ware boetvaardigheid (berouw) brengen.

Voeren in de woestijn (vs. 13b)

Uit vele plaatsen in de Bijbel is duidelijk dat de woestijn de plaats is van dc beproeving en het gericht. Toch is het dat niet alleen. Het is ook de plaats van bewezen heil. De woestijn van de Sinaï had God voor Israël gemaakt tot een bruiloftszaal: , , Ik ben uw God en u bent Mijn volk!" En tijdens dat huwelijksfeest en daarna heeft God aan Zijn bruid Zijn liefde betoond.

Maar nu is Israël opnieuw slavin geworden. niet van Egypte, maar van Baal. En daarom moet Israël weer de woestijn in, de woestijn van de ballingschap. Maar dat zal tot haar eigen voordeel zijn. want daar in die barre eenzaamheid kan God weer met Zijn volk alleen zijn. Daar is het rumoer van al die Baaisfeesten verstomd. Daar komt ze tot zichzelf en tot de belijdenis: Ik heb gezondigd, ik zal wederkeren." En in die weg gaat God Zijn volk weer opnieuw tot Zijn bruid aannemen, want daar gaat Hij naar haar hart spreken. Zoals een jongen zijn meisje z"n liefde verklaart en haar lief en vriendelijk toespreekt. Zoals Boaz Ruth vriendelijk toespreekt en troost. Zo spreekt dc Heere naar het hart van Zijn volk in de woestijn en verklaart haar opnieuw Zijn liefde. Zo'n woestijn kan dus heilzaam zijn, al lijkt het ons niet zo bekoorlijk toe. Tegenspoed en eenzaamheid kunnen tot onze zaligheid dienen. Een jarenlang ziekbed, het verdriet om je overleden moeder, de tijd toen je werkloos werd, en vul hier zelf je „eigen woestijn" maar in. Al die woestijnuren moeten medewerken ten goede. En zeg eens. heeft God daar wel eens naar je hart gesproken?

Het dal van Achor (vs. 14)

Het dal van Achor lag ten zuidwesten van Jericho. Het gaat dus weer over Kanaan. Na de ballingschap, als Israël tot bekering gekomen is, niet massaal maar individueel, krijgen ze het beloofde land weer terug. De „wijnbergen" uit vers 14 zijn daar een symbool van. Zij vertegenwoordigen de zegeningen van Kanaan.

En hoe komt Israël weer in het beloofde land? Via het dal van Achor, niet letterlijk, maar figuurlijk, geestelijk. Want het dal van Achor is het gerichtsdal, het ongeluksdal. Het wijst ons op de donkere bladzijde uit de geschiedenis van Israël toen Achan had gestolen van de buit van Jericho en zo de ban in het leger had gehaald.

Waarom haalt Hosea deze geschiedenis

voor Israël weer op? God is opnieuw bestolen. Israël heeft de most en de olie en het goud en zilver, dat van de Heere was. aan de Baäl gewijd. En daarom komt nu ook de straf: naar het dal van Achor. En daar oefent God gericht over Zijn volk. Maar nu komt het wonder. Het dal van de ballingschap zal niet de totale ondergang betekenen, maar God maakt het tot een deur der hoop! Het dal wordt een poort, een doorgang naar Kanaan. De ballingschap dient als louteringsvuur. En — het is waar — de meerderheid vindt er de dood, net als Achan. Maar er zal een „rest" zijn. die het kwaad van de Baälsdienst voorgoed zal afleren. Zij zullen de ban uit het leger weg doen, en al zingend van Gods ontferming Kanaän weer binnentrekken. Waarom? Omdat God over de zonde heenstapt? Neen! Het gericht is doorgegaan. Niet alleen over hen, maar vooral plaatsvervangend over de Heere Jezus, die niet stierf om Zijn eigen zonde, zoals Achan, maar voor de zonden van Zijn volk. Bij het licht van het Nieuwe Testament valt immers hier in het dal van Achor de schaduw van het kruis. Christus is de deur der hoop, waardoor 't rechtvaardig volk zal binnentreên.

Het lied der jeugd (vs. 14c)

„En aldaar zal zij zingen, als in de dagen van haar jeugd". Israël had dit lied verleerd door haar zonden. Ze hebben de Baaisliederen gezongen. Maar als God hen terugbrengt, wordt het oude weer nieuw. Als God zich leert kennen als een verzoend en vergevend God. kan Israël weer zingen. En dan zingt ze het lied van de eerste liefde (zie Ex. 15: „Ik zal de Heere zingen").

Begrijpen jullie dat? Misschien heb je dat lied ook wel eens mogen zingen: „God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hoort mijne stem. mijn smekingen, mijn klagen". Maar hoe gemakkelijk verstomt dat lied door de beslommeringen van ons leven. Maar toen kwam de woestijn, waar de Heere alles waar ons hart op stond, ging afnemen. En mocht je daar een blik slaan op Gods barmhartigheid in Christus? Dan word je herinnerd aan die tijd van de „eerste liefde", toen je nog alles voor de Heere over had. En wie de Heere opnieuw gevonden heeft, leert ook dit lied weer zingen.

En als de „rest" van Israël zo weer — na haar oprecht berouw — in haar land is teruggebracht, dan zal zij haar dankbaarheid tonen door niet weer opnieuw in haar vroegere zonden te vervallen. Dan noemen ze de Heere niet langer meer „mijn Baäl", maar, , mijn Man". Zo had Israël dus de dienst van de Heere dooreen vermengd met de Baalsdienst, dat ze de Heere „mijn Baal" noemden. Maar dat zal niet meer voorkomen. Elk afgodisch element zal uit de dienst van God worden geweerd. Alles wijst erop. dat de Heere Zijn volk weer opnieuw tot bruid gaat aannemen. In het vervolg wordt dat nog duidelijker, want in vers 18 begint de Heere over de „ondertrouw" met Israël. Daarop letten we in de volgende bijbelstudie.

Vragen

1. De dreigingen in vs. 1-12 werken op zichzelf niets uit. De wet verbreekt immers een mens niet, al stelt die wel schuldig. Na hel , , Ik zal ze lokken " uit vs. 13 is er sprake van bekering. Dat is de werking van het evangelie. Welke konklusie kun je hieruit trekken? Wat is de funktie van de wet? En welke die van het evangelie? Waarom horen ze bij elkaar? Iemand noemde ze eens „naald en draad". Wat is dan de „naald" en wat de „draad"?

2. Het dal van Achor wijst op de zonde van Achan. Wat was zijn zonde? En waarom is die zonde zo zwaar gestraft? Kunnen wij God ook bestelen? Zo ja, hoe?

3. Welke twee betekenissen kan het woord „woestijn" hebben in de heilsgeschiedenis? Zie voor de eerste betekenis Deut. 8 : 2-4 en Num. 11; voor de tweede Jer. 2 : 2 en Hosea 12 : 10. Wat betekende de woestijn van Midian voor Mozes? En wat de woestijn van Juda voor Johannes de Doper? Kun je ook iets vertellen van een „woestijn" in jouw leven?

4. Lees Exodus 15 ; 20-21 nog eens. Welk instrument gebruikt Mirjam daar? Wat is een reizang? Moet muziek altijd dienstbaar zijn aan Gods Koninkrijk? Zijn ALLE instrumenten geschikt voor dat doel? Wat denk je van een elektrische gitaar? Welke vormen van muziek moeten we afwijzen en waarom?

5. In vs. 14 belooft God Israël „haar wijngaarden " terug te geven. Wat betekent dat? Zou er ook nog een geestelijke betekenis inzitten? Lees eens wat de kanttekenaren op de Statenvertaling hierbij aantekenen (nr. 36). Welke andere voorbeelden worden in deze aantekening nog genoemd?

6. Geef de betekenis van de verzen 15 en 16 eens kort in eigen woorden weer! Welke naam zou jij aan de Heere willen geven?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.