+ Meer informatie

GEWIJDE GESCHIEDENIS N.T.

4 minuten leestijd

Matth. 27, Mare. 15, Luc. 23, Joh. 18.

Jezus voor Pilatus.

1. Hoe Hij daar kwam. 2. Wat Hij daar sprak. 3. Hoe Hij daar werd behandeld.

Wanneer in de kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen en de gezegende Naam van Sions grote Koning in één adem wordt genoemd met de naam van Pontius Pilatus, dan vragen we onwillekeurig, waarom wordt die naam niet doodgezwegen.

Pilatus, van wie men zegt, dat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt, heeft toch met het recht zo gruwelijk gespeeld.

Tegen beter weten in, alleen om het Joodse volk te behagen heeft hij de Rechtvaardige veroordeeld.

Doen wij die heiden niet te veel eer aan, door zijn naam elke Zondag in de kerkdienst te noemen?

Ons antwoord is, dat daardoor zo duidelyk uitkomt de diepe betekenis van het lijden van Christus.

Hij is niet gevallen onder de hand van een sluipmoordenaar, maar door het rechthuis gegaan naar Golgotha.

Hij heeft niet alleen geleden, maar ook geleden onder de Rechter Pontius Pilatus en wel onschuldig, om Zijn volk van het strenge oordeel Gods te bevrijden.

Het Sanhedrin heeft het doodvonnis uitgesproken, maar miste de bevoegdheid om het uit te voeren.

Daarvoor hadden ze nodig de goedkeuring van dc Stadhouder.

In de Raad Gods was bepaald, dat Jezus door het hoogste recht zou veroordeeld worden, opdat Hij ook de dood des kruises zou sterven.

Israëls achtbre vaderen durven niet in het rechthuis van Pilatus in te gaan, want dan worden ze verontreinigd en kunnen geen Pascha vieren.

nigd en kunnen geen Pascha vieren. Pilatus gaat tot hen uit en vraagt welke beschuldi-

ging brengt gij tegen deze mens. Daarin worden zij teleurgesteld want zij wensen niets anders, dan dat Pilatus hun doodvonnis bekrachtigt.

Daarvoor is hg echter te veel Rechter.

Pilatus oordeelt niet over godsdienstige geschillen, dus moeten zij iets bedenken, waarop Hij ook door Pilatus zou kunnen veroordeeld worden.

Welnu, zij beschuldigen Hem, dat Hij naar het Koningschap dingt.

Nu is Pilatus verplicht Hem te onderzoeken.

Christus is de Koning der Waarheid. Daartoe is Hij in de wereld gekomen.

Neen, Pilatus behoeft niet te vrezen, want indien Zijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Zijn dienaren gestreden hebben.

Pilatus moet ten slotte Jezus' onschuld erkennen. Het woord Galilea brengt Pilatus op de gedachte, dat hij van deze gevangene af kan komen.

Hij schuift de zaak van zich af en zendt Jezus naar Herodes.

Daardoor kan hij tegelijk de verloren vriendschap van Herodes herwinnen.

Voor Herodes heeft Jezus op welsprekende wijze gezwegen.

Als Hij weer teruggebracht wordt in het rechthuis heeft Pilatus verschillende pogingen aangewend om, zonder in ongenade te vallen bij de Joden, Jezus los te laten.

Misschien zouden ze tevreden zijn met een kastijding, maar Pilatus wordt teleurgesteld.

Op het Paasfeest mochten de Joden de loslating van een gevangene begeren.

Pilatus maakt een tweetal en stelt de Joden voor de keus om Jezus los te laten of een beruchte moordenaar.

De Overpriesters vinden gelegenheid om het volk te beïnvloeden.

Er komt enig oponthoud, doordat Pilatus wordt geroepen om kennis te nemen van een boodschap van zijn vrouw, die hem ernstig waarschuwt toch niet te doen te hebben met die Rechtvaardige.

Pilatus raakt in grote verlegenheid.

Voor de ogen des volks wast Hij zijn handen. Het strijdt tegen zijn rechtsgevoel om een onschuldige ovèr te geven om gekruisigd te worden.

Het volk neemt echter de verantwoording op zich. Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.

Pilatus heeft de teugels losgelaten en is een speelbal géworden van het volk.

Toch is hij Rechter en hij moet oordelen, dat hun eis geschieden zal.

Wat moet er in de reine ziel van die Borg zijn omgegaan, toen Zijn volk een moordenaar hoger stelde dan de beloofde Zaligmaker.

Hij heeft het tegenspreken van de zondaren tegen Zich verdragen, opdat Zijn dienaren niet zouden bezwijken ónder de haat en de laster die vaak over hunne hoofden wordt uitgestort.

Pilatus probeert nog eenmaal het medelijden op te wekken door Jezus onbarmhartig te doen geselen en dan te zeggen: „Zie de mens!" Het is alles tevergeefs.

Barabbas moet worden losgelaten en Jezus worden gekruisigd. moet

De weg naar Golgotha loopt door het Rechthuis.

Als een Lam werd Hij ter slachting geleid.

Zo moet Sion door recht verlost worden.

Zo kan Sion door recht verlost worden.

Zo zal Sion door recht verlost worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.