+ Meer informatie

Wat is het Evangelie?

4 minuten leestijd

Eeuwig en onveranderlijk naar Openb. 14 : 6. De Eeuwige Zoon Gods is de inhoud van het evangelie. Als de apostel Paulus spreekt van „mijn” evangelie, bedoelt hij: dat daarin de hoofdsom der kennis van Jezus Christus vervat is. Wat het evangelie is, volgt uit de betekenisvolle toevoegingen die de Schrift ons leert. We lezen van het evangelie der genade, het evangelie Gods, der zaligheid, der hoop, der heerlijkheid, het evangelie van Christus, des zegens enz enz. Van de tijden der eeuwen verzwegen, zegt de apostel in Rom. 16 : 25. Doch ook: dat de Schrift tevoren aan Abraham het evangelie verkondigt heeft. „Een nieuwe en ongehoorde zaak”, zegt Calvijn, „opdat de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen door Jezus Christus”.

We lezen in Efeze 6 : 19: om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Door Goddelijke openbaring wordt de apostel — en met hem al Gods dienaren — geroepen om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Voor deze gewichtvolle taak vraagt Paulus de voorbede in de gemeente. Doen wij dit ook geduriglijk voor hen, die geroepen zijn ons het evangelie te verkondigen?

Jezus omging geheel Galiléa en predikte het evangelie des Koninkrijks, d.i. het handvest des Koninkrijks, het bevat des Konings kroningseed, M. Henry. Met priesterlijke bewogenheid ziet Hij op hen, die in een donkere kerker zijn opgesloten, gebonden met ketenen gevan de satan. Profetisch doet Hij het licht des Woords schijnen in hun duistere cel. „Om te verschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods”. Luk. 2 : 79.

Met een koninklijk machtwoord ontsluit Hij de kerkerdeuren en verbreekt de boeien des duivels. De satan moet zijn prooi loslaten. Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. In waarheid wordt dit verstaan als we geleerd hebben: er zijn geen grenzen aan ’s mensen verdorvenheid. Het Licht schijnt in de duisternis, doch de duisternis heeft het met begrepen. Van nature geloven wij niet, dat we gebonden zijn onder de heerschappij des duivels. Wij menen vrij te zijn, wij. Abrahams zaad, kinderen des verbonds. Ondanks de duisternis en de slavernij der zonde kunnen we het heel goed uithouden in onze gevangenis. Het is de moeilijkste taak van een prediker bevrijding aan te bieden hun, die menen vrij te zijn. Iemand heeft eens gezegd: het is moeilijk een heiden te bekeren, doch het is een heidens werk een christen te bekeren. De Joden zeiden: wij hebben één Vader, namelijk God. En Jezus antwoordde hen: Gij zijt uit de vader de duivel.

Misschien vraagt iemand zich af: is dit nu de verkondiging van het evangelie? Ja, het is genade wanneer we bij onze afkomst bepaald worden, wanneer ons de dodelijke kwaal aangewezen wordt. Iemand heeft eens gezegd: het evangelie begint eigenlijk bij de verkondiging der wet. Jezus zeide: bekeert u en gelooft het evangelie. Wie door Geesteslicht een wetsovertreder geworden is, wordt door Gods Geest begerig gemaakt te horen van Hem, Die de wet vervuld heeft. Het evangelie boodschapt genade, genade der zaligheid voor rampzaligen van nature. Het is een boodschap der waarheid voor hen, die geleerd hebben uit de vader der leugenen te zijn. De voeten desgenen, die het goede boodschapt, die vrede doet horen, zijn liefelijk voor hen, die slecht zijn en de onrust vanwege hun zonde geleerd hebben.

Hij, Die de inhoud van het evangelie is, is gezonden om een blijde boodschap te brengen, tot een licht der heidenen. Om gevangenen vrijheid uit te roepen, om te openen de blinde ogen, om gebondenen uit te voeren. Het is een weldaad wanneer ons onze zonden gepredikt worden, ook al vinden wij ze niet zo erg, al zijn we ze ons met bewust.

Want het kwaad wordt niet alleen aangewezen, doch ook de weg ter verlossing verkondigd in Jezus Christus. Dit evangelie moet gebracht worden, overal en altijd, beginnende vanaf Jeruzalem.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.