+ Meer informatie

Gift Geref. Gemeenten van 75.000 gulden voor Israël

11 minuten leestijd

Israël staat in onze tijd in het centrum van de belangstelling. Het oude bondsvolk, het Israël van de Bijbel, is omringd door vele vijanden. De leiders van het Kremlin zijn de felste vijanden van Israels volk en zullen niets onbeproefd laten om Jacobs geslacht te vernietigen. De Christelijke kerk in de gehele wereld moet het volk van Israël gedenken in het gebed voor Gods aangezicht. Naturlijk heeft Gods Kerk ook een heilige roeping tegenover andere zonen uit Abraham's geslacht, dwz. de Arabieren. Laat ons niet vergeten wat de Heere tot Abraham zei over de toekomst van Israels nageslacht : „Een aangaande Ismaël heb Ik U verhoord, zie Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen, twaalf vorsten zal hij gewinnen en Ik zal hem tot een groot volk stellen".

Wat is de heilige roeping van Gods Kerlc speciaal in deze eeuw? Het Evangelie van Christus' verkondigen, eerst aan de Jood en eveneens aan de Arabier. Joden en Arabieren, dat zijn de volken die beiden uit Abraham zijn gesproten. In Gods heilige voorzieningheid maakte ik met mijn vriend Kwantes uit Alkmaar in de bloeimaand een reis naar het land van Israël. Het is voor alle arbeiders in Gods Kerk goed en leerzaam om eens een reis te maken naar het heilige land. De godzalige R. McCheye, de bekende  prediker van Dundee in Schotland, heeft in de vorige eeuw' ook een reis  gemaakt naar het land Israel. Deze reis is voor hem persoonlijk tot zegen geweest en heeft eveneens rijke vrucht afgeworpen voor de Kerk des Heeren. Deze gezalfde prediker die tevens de gave om te dichten ontvangen had, werd in het land der belofte geïnspireerd om in ontroerende verzen de rijkdom van Gods genade te vertolken. 

OPDRACHT
Door Gods goede hand geleid kwamen wij samen 's avonds 7 mei veilig op het vliegveld Ben Goerion aan. Onze reis naar Israël stond speciaal in het licht van een vererende opdracht die we namens de Deputaten van de Gereformeerde Gemeenten gaarne wilden inwilligen. Het is ons allen bekend dat het Nederlandse volk spontaan met Israël heeft meegeleefd, toen ze op de grote Verzoendag plotseling door hun vijanden werden aangevallen. Er zijn tonnen gelds in Nederland gecollecteerd Om de nood van Israel's volk een weinig te lenigen. De Gereformeerde Gemeenten hebben evenals andere kerken voor het getroffen Joodse volk gecollecteerd. Het bedrag dat verzameld werd, bedroeg 75.Ó00 gulden. Voorwaar, een prachtiige som gelds, maar slechts een druppel op een gloeiende plaat, gezien de grote nood van Israels volk. Om u een voorbeeld te noemen van de ellende die de laatste oorlog over Israels heeft gebracht, wat oorlogsnieuws. Wist u dat ongeveer duizend vaders onder de Israëlische soldaten gevallen zijn in de strijd voor de onafhankelijkheid? Dus verleden jaar zijn in Israël duizend vrouwen weduwe geworden en duizenden kinderen zijn wezen geworden. Zie hier een simpel bericht van de oorlogsellende die het volk van Israël moet dragen.

JERUZALEM
En vergeet dan niet de duizenden soldaten en burgers die door de oorlogshandelingen voor hun leven invalide zijn geworden. Het was daarom van de deputaten van de Geref. Gemeenten een goede beslissing om het gecollecteerde geld te schenken aan het Hadassahziekenhuis in Jeruzalem. Nadat we een nacht in Tel Aviv doorgebracht hadden, reisden we in het vroege morgenuur naar Jeruzalem. Het is voor een Christen een ontroerende beleving als hij voor het eerst van zijn leven de stad Jeruzalem voor zijn eigen ogen ziet verrijzen. Jeruzalem is de stad waar Christus heeft gewandeld en het Evangelie van Gods genade verkondigde. Jeruzalem is de stad waar de Zone Gods de schuld van Zijn Bruidskerk heeft betaald en opgestaan is uit de doden. Jeruzalem is de stad waar David heeft gewandeld en Israels profeten de boodschap Gods hebben verkondigd. In Jeruzalem spreekt de geschiedenis van Gods wonderen en rijke genade.
Dadelijk nadat vriend Kwantes en ik in Jeruzalem waren aangekomen, zochten we het Hadassahziekenhuis op. Dit prachtige nieuwe ziekenhuis is gebouwd op de berg Scopus, een van de hoogste plaatsen van het tegenwoordige Nieuw-Jeruzalem. De oude Davidsstad met al de heilige plaatsen tempelbeng, Gethsemané, Golgotha en de Graftuin bevinden zich in het zgn. oud-Jeruzalem, dat omringd is door muren en versierd met poorten.
Het bestuur van het Hadassah-ziekenhuis ontving ons met ontroering en blijdschap. Weet u dat de Nederlanders tegenwoordig een grote plaats hebben in het hart van het Joodse volk? De houding van ons volk tegenover Israël in de oorlog van oktober verleden jaar heeft bij hen een onuitwisbare indruk nagelaten.

VRIENDEN
De afspraak werd gemaakt om de aanbieding van de koninklijke gift aan hen in het Hadassahziekenhuis te laten plaats vinden in het bijzijn van de pers en de fotografen. We werden uitgenodigd om kennis te maken met de burgemeester van Jeruzalem en vele vrienden van Israels volk. Het was voor ons niet alleen een eer om deze uitnodiging te aanvaarden, maar bovenal tot blijdschap des heils in Christus aan reizigers naar de eeuwigheid te vertellen. Evangelist Kwantes en ik werden door het bestuur van het Hadassahziekenhuis voorgesteld aan de elite van de nieuwe staat Israël. Onder de vrienden van de nieuwe staat Israël was ook de Nederlandse ambassadeur mr. Jongejans aanwezig. Dr. Scots, een Engels predikant die jarenlang in Israël onder de Engels sprekende toeristen en Joden gearbeid heeft, begroette ons op zeer hartelijke wijze. Deze vriendelijke dominee houdt dikwijls kerkdiensten in de Graftuin, waar hij in samenwerking met de bekende Nederlandse predikant J. W. van der Hoeven nu en dan het Woord des Heeren verkondigt.

KERKDIENST
De zondag dat ik in Israël verbleef, heb ik in Gods voorzienigheid in de Graftuin het Woord des Heeren gepredikt en een kind van een familie van de Gereformeerde Gemeenten gedoopt. Het Woord dat ik sprak op de plaats waar Christus opgestaan is uit de doden, was uit de Corinthebrief: „Dood waar is uw prikkel, hel waar uw overwinning". Deze historische plaats spreekt tot ons van de wondermacht van Christus en de eeuwige ontferming des Heeren. Het is voor ons allen nodig en ook voor het kind dat in de Graftuin gedoopt werd, om met Christus begraven te worden in de doop alzo met Hem op te staan tot een nieuw leven.
Vriend Kwantes en ik hadden het voorrecht om in Israël vele vrienden te ontmoeten waaronder vele Amerikanen. De welbekende dr. Carl McIntire was met ongeveer 200 toeristen in Israël om hen door het beloofde land te leiden. Dr. McIntire sprak 's avonds 8 mei in een kerkgebouw in de Prophet Street in Jeruzalem. Hij vertelde over het werk van de ICCC en het gevaar van de Wereldraad van Kerken. Russische geestelijken die verbannen waren uit hun vaderland en in Jeruzalem woonden, spraken over het geloof in Christus.

Het zou een weldaad zijn wanneer die Bijbelgetrouwe Christenen in Jeruzalem een ontmoetingscentrum zouden hebben om alzo de boodschap des heils aan Israels volk te vertellen.

AANBIEDING
De aanbieding van de collecten aan het Haddassah ziekenhuis was voor ons een gewichtige gebeurtenis. We werden ontvangen door de geneesheer-directeur dr. Kalman Mann en andere doktoren met verpleegsters. Evangelist Kwantes had een cassetterecorder meegenomen, opdat de gesprekken op de band zouden worden vastgelegd. Met zichtbare ontroering werd de koninklijke gift van de Nederlands gemeenten door dr. Kalman aanvaard. Hij sprak zijn grote dank uit aan het adres van het Christenvolk in Nederland, speciaal voor de liefde die zo duidelijk uitkwam door het schenken van een gift voor het Hadassah ziekenhuis. Dr. Mann deed ons het voorstel om het geschonken geld voor een speciaal doel te besteden. Hij stelde ons voor om deze gift af te zonderen om de soldaten die met vreselijke brandwonden overdekt in het Hadassah ziekenhuis waren gebracht liefderijk te handelen. Dit voorstel van dr. Mann had onze volle instemming. Hij stelde ons eveneens voor uit innige dankbaarheid aan de Nederlandse gemeenten een plaquette in het Hadassah ziekenhuis te plaatsen met het opschrift „Balm from Gilead- Balsem uit Gilead". We aanvaardden met voldoening dit voorstel van dr. Mann. De geneesheer-directeur sprak van de grote ellende die de oorlog over zijn volk gebracht had en wij mochten lot hem spreken over de hoge Israels- en Sions gezalfde Koning.

ELLENDE
Nadat we onze opdracht vervuld en met dr. Mann en de anderen over de wonderen Gods met Israël gesproken hadden, werden we rondgeleid door het ziekenhuis. De ellende van een moderne oorlog werd ons door allerlei zichtbare feiten getoond. Jonge mannen in de bloei van hun leven, voor altijd verlamd en overdekt met brandwonden werden in het Hadassah ziekenhuis liefderijk verpleegd. Wie kan een beschrijving geven van de ellende van jonge mannen die het gebruik van hun ledematen missen en zich met krukken moeten verplaatsen? Ja, de wereld is een tranendal en een jammerdal, inzonderheid voor de mens die God niet kent als Zijn toevlucht en sterkte. Het was ons toen tot blijdschap dat we door middel van de collecten van onze Nederlandse gemeenten een weinig balsem hebben gegeven voor de wonden van het volk van Israël Maar wat is de grootste nood van het Joodse volk? Dat ze zoveel vijanden hebben, die hen een plaats onder de volken der wereld betwisten? Neen, het hart van al de problemen van Israël is de geestelijke toestand van het volk. Of het Joodse volk het aanvaardt of verwerpt, hun kernproblemen is de Christus der Schriften.

WAT DUNKT U ?
Meer dan ooit in Israels geschiedenis komt tot dit volk de vraag: „Wat dunkt U van den Christus?" Ongetwijfeld is dit woord voor alle volken der wereld en ook voor ons persoonlijk, maar speciaal voor Israël. Waarom? „Omdat Christus' naar het vlees Davids Zoon is en zo tot Israels geslacht behoort. Het Israël van de 20ste eeuw is niet het volk van Israël uit de gouden eeuw van hun volksbestaan, toen David en Salomo hen regeerden. De Joden die na 20 eeuwen zwerven onder de volkeren der wereld terugkeerden naar hun eigen land, zijn meer nationalistisch gezind dan religieus. De wereldgelijkvormigheid en het leven naar het vlees verslaat onder Israël ook haar tienduizenden. Maar al is het volk van Israël ver afgeweken van de God der Vaderen, toch staan ze nog in een bijzondere relatie tot de Almachtige.
Er wonen in het land van Israël behalve Joden ook vele Christenen. In vele Nederlandse bladen wordt dikwijls geschreven over het lot van deze Christenen. Wat zijn die Arabische Christenen? Vele Arabische Christenen zijn Rooms-Katholiek en Grieks-Orthodox. Reformatorische Arabische Christenen treft men maar zelden aan; ze zijn er wel maar het zijn uitzonderingen. Velen zijn door dé omstandigheden waardoor ze tussen het Joodse volk leven, pro-Russisch. Het zijn geen verraders van het Joodse volk, verre van dat.

LEERZAAM
Een bezoek aan het land van de Bijbel is voor een ieder die de Heere vreest, een goed bestede vakantie en zeer leerzaam voor de geest om alles beter te verstaan. Met mijn vriend Kwantes heb ik vele steden van Israël bezocht en genoten van het contact met de inwoners van het land. In de stad Jeruzalem hebben we het langst vertoefd, omdat daar het staatkundig en godsdienstig hart van Israël klopt. Vanuit de Davidsstad reisden we naar Jericho aan de Dode Zee en bezochten we Bethlehem en Hpy!>9n. We vervolgden onze reis naar Galilea en zagen Nazareth, Kana, Tiberias en andere plaatsen van het land. We bewonderen dat prachtige meer van Galilea, waaruit Israël het water betrekt voor een uitgebreid irrigatiegebied. Zoals zovelen anderen, bezochten we ook de berg Karmel, de stad Haifa.
Voorts spraken we met Hebreeuwse Christenen die meest protestant zijn. Deze zijn met een heilig vuur bezield om de Christus aan hun Jodengenoten te verkondigen. Moge de Heere en Zijn zegen aan geven.
De reis naar Israël heeft ons verrijkt naar de geest en de band met het oude bondsvolk versterkt. De Heere moge de verstrooiden van Israël vergaderen en geestelijk licht geven aan het volk.
Het bestuur van het Smijtegeltfonds heeft na de laatste oorlog een hulpfonds voor Israël gesticht om het beproefde volk in zijn nood te helpen. Ieder die een gift voor Israël wil geven, kan dit storten op gironummer 581492 te Middelburg, met vermelding „Gift hulpfonds Israël".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.