+ Meer informatie

Een blik uit het venster

7 minuten leestijd

In onze woning bevinden zich diverse ramen. Ook onze huiskamer heeft één of twee ramen. Door die ramen kijken we allemaal wel eens naar buiten. Vanuit onze woning kunnen we zien, wat er op straat, op de weg plaatsvindt. Bij een bijzondere gebeurtenis plaatsen velen zich voor het raam Denk aan het feit, wanneer onze koningin een bezoek brengt aan de woonplaats en de uitgestippelde loute aangeeft, dat zij de woning zal passeren Men stelt zich op voor de woning of men gaat staan voor het raam.

Nu denken we heden aan een bijzonder gebeuren uit het verleden. Een gebeurtenis, waarbij ook een vorst betrokken was, echter in dat uur ging het met om de vorst maar om de ark. In gedachten gaan we de stad Jeruzalem binnen. Een grote optocht wordt gezien Een stoet van 30.000 uitgelezenen uit Juda De bloem van het volk. Vele muzikanten met allerlei muziekinstrumenten vergezellen de stoet en trommelende maagden besluiten de stoet. Voorop gaat de koning en achter hem komen priesters, dragend de ark Heden gaat het met om de koning, maar om de ark. De stoet is er om de ark Wat heden plaatsvindt is een wilsdaad van de koning en op die daad rust de goedkeuring des Heeren Wat gebeurt, geschiedt naar de wil des Heeren. David was door de Heere rijk gezegend De Heere had Zijn beloften vervuld. David was koning geworden over gans Israël. Na de verovering van Jeruzalem had hij deze stad gemaakt tot zijn residentie. In zijn residentiestad zal nu de ark een blijvende plaats ontvangen. Die ark was geen uitvinding van mensen maar Gods gave aan Israel Die ark was het zinnebeeld van Gods tegenwoordigheid. Symboliseeide Zijn wonen onder het volk In Mozes’ tijd sprak de Heere: „En aldaar zal Ik bij u komen en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zullen zijn alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls” In het verleden werd de genadige tegenwoordigheid van God heilvol bemerkt. Echter een volk zonder ark, deelt in het ongenoegen. Gods Het kan de zegen des Heeren met verwachten Dit blijkt duidelijk uit Israëls historie David beseft het zal met Jeruzalem, het land, met zijn regering mets worden als de Heere, Zijn dienst en Zijn eer ontbreken Wanneer God niet in het midden is Alleen de genadige tegenwoordigheid van God kan heil brengen Om die tegenwoordigheid in zijn leven, zijn gezins, ambtelijk staatkundig leven is het hem te doen Vandaar zijn verlangen om de ark in Jeruzalem te hebben. God de Heere in het midden In het centrale van heel het leven. Zijn aanwezigheid was onmisbaar voor hem. God er met bij Niet iets zijn of betekenen in het leven, ook niet aan de grens van het leven, maar midden staan in het leven.

De Heere moet het leven beheersen, leiden en besturen Jong en oud, is het ons daar ook om te doen? Staan we er naar, dat de Heere wone en werke in ons leven? Verlangen we er naar, dat de Heere Koning zij in ons leven en alzo richting geve aan ons leven? Het gaat mis in het persoonlijk, gezins, kerkelijk en maatschappelijk leven, wanneer de Heere dat leven niet beheerst Dan wordt met gekend de zuivere schriftuurlijke godsdienst. Die dienst spreekt ons van Gods dienen in het leven en wijst ons op ’s mensen dienen van de Heere naar Zijn Woord De vreze des Heeren doet ons staan naar het dienen Gods.

En wordt dan ook geleefd bij altaar en ark Bij offer en ark Bij bloed en ark. We verstaan dan, dat de Heere alleen in en door het offerbloed heilvol tegenwoordig kan zijn. De wetenschap dat de Heere door het offerbloed tegenwoordig kan zijn, doet staan naar Zijn genadige tegenwooidigheid. Men kan er met buiten leven. Zo was het bij David. Dat de Heeie nu heilvol tegenwoordig wilde zijn, stemde hem tot blijdschap Wanneer we nu achtgeven op zijn houding dan vallen ons drie zaken op. Drie zaken, die kenmerken zijn van het geestelijke leven. We worden geiicht op zijn nederigheid, zijn dienstbaaiheid en zijn blijdschap. Zijn komnklijke mantel, het teken van zijn waaidigheid heeft hij afgelegd Hij droeg de linnen lijfrok van de priester. Heden is hij geen koning, maar dienaar. Hij wil dienaar zijn In zijn veischijning ontdekken we zijn ootmoed Hij wil ootmoedig zijn vooi God en de mensen. Ootmoed siert hem Die ootmoed is geen vrucht van zijn levensakker. De vrucht van de zonde is hoogmoed, de vrucht van Gods genade is ootmoed. Het koning zijn en het willen blijven wortelt diep in het menselijke hait. Wie de Heeie heeft leren kennen, wordt ootmoedig. Nederig van hart Verliest zijn waaide en eigen dunk Begeert diep te buigen voor de Heere. Door de uitgestorte en inwinnende liefde des Heeien wil men in het openbaai de minste zijn. Er is ook heilige veiwondering en aanbidding, dat men de minste mag zijn. De minste van ’s Heeren dienaren, dienaressen. In het leven van de ootmoedige leeft ook de hartelijke begeerte om het leven in Gods dienst te besteden. Die dienst wordt de dienst van het leven. In de Heere Zijn dienst en Zijn heil gaat men zich verblijden. Men kent een blijdschap, die de weield niet kent, noch geven kan Dan is er het huppelen van zielevreugd.

Ziet daar voor de ark een nederige, ootmoedige koning, die voor de Heere geen koning wil zijn, maai ootmoedig zondaai, maar die tevens uiting wil geven van zijn blijdschap in God Huppelend gaat hij voor de ark uit David danste De danseurs en danseuses van onze tijd wijzen op David, om te bewijzen, dat dansen geoorloofd is. Men vergeet echter een zaak, dat door David gedanst werd tot Gods eer. Hij kende de beleving van Zondag 33. Wie lichamelijke dans beoefent gaat naar de hel, maai wie de zieledans kent gaat naar de hemel.

Nu valt het altijd op wat vooraanstaande personen doen. Daar wordt op gelet Daar wordt overgesproken. Wat ze doen wordt goedgekeurd, nagedaan, of veracht en bespot. Er wordt gelet op leidinggevende figuren Op voorgangers. Op ouderen. Men doet hen na, of veracht hen Dit laatste ondervond David En wie bespotte, verachtte hem' Eén van zijn legergeneraals? Een vooraanstaande onder het volk? Zijn eigen vrouw. Zij was op de hoogte van wat er zou gebeuren. De ark zou een plaats ontvangen in Jeruzalem. Nu wachtte ook zij op de komst van de ark. Zij wist dat de ark gedragen zou worden door de priesters des Heeren. Zij wist dat velen uit het volk, de ark zouden volgen en dat ook haar man de ark zou vergezellen. Nu werd zij niet getroffen door het feit, dat hij voorop liep Dat had zij wellicht verwacht. Hij is immers koning Maar de wijze waarop Dat hij daar gekleed voortging als een priester, als een burger. Niets bleek nu van zijn koninklijke waardigheid.

En dat hij zelfs huppelend de stad in ging en huppelend zijn paleis passeerde. Wanneer zij David, haar man, zo ziet, kan zij niet meer trots op hem zijn. Zulk een houding is een koning onwaardig Er staat: „zij verachtte hem in haar hart” Deze houding respecteert zij niet In vele opzichten had zij aan zijn zijde gestaan. Zij had haar man lief In het verleden had zij haar leven voor hem in de waagschaal gesteld, toen haar vader David wilde gevangen nemen en doden. En in het heden stond zij hem niet tegen in zijn religieus leven. Zij geloofde zelf, dat Israels God de ene, ware God was. Nu zij haar man zo ziet, zich uitend in deze levenshouding, distantieert zij zich van hem. Zij veracht hem in haar hart Haar hart wendt zich van hem af Geestelijk valt er een scheiding. Zij kan nu met meer staan aan de zijde van haar man.

ZIJ weet zich één met haar vader Zij zal ook laten blijken, dat zij zich nog één weet met hem Saul verkoos de grootsheid des levens boven de dienst des Heeren en was vreemd aan het waarachtige werk der genade Gods in zijn ziel. Hij openbaarde zich als een vijand van de ware religie. Als een tegenstander van Gods ware volk Die mentaliteit wordt ook bij Michal bemerkt De scheiding tussen haar en David voltrekt zich in haar hart

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.