+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

ZONNEHUIS-KALENDER 1973

JAARVERSLAG HET ZONNEHUIS 1971

De kalender wordt uitgegeven door de Christelijke vereniging tot verpleging van langdurige zieken „Het Zonnehuis”. Het is een bloemenkalender, die het heel goed doet. De prijs is f 2,50, plus f 1,- voor portokosten. Men kan het bedrag overmaken op postrekening 46.661 van de vereniging „Het Zonnehuis” te Utrecht, Willem Barentszstraat 13. Men steunt daardoor het werk der vereniging. Dit werk is omvangrijk en belangrijk. Het jaarverslag geeft er een inzicht in.


Stemmen uit Wittenberg - Uitgeefster De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan.


Deze Stemmen bevatten preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten. Zij verschijnen in bundels. De 10e bundel is nu verkrijgbaar. Zij bevat Het Troostboekje en Hoe men bidden moet.

Het eerste werkje heeft Luther in 1519 geschreven voor Frederik de Wijze, keurvorst van Saksen, die toen ernstig ziek was. In de inleiding zegt Luther: „De Heilige Schrift vertroost echter op tweeërlei manier; doordat zij ons twee dingen tegelijk voorhoudt; twee dingen, die zij heilzaam met elkaar vermengt, namelijk het kwade en het goede dat ons overkomt.” En verder: „Wij hebben hier dus als het ware een schilderij bestaande uit twee panelen. Om er een beter inzicht op te krijgen, willen we elk paneel in zeven stukken verdelen. Het eerste paneel stelt „het kwade” voor; wij zullen nagaan: ten eerste het kwade in ons, ten tweede het kwade vóór ons, ten derde het kwade achter ons, ten vierde het kwade onder ons, ten vijfde het kwade aan onze linkerkant, ten zesde het kwade aan onze rechterkant, ten zevende het kwade boven ons. Dezelfde indeling handhaven wij bij het tweede paneel dat „het goede” voorstelt.”

Het 2e werkje in deze bundel heeft Luther geschreven op verzoek van Meester Peter, zijn barbier. Deze wilde van Luther weten hoe men bidden moet. Luther antwoordt hem in dit geschriftje. Na een inleiding geeft hij een parafrase van het Onze Vader en hij voegt er een van de Tien geboden aan toe. Zijn schets wil zijn een woord tot aanmoediging en tot onderricht.

De bundels kosten f3,50 per stuk. Hartelijk aanbevolen.

EVANGELISEREN, DENKEN EN DOEN

Onder deze titel is van de pers gekomen een vierkante pocketuitgave (68 pagina’s) waarin is opgenomen een tweetal lezingen over de „theorie” en de „praktijk” van het evangelisatiewerk. Het eerste draagt als titel „Evangeliseren, taak van de kerk”, door Drs. B. J. Wiegeraad (predt-dir. IZB) en wil een hulp bij de bezinning zijn.

Het andere hoofdstuk is oorspronkelijk een referaat onder de titel „Evangelisatie in een nieuwbouwsituatie” en geeft een stukje praktijkervaring. Het is geschreven door Drs. C. Blenk, evangelist te Zoetermeer.

Vooral leden van evangelisatiekommissies, maar ook kerkeraadsleden en niet minder geïnteresseerde gemeenteleden vinden stof tot nadenken en gesprek te over in dit speciaal voor hen gemaakte boekje.

Het is te bestellen bij de boekhandel, maar ook rechtstreeks bij de uitgever: Bureau ECHO, Joh. van Oldenbameveltlaan 10, Amersfoort, tela 0349011949, giro 14.37.861, en wel onder nr. 907 voor de prijs van f 3,45.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.