+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

Roem in God door Ds. M. C. Tanis, predikant der Chr. Ger. Kerk te Barendrecht.

Dit is een preek over Psalm 89 : 19: „Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de Heilige Israëls”, die Ds. Tanis gehouden heeft ter gelegenheid van de geboorte van Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand op 27 April 1967.

Wij verheugen ons over de uitgave van deze preek en kunnen haar van harte aanbevelen. Het is een gelegen- heidspreek, maar toch komt de bediening van Woord tot haar recht Gods kinderen zijn van ouds aan het huis van Oranje verbonden. En daar is reden voor. De Heere heeft ons veel in ons Vorstenhuis geschonken, al eeuwenlang. Ds. Tanis laat dit goed uitkomen. In deze tijd zijn er velen, die naar verandering staan. Daarom is het zo goed, dat we in deze preek bepaald worden bij de weldadigheden des Heeren. De preek is uitgegeven in een oranje omslag en is te verkrijgen bij: H. T. de Jong, Kersentuin 3, Barendrecht, voor f 1,-, franco per post.

Het reislied van Sions Pelgrims door Ds. S.v. Dorp. Uitgave van N. V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht Dit boekje van 156 blz. bevat 19 meditaties over Psalm 84. Vooraf gaat een ten geleide van Ds. W. L. Tukker. Deze schrijft, dat Ds. v. Dorp na zijn voortijdige emieritaat gedurende vele jaren een grote gemeente van lezers gesticht heeft, zowel in het buitenland als in het binnenland en dat hij gewerkt heeft, ook nog toen de dag reeds geruime tijd was gedaald. Ds. Tukker vervolgt dan: „Nu verschijnt hier nog een verhandeling van zijn hand over de eredienst, over Gods woningen, over het verlangen, over de altaren Gods, over het gaan naar Sion, over de herinnering van martelaren, over Zon en Schild en over genade en ere. Het is dus een verhandeling over de vier-en-tachtigste Psalm: meditatief, en leiding gevend aan de jongere generatie in het kerkelijk leven. Hier is nog een man aan het woord, die niet alleen zijn eigen leven leefde, maar die ook diep wortelde in de voorgeslachten van de kerk. Hij had er weet van wat er in de kerk, de Nederlandse, en daarbuiten, in de landen waar het Evangelie zijn loop volbracht, was omgegaan. De gang van zaken in de kerk en in de kerken tijdens zijn lange leven volgde hij intens. En hij volgde die gang van zaken geestelijk, zocht in al het doen en laten van de kerk en van de kerken de godzaligheid. Geen wonder, dat Ds. v. Dorp in de kerken van Gereformeerde signatuur, meest in de bevindelijke getinte, bekend en bemind was. Temeer, omdat hij op dit terrein een leraar was en bleef, die het innerlijke leven, de verborgen omgang met God, het gevoelsleven wilde ondergeschikt maken aan de rijkdom van de geloofswaarheden zelf. De levende gemeente is toch slechts volmaakt in Hem, in Christus, en Christus is niet alleen de Omega van zijn kerk, maar ook de Alpha en Hij is alles wat daartussen ligt”.

Dit is een wàarderende tekening van Ds. v. Dorp en van zijn arbeid. Deze meditaties bevestigen de juistheid van deze tekening. Zij spreken tot het hart van hen, die pelgrim zijn op weg naar het hemelse Sion. We kunnen dit werkje dan ook van harte aanbevelen.

Het is keurig uitgegeven en kost gebonden f. 7,25. Moeders van Christus door Ds. C. Harinck. Uitgave van W. M. den Hertog te Utrecht.

We hebben hier de tweede uitgave van dit werk. De eerste uitgave geschiedde door de jeugdvereniging van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht ten bate van het bouwfonds. De tweede is van Uitgever Den Hertog.

Het boek bevat een serie van 10 bijbellezingen, die Ds. Harinck in zijn gemeente gehouden heeft. Zij handelen over Eva, Sara, Rebekka, Lea, Thamar, Rachab, Ruth, Bathseba, Maria en de kerk. Er zijn natuurlijk nog meer moeders van Christus geweest, maar deze zijn naar Gods Woord van bijzondere betekenis geweest en dat was voor Ds. Harinck bij zijn keus beslissend, en dat is te begrijpen. De schrijver heeft getracht iets goeds naar voren te brengen en daarin is hij geslaagd, omdat hij voortdurend de Schrift laat spreken. Vandaar uit heeft hij telkens voldoende gelegenheid om te onderwijzen en te vermanen, waardoor de praktijk van het geestelijke leven naar voren komt.

Op een enkele onjuistheid willen wij wijzen. Op blz. 39 zegt Ds. Harinck van Rebekka, dat haar hart gaande gemaakt is om uit te gaan uit Ur der Chaldeen naar het land der belofte. Dit moet zijn: uit Haran. In deze tweede uitgave had dit kunnen zijn verbeterd. Het is slechts een kleinigheid, die aan de waarde van het boek niets afdoet. Wij bevelen het van harte aan. Het kost gebonden f 7.50.

De ambtelijke bediening van de Christus in de gelovigen, door Prof. G. Wisse. Uitgave van Lindenberg’s boekhandel te Rotterdam.

Dit is één van de practicale werken van Wisse, zoals hij ze alleen kon schrijven.

Wisse handelt achtereenvolgens over de drie ambten van Chrisutis en zet uiteen hoe deze ambten functioneren in het leven van Gods kinderen.

Bij elk van de drie ambten gaat hij de betekenis na achtereenvolgens in de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid.

In de inleiding schrijft Wisse o.a.

„Deze drievoudige bediening (nl. als Profeet, Priester en Koning) nu is in de hoofdzaak te onderscheid en in tweeërlei, namelijk gelijk de Christus Zijn ambtelijke bediening oefent voorwerpelijk en onderwerpelljk. Voorwerpelijk dat is meer bepaald de bediening, zoals daarin uitkomt wat Hij in die ambten voor ons, ons ten bate doet. Hij is de Profeet, Die ons God verklaart, de Priester, die Zichzelf voor Zijn volk offert, de Koning, Die de regeermacht over dat volk oefent Maar dan ook onderwerpelijk; d. i. gelijk Hij door die ambten nu functioneert in ons, in verwezenlijking en beoefening van het genadeleven zelf. In de wedergeboorte treedt dit dan compact samengevat als het ware daarin uit, dat Hij als Profeet krachtdadig onwederstandelijk inwendig roept, als Priester de liefde uitstort, als Koning de tegenstand breekt, en een gewillig buigen veroorzaakt Maar dit alles wordt nu in het leven der gelovigen, in de beleving van genade nader en dieper uitgewerkt”.

Het is een zeer lezenswaardig werk van 128 bladzijden, waarin veel staat tot onderwijzing. We kunnen dit werk van harte aanbevelen.

Het kost geboden f. 5,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.