+ Meer informatie

De kroon van fijn goud

3 minuten leestijd

„Want Gij komt hem voor met zegeningen van het goede, op zijn hoofd zet Gij een kroon van fijn goud". Psalm 21 : 4.

Zondag 31 Augustus hoopt onze geliefde Vorstin haar geboortedag te herdenken. Het heeft de Almachtige behaagd om wederom een jaar tot ÉÏare jaren toe te doen.

Hoe groot is dat voorrecht voor Haar en Haar familie en voor ons volk.

Als wij zien op de verlating van Gods geboden, dan moeten wij uitroepen: „Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij nog niet vernield zijn".

„Nog niet vernield". Laten wij dat toch ter harte nemen, opdat het Nederlandse volk op deze dag moge buigen voor de Koning der koningen en mèt de Koninklijke Familie des Heeren aangezicht zoeken met dankzegging en gebed.

Hoe is in vóórleden tijden de Heere het huis van Oranjö voorgekomen met zegeningen van het goede, niet alleen stoffelijke maar ook geestelijke.

Hoe kwam dat duidelijk openbaar in de Vader des Vaderlands! Hoe Gods Geest Hem bedeelde met dè, t goed, wat door Jezus Christus verdiend en verworven is.

Bidden wij op deze dag dat goede ook onze geliefde Vorstin toe.

Immers, de schoonste kroon der Oranjes was nimmer hun majesteit maar zij bestond uit die goedertierenheden waarmede de Heere Hen kroonde.

De Alzegenaar heeft de eerste Oranje met alle hemelse zegeningen in Christus gezegend. Diezelfde zegeningen bidden wij van harte onze Landsvrouwe toe op deze feestdag.

Voorwaar onze Vorstin is gekroond als bewijs van heerschappij en ere. Zij is met macht en glorie bekleed door Hem, Die betuigt: „Door Mij regeren de Koningen". En daarom hebben wij Haar lief en blijven Haar getrouw. Wij kunnen het ons nauwelijks indenken, dat Nederland ooit zonder Oranje zou zijn! Het zou zijn alsof de kroon van ons nationale leven afgerukt werd.

Hoe kunnen wij onze verknochtheid beter bewijzen, dan van de Heere te begeren, dat Hij Haar krone met de kroon van fijn goud, bestaande uit het geestelijk goed, opdat Zij in Gods vreze moge leven en Haar volk regeren, rechtvaardig, wijs en goed.

Inzonderheid zijn voor Hare Majesteit de tijden moeilijk. Hoe groot is Haar verantwoordelijkheid om ook eenmaal Qode rekenschap te geven van Haar regering.

Dat zulks door Haar beseft worde, opdat Zij in alles de toevlucht neme tot Hem, Die alle macht en alle glorie bezit aan het Hof der hoven: tot Jezus Christus, Davids Zoon, op Wiens" hoofd! in de rijkste zin des woords een kroon van fijn goud gezet is. Van Hem alleen mocht Hare Majesteit wijsheid en kracht vragen om ook bij het klimmen Harer jaren ons volk als een Moeder des Vaderlands te regeren.

De Heere spare Haar nog met dc Koninklijke Familie tot in lengte van dagen, en doe hun allen Zijn gunst ervaren.

De Heere binde de noden van Vorstenhuis en volk op de harten van hen, die bidden geleerd hebben, opdat wij een stil en gerust leven mochten leiden in aUe Godzaligheid en eerbaarheid.

Ds. A. VERHAGEN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.