+ Meer informatie

VERRASSEND VERTROUWD

3 minuten leestijd

Enkele maanden geleden herdacht drs. H. de Jong, emerituspredikant binnen de Ned. Geref. Kerken, dat hij 50 jaar daarvóór in de Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Gees tot predikant was bevestigd. Het heeft hem heel goed gedaan, zo is in de pers wel gebleken, dat hij een jubileumdienst in juist die gemeente heeft mogen leiden: in de jaren ’60 van de vorige eeuw scheidden hun wegen rond de scheuring, die leidde tot het ontstaan van de NGK. In de loop van zijn ambtelijke dienst heeft drs. De Jong er blijk van gegeven een nauwgezet luisteraar naar de Heilige Schrift te zijn. In deze feestbundel wordt zelfs gezegd dat hij hoogleraar in Kampen had kunnen worden als de GKv bewaard waren gebleven voor de scheuring. Velen, ook in de CGK, zullen opgescherpt zijn door zijn inzichten, die hij in Opbouiu (artikelen), in lezingen (met name voor de studentenbegeleiding in de TSB) en in diverse boeken neerlegde. Hij schroomde daarbij niet om nieuwe paden te betreden, en daarbij zo nu en dan ook de confessie onder de loep te leggen; niet altijd zal men het met de resultaten daarvan eens geweest zijn, maar het principe is juist: de confessie ònder de Schrift! Op blz. 19 wordt opgemerkt: ‘De Jong zocht (…) al tastend zijn weg door intense lezing van de Schrift en was niet bang om zijn nek uit te steken’. Men merkt dat bijv. in zijn conflict indertijd rond de ondertekening van het formulier voor ambtsdragers (het was een van de aanleidingen van zijn buiten-verband-stelling), men merkt het ook in zijn omgang met het verschijnsel samenwonen, waar hij vooral in zijn Amsterdamse tijd mee te maken kreeg: scherp, maar ook geduldig.

Terecht wordt in de ondertitel van de bundel gesproken van verkondiging en daarna van theologie. Want de beoefening van het laatste stond en staat voor De Jong ten dienste van het eerste, met het oog op de gemeente, die tot luisteren aangezet moet worden! En de breedte en diepte van de bestudering van de Schrift met dit oogmerk wordt duidelijk uit de 16 bijdragen in deze bundel.

Verrassend vertrouwd, zo luidt de titel. Dat is een doordachte titel, want beide woorden zijn van toepassing op De Jong bezig zijn met de Heilige Schrift. Verrassend… in die zin dat men met grote regelmaat een tekst hoort (of ziet) uitleggen op een wijze waarvan men zegt: hier komt iets naar boven dat nog niet eerder zo naar boven kwam. Maar ook vertrouwd: er zijn immers van die uitleggingen, waarvan men zegt: ‘Zo heb ik het nog nooit gehoord’, maar waarvan men tegelijk denkt: ‘Zo hoop ik het ook nooit meer te horen’. Dat heeft men bij de Jong niet, of hoogst zelden. In het verrassende klinkt tegelijk het vertrouwde, dat wil zeggen, het eerbiedig luisteren naar de Schrift op een bepaald detail of een bepaald hoofdstuk, maar tegelijk ingebed in het gehéél van de Schrift, rechtdoend aan de gang van de Here God dwars door de heilsgeschiedenis heen. Dat is een hele zin, maar bij De Jong kan men nu eenmaal niet kortweg aanduiden, zonder hem tekort te doen.

Van harte wordt hem dit eerbetoon gegund, hij zelf zal zeker verwijzen naar de genade, die hem daartoe ten deel is gevallen.

n.a.v. Jan Bouma, Freddy Gerkema, Jan Mudde (red.), Verrassend vertrouwd. Een halve eeuw verkondiging en theologie van Henk de Jong. Uitg. Van Wijnen Franeker 2009,287 blz., € 29,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.