+ Meer informatie

DE POLITIE-OFFICIER EN EIDING

7 minuten leestijd

Extra bewaking bij ambassadegebouwen . . . Man bij twist in bar doodgestoken... Bejaarde fietser door bus gedood... Zakenman ple^ fraude voor ƒ 500.000,— ... Drie man uit cel ontsnapt. •. Een greep uit een aantal krantenkoppen die nagenoeg dagelijks onze dagbladen vullen en die tevens een indicatie geven van de veelheid van taken waarvoor de politie zich ziet geteld. Inderdaad een veelheid van taken die bijdragen tot de aantrekkelijkheid van de functie van politie-officier.

Zo kent hij naast de verkeersdienst bijvoorbeeld de afdeling bijzondere wetten, de recherche, en de surveillance. Het zal daarom voor hem niet een al te groot probleem vormen die functie te bereiken die hem het meest aantrekt. Gedurende zijn opleiding worden deze verschillende facetten uitvoerig belicht, terwijl hij later in de praktijk ruimschoots gelegenheid krijgt de nodige ervaring op te doen bij de verschillende takken van dienst. Zo is te lezen in een publikatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een politie-officier die pas van de academie komt — en dat kan sinds kort ook een vrouwelijke politie-officier zijn — kan al vrij snel de uitdaging van een grote dosis verantwoordelijkheid verwachten. Niet zelden ook hebben! zijn beslissingen verdragende gevolgen. Dat wil zeggen: zijn actie, zijn optreden lm de eerste ogenblikken van een (conflictsituatie kunnen bepalend zijn voor beslissingen die in een later stadium genomen worden.

Een politie-officier loopt niet snel de kans om achter zijn 'bureau .,vast te roesten", daarvoor is zijn leven te beweeglijk en te avontuurlijk. Vanzelfsprekend zal de administratieve zijde van zijn functie ook de nodige tijd vereisen, maar dit weegt ruimschoots op tegen de andere facetten van zijn functie.

TAAK

De taaik van de poiKlie is een tweeledige: handhaving van de rechtsorde en hulpverlening. Het handhaven van de rechtsorde betekent, het voorkomen van verstoring daarvan. Dat geschiedt door bescherming van personen en goederen, handhaving van de openbare orde en toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriftenIn het algemeen gezegd, waakt de politie tegen overlast en gevaar en zorgt er voor dat elke burger een zo groot mogelijke mate van vrijheid genieten kan. De preventie is dus een belangrijk onderdeel van de politietaak; maar ook het repressieve optreden eist volle aandacht.

Toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften brengt met zich mee dat de politie-ambtenaar corrigerend en zonod::: bekeurend zal moeten optreden en van misdrijf verdachte personen za^ moeten opsporen en arresteren. Bij de u:'.oefening van zijn taak is de politie ondergeschikt aan het bevoegd gezag. In eerste instantie aan de burgemeester, die verantwoordelijik is voor de openbare orde. En verder aan de Officier van Justitie, die ojn. met de handhaving van de wetten en de opsporing van wetsovertreders is belast. De jonge inspecteur van Gemeentepolitie officier vani rijkspolitie, geeft bij de uitoefening van deze taak direct leiding aan ambtenaren in de executieve dienst en is tevens een belangrijke schakel tussen de korpsleiding ©n deze dienst. Hij moet daarvoor een praktische Instelling hebben, een natuurlijk gezag kunnen uitoefenen en goed met zijn mensen kunnen omgaan — vooral in moeilijke situaties zoals bij ongeregeldheden, grote evenementen en recherche-onderzoeken. Hij dient het gezag aanvaardbaar te maken en daarbij open oog te hebben voor de maatsobajppelijke ontwikkelingen.

VERANDERINGEN

Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan- Want wie zijn ogen de kost geeft, ziet dat er in onze samenleving veel aan het veranderen is. Sommigen noemen dat democratisering, anderen Inspraak, ontwaken van zelfbewustzijn, evolutie of medezeggenschap. Eeuwenoude waarden komen opnieuw op de weegschaal. Begrippen krijgen een nieuwe inhoud. Zo ook begrippen als „orde en gezag".

Hoe dan ook, dile venamderingen maken het samenleven in onze moderne maatschappij aan de ene kant moeilijker, aan de andere kant boeiender. MoelMjiker omdat het van de mens eist zijn. medemens genuanceerder te bekijken en boeiender omdat de mens meer kans krijgt mens te zijn: talenten te ontplooien.

Ook de i)oUtie-ofticicr moet het vermogen bezitten om in grote lijnen te denken en zics veelzijdig te oriënteren. Zijn werk stelt hoge eisen aan zijn contactuele vaardigheden. In een veelheid van uiteenlopende situaties moet hij zijn houding weten te bepalen, waapbij het behoud van zijn integriteit centraal staat. Tot zijn taak behoort het vertalen van' beleidslijnen en beleidsbeslissingen, planning en organisatie in de uitvoering, het beoordelen van de voortgang der werkzaamheden, opstellen van advlezen, het leiden varf dienstbesprekingen. het beoordelen van het personeel en het voeren van beoordelingsgesprekken; voorts bevordering van interne integratie, studiezin, mentale ea fysieke vorming. De moderne politie-officier moet veel van de manager in zich hebben- Hij moet — naast zijn specifieke sociale talenten —ook beschikken over organisatie- en improvisatievermogen.

VOORBEREIDING

De voorbereiding op de taak, verdiepte maatschappelijke oriëntatie, alert zijn op verandering, zelfstandige oordeelvorming, dit zijn de uitgangspunten van de opleiding aan de Nederlandse Politie Academie.

Hiervoor zijn noodzakelijk: grondige keniniis van het recht; inzicht in maatschappelijke achtergronden; ruime oriëntatie ten aanzien van de praktijk. Heeds aan het begin van de opleldtog wordt de student er mee vertrouwd gemaakt dat Mj zijn taak uitoefent lm een dynamische samenleving waarvan hij ook deel uitmaakt en waarin hij — op grond van kennis — tot oordeelvorming moet komen. Projectstudies als aanvulling op de theorie zijn dan ook in het programma ingebouwd. Onderwerpen van studie waren: bijv. de buitenlandse werknemer, homofilie, de woonwagenbewoner, abortus, milieuhygiëne.

Ook het contact met vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke groeperingen wordt gestimuleerd. De praktische oriëntatie beperkt zich niet alleen tot de politie, ook een stage bij het gevangeniswezen of de jeugdzorg, vormt een onderdeel van de studie. Na 2 1/2 jaar onderbreekt de a.s. politie-officier zljta studie om een jpar praktijkervaring op te doen- In het laatste halve jaar van zijn opleiding, die In totaal 4 jaar duurt, ligt het accent vooral op het leidinggevende aspect van zijn taak.

HET BEGIN

De opleiding begint met een Introductieperiode van 3 weken waarin 3 fasen te onderscheiden zijn; a. algemene verkenning van het beroep; b. voorbereiding op de studie; c. voorbereiding óp het intemaatsleven aan' de academie. Deze introductie toont het toekomstige werk en de hiervoor noodzakelijke studie in een notedop en geeft een confrontatie met het leven op de academie. De academie is gevestigd in een modern gebouw aan de rand van het bosrijke Apeldoorn, ledere student heeft zijn eigen zitslaapktmer. Er is een gezellige sociëteit en een uitgebreide -bibliotheek. Er is ook een studentenvereniging: de Raad van adspirant-officieren. Deze heeft o.a- tot taak mede de internaatsnormen vast te stellen. Dit betekent een grote eigen verantwoordelijkheid. De raad onderhoudt verder veel kontakten met studentenverenigingen van andere academies en universiteiten.

STUDIE

Het studieprogramma is in twee fasen te verdelen: 1. de theoretische voorbereiding op het beroep; 2. de praktische oriëntering op het beroep (inclusief stageperiode). De eerste fase duurt 2 1/2 jaar. De tweede fase 1 1/2 jaar. Elke fase wordt afgerond met een examen. De opleidingsperiode is verdeeld in semesters, die steeds met tentamens worden afgesloten.

In de eerste fase omvat de studie: wetenschappelijk en algemeen vormend onderwijs: inleiding tot de rechtswetenschappen, staats- en administratief recht, straïrecht. strafprocesrecht en privaatrecht- Talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Verder sociologie, psychologie, crtminalogie, economie, statistiek en organisatieleer. Bijzondere wetgeving: beroepskennis en -methoden, poUtiële vorming. Dit laatste omvat: waarnemen, procesverbaal, rapporten en adviezen, criminalistiek, criminele taktiek, praktische toepassing van strafrecht en strafprocesrecht, praktijk van het politieoptreden en ambtelijke vorming.

De tweede fase —1 1/2 jaar praktijkoriëntatie — begint met een stage van 12 maanden in een groot korps: 6 maanden als agent, 2 maanden op het niveau van brigadier en tot slot nog enkele maanden stafwerkzaamheden op het niveau van de toekomstige functie. Na de stageperiode komt het laatste semester. Het accent in deze periode ligt vooral op de leidinggevende aspecten zoals het voorbereiden van beleidsbeslissingen enz. Bovendien wordt een scriptie gemaakt over een zelf gekozen onderwerp. De Studie wordt daarna afgerond met een examen.

De ministers van binnenlandse zaken en justitie verlenen hun bemiddeling bij de plaatsing van degenen die hun studie bekroond zien met een diploma: als inspecteur bij één der gemeentelijke politiekorpsen of als

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.