+ Meer informatie

in land- en tuinbouw hoog gestegen

6 minuten leestijd

" delijkheid van de landbouworganisaties klonk een luid aanzwellend boegeroep. De heer Zijlstra hield zich bij deze passage trouwens niet geheel aan de van tevoren gegeven tekst. Hdj noemde speciaal de verantwoordelijkheid van de voorzitters der organisaties.

De rede van de heer Zijlstra werd behalve door boegeroep ook door geklap en gejuich onderbroken. OLIEMAN

Nadat de heer Olieman van de actiecomite's was uitgesproken begon een spreekkoor: ,,Weg met Den Uyl" en daarna massaal „Waar is Van der Stee". Toen de minister op de eretribune opstond, werd daarop met boegeroep eereageerd.

De heer Olieman, die met gejiuich werd onitvanigen, zei dat het gisteren tussen acKecomite's en landbouworganisatóes gevoerde gesprek openhantig is geweest. Tijdens de acties van de afgelopen weken was een stuk wantrouwen in de standsorganisaties gebleken, maar dat wantrouwen is volgens de heer Oliranan niet te rijmen met het belang van boer en tuinder. „Wij hebben keihard, maar in een eerlijke sfeer het ongenoegen uitgesproken", aldus de heer Olieman. „Het gesprek was positief en vruchtbaar". „Wij staan achter de eisen van het georganiseerde bedrijfsleven", zo zei hij verder, „maar op langere termijn zijn die ten enenmale onvoldoende. Nu is er echter een acute noodsituatie die onmlddedlijk om oplossing vraagt.

Boeren en tuinders hebben volgens de heer Olieman sinds de wereldoorlog niet het deel jn de welvaart gehad dat hun toekomt. De boer had vaak moeite om zijn vrouw een stuk brood op tafel te geven. „Is dat geen i^ Overzicht van het Utrechtse stadion, waar zaterdag naar scliatiing 25.000 boeren een deinonsiratie hielden tegen het landboiiwljeleid van de regering. schande, meneer Den Uyi?

„Wij hebben zéér gerechtvaardigde eisen: een prijsverhoging die de kosten opvangst en de mogelijkheid om verder te leven als mens in de maatschappij, aldus de heer Olieman. Ook moet er verbetering in het belastingsysteem komen ten gunste van de agrariërs. Wat sociale voorzieningen betreft verkeren boeren en tuinders nog in een vacuum. „Dat nemen wij niet .

De heer Olieman hoopte, dat acties zoals de afgelopen weken niet meer nodig zijn. Maar aan de keiharde eisen moet men kracht blijven bijzetten. „Wij blijven solidair, zo besloot hij. VARKENSHOUDER

De heer F. Mikkers uit Eiradhoven, varkenshouder en bestuurslid van de Noordbrabantse christelijke boerenbond, zei dat door gestegen kosten en gedaalde opbrengstprijzen het verlies per afgeleverd varken nu volgens cijfei's van het landbouw economisch instiuut honderd gulden is ten laste van fokker en mester gezamenlijk. Zonder doeltreffende maatregelen is er geen uitzicht op verbetering in 1974 en begin 1975, omdat de kosten verder stijgen, het aanbod ruim blijft en de afzet stagneert. Zonder goede maatregelen wordt het huidige verlies vermeerderd in de komende tijd met ~ enkele tienduizenden guldens voor de vele in wezen gezonde bedrijven van redelijke omvang. De heer Mikkers wilde voor de varkenshouders voor onbepaalde tijd uitstel van belastingbetalingen over 1973 en 1974 en intrekking van voorlopige aanslagen over 1974. Hij eiste verder verlichte vla de BTW en een slagvaardiger EEG-beleid. AKKERBOUW

De heei P. van Hoorn uit Stedum (Gr.) akkerbouwer en bestuurslid van de Groninger maatschappij van landbouw, zei dat de Nederlandse akkerbouwers de prijsverhoging met acht pet, die dit jaar in Brussel is vastgesteld, In werkelijkheid niet hebben gehaald. Zij hebben namelijk niets aan hogere prijzen voor wijn, tabak of korrehnais, en bovendien verlaagde de revaluatie hun prijzen met vijf pet. Bij een normale oogst en bij normale prijzen voor de aardappelen en de uien leidt het slechte EEG-beleid tot een te laag inkomen en soms zelfs tot verlies op vele goed geleide bedrijven in Nederland. PLUIMVEE

De heer J. van Noord, pluimveehouder uit Dwingelo (Dr.) en voorzitter van de Nederlandse organisatie van pluimveehouders, zette uiteen dat maatregelen als een vrijwillige tijdelijke produktiebeperking en een extra exportrestitutie geen marktherstel hebben kunnen geven ini de slachtpluimveesector. Er komt nu.een nieuwe exportrestitutie en ook voor eieren komt een extra subsidie beschikbaar, maar deze maatregelen zijn nog volstrekt onvoldoende om de pluimveehouder op korte termijn uit de moeilijkheden te helpen. Voorlopig blijven wij verliezen, aldus de heer Van Noord: voor de leg ongeveer 20 cent per kilo, voor de slacht meer dan 50 cent per kilo. TUINBOUW

De heer C. Breugem, tuinder uit Bergschenhoek, noemde de gevolgen van de energiecrisis voor de glastuinbouw catastrofaal. Het dit voorjaar toegezegde ollevoorschot was een druppel op de gloeiende plaat. De beslissing inzake de aardgasprijs die de regering enkele weken geleden nam betekent voor een zwaar stookbedrijf dit jaar 16.000 gulden per hectare aan extra kosten, volgend jaar 32.000 gulden. Dit overheidsbeleid, aldus de heer Breugem, brengt de glastuinbouw de nekslag toe. Hij vroeg herziening van de prijsbeslissing inzake het gas en aanpassing van die gasprijs in tenminste zes en een half jaar. een betere olievoorschotregeldng, een derde landen beleid dat de tuinders afdoende beschermt tegen oneerlijke concurrentie en tenslotte herziening van het fiscale en sociale stelsel voor zelfstandigen. In afwachting daarvan verlenging van de BTW-compensatie met terugwerkende kracht en verlaging van de BTW voor sierteeltprodukten. RUNDVEE

De m eikveehouder A. van Leeuwen uit Delgauw, die ook voorzitter is van de CMC, vroeg zich af wat een 12 procent verhoging op papier voor het door de boeren geleverde vlees te betekenen heeft als het beleid om die richtprijs te halen niet werkt. Zij zitten nu met een 15 procent prijsverlaging inplaats van: 12 procent prijsverhoging. Dorfr verlaging van de inkomsten uit omzet en aanwas van rundvee en van de prijzen van nuchtere kalveren is de boer 7 cent per liter melk kwijt Ijij ...10 procent kostenstijging. Op melkveebedrijven van 20 hextare met 30 melkkoeien is de beloning van de arbeid vorig jaar al met 15 procent naar beneden gegaan. De koeien van Nederland aldus de heer Van Leeuwen worden straks als het zo doorgaat gehouden door de koelies van Nederland. FRUIT

De heer L. J. Nijsten uit Sittard, fruitteler en voorzitter van de Nederlandse fruittelers organisatie vertelde dat de fruittelers In het dieptepunt van de fuitteelt crisis per bedrijf gemiddeld 21.000 gulden hebben verloren. In 1972/1973 hadden zij een overschot van 2 procent maar in 1973/ 74 verloren ze alleen aan de bewaarappèls al 25 a 30 miljoen gulden. De fruittelers aldus de heer Nijsten willen opnieuw een EEG-rooipremie onder zodanige voorwaarden dat er voldoende resultaat te verwachten is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.