+ Meer informatie

TER OVERWEGING

4 minuten leestijd

Psalmen in tweevoud. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2000, 309 blz., f 30,-.

In november verscheen de bovengenoemde uitgave, gecombineerd met een symposium over de Psalmen, gehouden in Kampen. De behoefte aan een uitgave van Psalmen in de berijming van 1773 én van 1967 (in de wandelgangen vaak de oude en de nieuwe berijming genoemd) bleek o.a. in de kring van de Geref. Bond. Terecht Staat in het voorwoord dat ook in onze Chr. Geref. Kerken er belangstelling voor zal zijn. In vele gemeenten zingt men afwisselend uit beide berijmingen. Dan is deze uitgave echt een uitkomst. Een compliment aan de initiatiefnemers is daarom op z’n plaats. Ik had het eigenlijk nog mooier gevonden, wanneer beide berijmingen per Psalm naast elkaar hadden gestaan - dat maakt het onderling vergelijken eenvoudiger. Anderzijds snap ik dat dit had betekend dat er (te) veel bladzijden ‘wit’ zouden zijn gebleven: in het algemeen is de berijming van 1967 korter dan die van 1773; hij blijft dichter bij de onberijmde tekst.

drs. M. van Campen,

Spreken met God. Het Onze Vader, voor jongeren van 16 jaar en ouder;

Bijbels ABC 2. voor jongeren van 14-16 jaar;

In het voetspoor van… voor jongeren van 12-13 jaar;

Stenen of diamanten? De tien geboden, voor jongeren van 16 jaar en ouder;

Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2000 omvang per deel 72 blz., prijs per deel f 14.90.

Nadat in 1999 al een tweetal delen van deze nieuwe catechisatieserie waren verschenen, heeft de docent catechetiek aan de Chr. Hogeschool Ede de bovengenoemde delen (gedeeltelijk al in herdruk) het licht doen zien. Wie op zoek is i.v.m. de catechisaties naar materiaal dat tegelijk fris, eigentijds en prineipieel verantwoord is, kan met deze sehe voorlopig uit de voeten. Het is fijn dat er met zoveel voortvarendheid aan gewerkt wordt. Op deze manier kunnen we binnen enkele jaren hopelijk over de complete serie beschikken.

De wijze waarop aan de thema’s inhoud wordt gegeven, is als volgt: per hoofdstuk valt de stof uiteen in een verkenning, een bijbelstudie, informatie, verwerking (dan voor de oudere groepen een belijdenisfragment) en een leesrooster, voor zeven dagen. Vooral is laatste is fijn aangevoeld: het geeft de gelegenheid om in het gezin de catechese op te pakken en erin mee te leven.

Paralleleditie II. Statenvertaling en <Nieuwe Bijbelvertaling> voor de bijbelboeken Genesis, 31 Psalmen, Zacharia, Marcus, 1 Corinthe, Openbaring. Uitg. Jongbloed Heerenveen/NBG Haarlem 2000. 834 blz. f 36,50.

Voor de tweede keer verscheen een uitgave waarin de Statenvertaling en de beoogde ‘nieuwe vertaling’ zoals die in deze jaren wordt voorbereid door een groot aantal deskundigen naast elkaar wordt afgedrukt. Dat is een heel mooi initiatief: het biedt ons de gelegenheid snel de oudste en de nieuwste nederlandse vertaling van de Heilige Schrift met elkaar te vergelijken. Daarom kondig ik deze uitgave met vreugde aan. Het geeft ons meteen weer een dieper inzicht op de vordering van dit project.

In het algemeen gesproken meen ik dat de vertalers hun uiterste best hebben gedaan dicht bij de grondtekst te blijven en deze zó weer te geven dat de oorspronkelijke bedoeling duidelijk wordt. In een korte toelichting ná elk bijbelboek legt men daar verantwoording van af. Soms is een vertaling heel raak; ik denk bijv. aan Gen. 2:18 - de vrouw als ‘helper’. Of aan Gen. 19:9 - ‘dat woont hier als vreemdeling en moet zo nodig de rechter uithangen’. Of aan 1 Cor. 15:58, waar ‘arbeid’ terecht wordt vervangen door ‘inspanningen’. Soms komt er een vraag op; over de vervanging ‘Allmachtige’ door ‘ontzagwekkende’ is een heel dispuut gaande. Het opschrift bij het laatste bijbelboek zie ik liever weergegeven als de Openbaring áán Johannes. Soms wil de vertaling ook teveel uitleg zijn: waarom wordt in Marc. 2:2 ‘woord’ weergegeven door ‘heilsboodschap’? Niettemin geeft deze proeve aanleiding om zelf weer biddend te zoeken en te tasten naar het weergeven van het spreken Gods in onze eigen taal, zoveel eeuwen later. We zijn benieuwd naar het vervolg.

dr. W.H. Velema, Teksten toegelicht. Suggesties voor de opening van een vergadering of persoonlijk gebruik. Uitg. Groen Heerenveen 2000. 103 blz. f 24,95.

Zoals de ondertitel zegt, heeft het de auteur voor ogen gestaan een handreiking te doen aan hen die geroepen worden met zekere regelmaat de Schriftuurlijke toonzetting te vinden voor de opening van een bijeenkomst. In zijn voorwoord schrijft hij over ‘flitsen en fragmenten’ die tot verdere verwerking en gebed uitnodigen. In totaal zijn dat er 31. Persoonlijk hebben mij de korte stukjes, meer in het tweede deel van het boek, het meest aangesproken. De wat langere stukjes geven (dit in een reactie op het hiervoor geciteerde) toch soms flinke brokken; men zou er een hele preek over kunnen houden! Zeker is bij dit alles dat voor het doel dat hier is beoogd er een aantal stevige handvatten wordt gegeven. Daarvoor dank!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.