+ Meer informatie

Duizenden mensen per schip naar Eng'eland

Vanuit Zeebrugge, Oostende, Calais enz.

8 minuten leestijd

*:nelwïè f^°'^ ^^ medewerker) r.r, Het is nog niet zo lang g^eleden dat de liixueuze scheen van de Holland Amerika L^n (HAL) van Rotterdam naar New Tork voeren. Deze l^nvaart op Amerika met passagiers is nu verleden t^d. Vliegden gaat sneller. Toch is de t^d dat scheepvaart geen betekenis meer heeft voor het vervoer van personen nog niet aangebroken. Misschien zal het zelfs wel nooit zover komen. i: Niet zo ver ten zuiden van Rot- Dover en Ramsgate. Het traject terdam ligt een rij havens die jaarlijks honderdduizenden reizigers zien gaan en komen. Zij strekt zich uit van Zeebrugge tot Le Havre. In ^et centrum hiervan liggen Calais «n Boulogne-sur-Mer. Deze plaat'èen onderhouden een soort veerdiensten met de Engelse havens Calais-Engeland duurt maar drie kwartier, dus voor Fransen zowel als Engelsen is dit erg aantrekkelijk. Zo zijn Calais en Boulogne met cijfers van 4 miljoen en 1,6 miljoen de grootste havens voor passagiers van Frankrijk geworden. In deze cijfers zijn aankomst en vertrek samengeteld; passagiers met een dagretour tellen dus voor twee.

Jaren geleden zijh er plannen gevireest om een tunnel te graven tussen Dover en Calais, waar het Kanaal ms^ir 34 km breed is. Technisch zou dat mogelijk geweest zijn, maar de politieke moeilijkheden bleken zo groot te zijn dat Frankrijk en Engeland niet tot een akkoord konden komen. Nu rijden de spoorwegen toch tot aan het Kanaal en hele treinen met passagiers of goederen worden vervoerd per ferry-boat. Ook het wegverkeer maakt hoe langer hoe meer gebruik van deze veerdiensten. Zodoende kunnen de passgiers zich na aankomst gemakkelijk verplaatsen en hebben zij een groot voordeel op het verkeer door de lucht. Voor hen die, zij het heel snel, per vliegtuig reizen, beginnen de moeilijkheden pas na aankomst. 100

En de dokter zegt bij het afscheid nemen: „Oom Dirk, wij gaan naar Engeland, en wij zullen vertellen, wat we. hebben gezien en ondervonden. Ik heb het vrijheidlievende volk van de Boeren liefgekregen, en ik zou niet weten, waarom het Hollandse ras zich niet vrij naast het Engelse in Afrika zou mogen ontwikkelen. Me dunkt. Afrika is groot genoeg! Ik = hoop de belangen van de Boeren te bepleiten^ waarik kan, en .^aar gij hebt gestreden met'het geweer, daar zal ik voor de Transvaalse Boeren strijden met het woord. Er zit in het Engelse volk nog een kern. die van geen onderdrukking weten wil. en ik zal de sluimerende vonk voor vrijheid en recht aanblazen tot een vlam, die het hele volk zal oanstekenl"

..Moge het u gelukken!" zegt de grijze Voortrekker ernstig. De gasten stappen in het rijtuig. Nog een laatste handdruk — de ongeduldige paarden werpen zich in het tuig — de jachtwagen rolt over het erf.

Allen zijn bedroefd, maar Charles is bedroefder dan de anderen. Hij werpt een laatste, weemoedige blik op Vredehoord, op al die plekjes, die hem zo lief zijn geworden, en daar. togen de ruwe stam van de linde|boom — daar staat Lena. Zij zwaait hem een laatst vaarwel toe — zijn ogen worden vochtig — ach, scheiden doet zeer!

•" Het is avond geworden. De oude iJClpppers en zijn vrouw zitten op de ank. onder de lindeboom. De maan werpt haar vriendelijk licht over Vredenoord, en helder be

De scherpschutters van Zuid-Afrika
ginnen de sterren te tintelen aan de wolkenloze hemel, 't Is stil; nauwe-; lijks een blad beweegt zich.

Slechts het geloei van de ossen wordt gehoord uit de kralen, het rinkelen van de metalen bellen, die Kloppers' melkkoeien om de nek dragen, het zachte gekir van een paar duiven op de nok van het dak en het weemoedig gezang van een Kaffer op de drempel van zijn hut.

.,Wat denk je?" vraagt moeder Kloppers: ..zal onze jonge dokter slagen met zijn streven, om voor onze onafhankelijkheid te pleiten?"

..Zijn streven is' edel en groot", antwoordt de oude man, ..maar ik vrees, dat hij zich er te veel van voorstelt. LoAt hij voor ons pleiten! Hoe meer hoe beter. Maar wij moeten er geen overdreven verwachting op bouwen, want de publieke opinie van Engeland is vastgeroest in de gedachte, dat wij boeren, de Kaffers onderdrukken en de vrijheid niet waard zijn. En de Engelse regering hunkert steeds naar nieuwe machtsuitbreiding". Peinzend staart hij voor zich uit. ,.Wij hebben niets", zegt hij na een pauze. ..waarop wij kunnen bouwen dan op God en op ons goed recht!"

..Is dat niet genoeg?" vraagt zijn vrouw. ..'t Is meer dan genoeg", ant1976 dit nieuwe type reeds aan. slechts de helft van het aantal van Boulog^ne. Hpt aantal passagiers van Le Havre loopt trouwens terug. Met Duinkerken en Dieppe komt de rij Franse havens zo tot een totaal van meer dan 7,2 miljoen passagiers. België houdt zich heel goed, want Oostende en Zeebrugge bereiken samen al een totaal van bijna vier miljoen. Het vervoer van de havena aan het Nauw van Calais Is zeer eenz^dlg op Eng'eland grerlcht. Dit biykt uit gespeciflceerde gegevens van Duinkerken. Van de 350.000 passagiers komt er 99,6% voor rekening: van het verkeer met Engeland. Le Havre, dat niet zo pal tegenover de Britse kust ligrt, heeft ook een verbinding met Ierland die In 1976 al ruim 100.000 personen vervoerde. Verder z^n er scheepvaartlenen van Southampton en Londen naar Le Havre.

Volgens de M.B.Z. is dit een „vernieuwing in het Europese passagiersvervoer". Belgische kranten hebben er ook op gewezen dat een draagvleugelboot zich dank zij de vleugels die uitgeklapt kimnen worden, vrij ver boven het water kan verheffen en een snelheid van 70 è 80 km kan bereiken. De afstand Londen-Zeebrugge kan in 3 uur en 3 kwartier worden afgelegd. Zeebrugge heeft al scheepvaartlijnen op Dover en twee andere Engelse havens. Deze vierde lijn naar een miljoenenstad kan het aantal passagiers aanzienlijk doen stijgen en in Zeebrugge verwacht men er veel van. Evenals P & O Ferries zijn het meest Britse rederijen die de passagiers vervoeren.

De voornaamste maatschappijen die de diensten op Calais onderhouden zijn de Hoverlloyd en de Seasp'eed. De Seaspeed is een pool die gevormd wordt door de British

Draag^leug^elboot

De vijf belangrijkste personenhavens van Zeebrugge tot Le Havre zijn dus Calais, Oostende, Boulogne, Zeebrugge en Le Havre. Zullen de havens voorlopig in die volgorde blijven staan voor zover te voorzien valt? Het is heel waarschijnlijk dat Zeebrugge op den duur boven Boulogne uit zal groeien. Begin juni heeft de Londense rederij P & O Ferries een lijn Londen-Zeebrugge geopend. F & O Ferries brengt hiervoor draagvleugelboten in de vaart. Het is de bedoeling dat deze boten zich verder boven het water verheffen dan luchtkussenboten. Het woord draagvleugelboot gebruiken we in navolging van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen. Die kondigde in haar Jaarverslag woordt hij. en hij staart weer peinzend voor zich uit.

..Zie. Anna", zegt hij, „veertig jaren geleden waren enige honderden Engelse soldaten voldoende, om ons uit Natal te jagen: in de laatste vrijheidsoorlog schoten tienduizend Engelsen te kort, om ons onder het juk te brengen, en over twintig jaar komt Engeland met vijftigduizend man niet klaar!"

Nii zwijgt hij. en ziët'naar de vel?'-" te, ivadr 'de witte 'dampen uit kloveh ' en valleien langzaam omhoog stijgen.

Het geloei van de ossen is verstomd, en het rinkelen van de metalen bellen heeft opgehouden. De duiven hebben hun nest opgezocht, en het gezang van de Kaffer wordt niet meer gehoord.

..Ik zie een schone en heerlijke toekomst weggelegd voor ons vaderland", zegt de grijsaard, „en het zal zich ontwikkelen tot een groot en machtig volk. als het wandelt in de geboden des Heren, recht en gerechtigheid betracht en zijn roeping vervult: christendom en beschaving brengen onder de blinde heidenen!" Hij is opgestaan; zijn ogen schitteren van edele geestdrift.

Als een profeet uit de oudheid, zo staat hij daar, de godvrezende, onversaagde Voortrekker. Zijn grijze lokken blinken als zilver in het licht van de maan. Dan gaan zij naar binnen. De deur sluit zich achter hen... En de koele nachtwind fluistert zijn zachte melodieën in de kroon van de oude lindebomm, en in diepe rust ligt Vredenoord. EINDE Hallways en de SNCF (de Franse Spoorwegen). Maar al lang voor de oprichting van de Seaspeed was er een dagelijkse verbinding tussen Engeland en Frankrijk. Aan beide zijden van het Kanaal kon je bij een kantoor van de British Railways een kaartje kopen om daarmee over te varen. De Engelsen hebben ook hier laten zien dat zij de zeevaarders zijn en zelfs de spoorwegen begrepen dat ze hun passagiers niet tot aan, maar tot over het Kanaal moesten brengen.

Poort van Europa

In een tien jaar oude folder van Boulogne-sur-Mer staat dat deze stad de „Poort van Europa" genoemd kon worden. Via deze haven kwamen namelijk de meeste auto's uit Engeland naar het vasteland. In een kort tijdsbestek kan er echter veel veranderen. Boulogne profiteert ook van de algemene toename van het Kanaalverkeer. Maar met

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.