+ Meer informatie

TER OVERWEGING

4 minuten leestijd

A. Hoogendoorn en S.D. Post, Concordantie van de Belijdenis Geschriften. Uitg. Stark, Texel, 1983. 263 + 83 blz., geb. f. 56,−.

Er bestaan concordanties op de Bijbel, er is een concordantie op de berijmde Psalmen, maar een concordantie op de belijdenis was er bij mijn weten niet, totdat Stark deze „Concordantie” uitgaf. De samenstellers ervan hebben een verdienstelijk werk gedaan, want nu kan men met behulp van dit boek snel nagaan, waar iets dat we zoeken, in onze formulieren van enigheid of oecumenische belijdenissen te vinden is. Daar dient een groot aantal trefwoorden voor.

We moeten er bij bedenken, dat de aanwijzingen alleen betrekking hebben op de letterlijke tekst. Als het zakelijk over een bepaald onderwerp gaat, maar het woord in kwestie in een passage ontbreekt, helpt deze concordantie niet. Als voorbeeld neem ik het begrip kerkelijke tucht. De samenstellers verwijzen natuurlijk naar artikel 29 van de Med. Geloofsbelijdenis (bij tucht ook naar artikel 28) en naar de Dordtse Leerregels (lll/IV, 17). Maar een belangrijke plaats als Zondag 31 van de Heid. Catechismus wordt niet genoemd, omdat men daar een andere term aantreft, christelijke ban. Wanneer men de in 1983 verschenen tekst van de belijdenisgeschriften aan de concordantie ten grondslag zou leggen, zou Zondag 31 er wel bij staan, maar art. 30 zou ook dan onvermeld blijven, omdat het woord er niet in voorkomt. Men kan met een concordantie niet alles vinden!

Het is mij overigens niet duidelijk, van welke tekst men uitgegaan is. Waarom is daar niets over gezegd? Het lijkt mij een soort mengvorm. Soms worden oude uitdrukkingen niet vervangen, zoals de „geestelijke politie” in art. 30, soms worden ze verduidelijkt en soms zonder meer veranderd, zoals „door niets ingesloten” in Zondag 18 (voor „onbegrijpelijk”).

Het maken van een concordantie op de belijdenisgeschriften is een moeilijk en tijdrovend werk. Nu het gebeurd is, kunnen we ons aansluiten bij de wens van de uitgever, dat deze op Gods Woord gegronde belijdenisgeschriften er gemakkelijker en veelvuldiger door geraadpleegd zullen worden.

De uitgave ziet er verzorgd uit, de band is mooi, maar het boek is niet goedkoop.

Dr. K. Runia, Evangelisch-reformatorisch-gereformeerd. Uitg. Willem de Zwijgerstichting, Apeldoorn. Prijs f. 8,50.

Dr. H.D. Hofman, Constantijn Huygens. Uit. Willem de Zwijgerstichting, Apeldoorn. Prijs f. 7,90. „Het werk van de Willem de Zwijgerstichting heeft als doel verdieping en versterking der reformatorische beginselen in ons volksleven, alsmede verlevendiging van het historisch besef en verdediging van het protestants-nationaal karakter van ons volk, gelijk dit onder invloed van de Hervorming en onder leiding van Oranje zijn stempel ontving”. Ziedaar de doelstelling van deze stichting. Zij kent „vaste donateurs”, die de twee brochures welke jaarlijks uitkomen ontvangen, indien deze althans een minimumbijdrage van f. 10,- per jaar storten. Vaste donateurs kunnen zich bij de stichting melden via het adres: Postbus 642, 7300 AP Apeldoorn.

Eén brochure uit het jaar 1984 is kennelijk gericht op het eerste deel van de doelstelling. Dit geschrift biedt een beschouwing over de vraag wat wordt bedoeld met de termen evangelisch, reformatorisch en gereformeerd. In het gebruik van die begrippen zit de laatste jaren nog al wat beweging, wat ook weer aanleiding geeft tot onduidelijkheid en verwarring. Dr. Runia tracht de huidige betekenis van de drie woorden uiteen te zetten, hij brengt de draagwijdte ervan op pagina 47 zelfs in kaart en vraagt tenslotte wat nadrukkelijker aandacht en begrip voor het wezen van de zijns inziens legitieme functie van als „evangelisch” aangeduide stromingen en bewegingen.

De eerste brochure in 1985 is bedoeld ter verdieping van het historisch besef. Dr. H.D. Hofman schenkt aandacht aan de boeiende figuur van Constantijn Huygens (1596-1687), de markante en veelzijdige Oranje-secretaris, een persoonlijkheid waar overigens christelijke gereformeerden al eerder door het werk van dr. L. Strengholt (publikaties, o.a. in De Wekker) vertrouwd mee zijn geraakt. Deze brochure bevat geen nieuwe gegevens; wel is zij wat meer toegespitst op het levensbeschouwelijk denken van deze Huygens en op zijn religieus leven.

Ds. M.R. van den Berg, De eerste brief aan de Korintiërs; hoofdstuk 1 tot 7. (Dwaas worden om wijs te zijn). Telos-boek. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam. Prijs f. 13,90.

In nummer 31 van de serie „Zicht op de bijbel” lezen wij met ds. M.R. van den Berg zeven hoofdstukken van de eerste brief aan de Korintiërs, een volkje dat het goed met zichzelf getroffen heeft, maar waar toch nog wel zo het een en ander op aan te merken valt. Paulus wijst in alle liefde terecht. En ds. Van den Berg geeft die terechtwijzing in alle liefde door aan de christelijke lezer van de twintigste eeuw. Met de nodige humor gelukkig, maar ook met de ernst die bij een terechtwijzing past. En met veel informatie over de specifieke toestand waarin deze brief van Paulus terechtkwam. Een boekje-bij-de-bijbel, dat de bijbelse boodschap duidelijk adresseert en je aan het denken zet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.