+ Meer informatie

Kerkregering XIV

4 minuten leestijd

Wie meet notuleren als er kerkvisitatie wordt gehouden?

Van een van onze broeders predikanten kreeg ik de vraag wie de notulen moet maken als er kerkvisitatie wordt gehouden Volgens deze predikant bestaat er ten aanzien van deze zaak misverstand sommige kerkvisitatoren zijn van mening dat één van hen de notulen van de vergadering moet maken, anderen zeggen dat de scriba van de kerkeraad dit moet doen De kerkeraden, zo schrijft hij, hebben geen mening, vinden alles wel goed.

Aan het verzoek van onze broeder om aan deze vraag enige aandacht te wijden in Ambtelijk Contact voldoe ik met genoegen.

Zoals bekend onderscheidt ons Reglement op de kerkvisitatie (als bijlage bij de Kerkorde opgenomen) tweeërlei kerkvisitatie Daar is ten eerste de gewone kerk-visitatie, die volgens art 44 van de Kerkorde ieder jaar in elke gemeente moet worden gehouden, maar die, helaas, tot schade van het kerkelijke leven in vele dassen niet ieder jaar plaats vindt Daar is ten tweede de buitengewone kerkvisitatie, die wordt gehouden als de classis dit met het oog op moeilijkheden m een gemeente nodig oordeelt.

Nu zegt het Reglement op de kerkvisitatie dat de gewone jaarlijkse kerkvisitatie een vergadering is van de kerkeraad met de visitatoren, en dat daarom de voorzitter van de kerkeraad de leiding heeft van deze vergadering en aan ae visitatoren gelegenheid geeft hun werk te doen.

Bij de buitengewone kerkvisitatie liggen, zegt het Reglement, de zaken nel andersom Dat is een vergadering van de kerkvisitatoren met de kerkeraad, en daarom heeft dan é én van de visitatoren de leiding, nl de oudste visitator De vraag wie nu de notulen moet maken is, dunkt me, met moeilijk te beantwoorden In het eerste geval, dus bij de gewone kerkvisitatie, moet dat de scriba van de kerkeraad doen Het is een kerkeraadsvergadering, in welke veigadering de visitatoren verschenen zijn om het hun opgedragen werk te doen zoals op een kerkeraadsvergadering ook anderen kunnen komen, bijv leden van de commissie van beheer, of mensen, die klachten hebben, enz., enz. De scriba van de kerkeraad notuleert Alleen bij deze gewone kerkvisitatie schrnft hu de notulen van dit gedeelte van de kerkeraadsvergadering tijdens de veraadering in het notulenboek, waarna ze worden voorgelezen en na goedkeuring door voorzitter en scriba van de kerkeraad en door beide visitatoren onderteken Dit zegt het Reglement .

Nu laat zich natuurlijk ook de mogelijkheid denken dat een scriba zich met tegen de taak om de notulen staande de vergadering te maken opgewassen gevoeU. Dan kan natuurlijk, op zijn verzoek, de kerkeraad de tweede scriba opdragen van dit gedeelte der vergadering de notulen te maken. Of de kerkeraad kan aan iemand anders uit zijn kring dit opdragen. Maar het is, naar het mij voorkomt, volkomen logisch dat de scriba van de kerkeraad de notulen maakt. Alleen in bijzondere gevallen kan de kerkeraad zeggen wie hem als zodanig vervangen zal. Of dit dan ook een van de kerkvisitatoren mag zijn? In het afgetrokkene beschouwd zou dit m.i. wel kunnen. Maar een kerkeraad die dit aan een van de kerkvisitatoren zou vragen zou daarin toch wel aan zichzelf een acte van onbekwaamheid uitreiken! En dat zullen onze kerkeraden toch wel niet doen, denk ik. En zeer terecht niet! Een broeder, die bekwaam is als scriba van de kerkeraad te fungeren, is ook wel mans genoeg om de notulen te maken van de kerkeraadsvergadering waarop de visitatoren hun werk doen.

Het tweede geval, nl. de buitengewone kerkvisitatie, kunnen we thans wel buiten beschouwing laten.

Het spreekt van zelf dat de kerkvisitatoren van hun werkzaamheden rapport uitbrengen aan hun lastgeefster, nl. de classis.

Tenslotte nog deze opmerking. Bij de jaarlijkse kerkvisitatie lijkt het mij zeer gewenst de notulen van de vorige kerkvisitatie te lezen, zoals het ook goed, ja soms, noodzakelijk is dat de kerkvisitatoren het rapport van de vorige kerkvisitatie nog eens doornemen.

De broeder predikant die mij over het notuleren van de vergadering van de kerkeraad met de kerkvisitatoren schreef, gaf in dat schrijven ook zijn eigen visie. Hij zal wel merken dat onze visies t.a.v. deze zaak geheel met elkaar overeenstemmen.

A

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.