+ Meer informatie

Generale Synode Zwolle-Apeldoorn 1965-1966

3 minuten leestijd

In overleg met de scribae van de laatstgehouden generale synode ZwoUe-Apeldoorn 1965-1966 biedt de redactie u hierbij een overdruk van het Besluitenboekje aan, dat door hen aan de kerkeraden, classes en particuliere synoden is verzonden.

De redactie is van oordeel dat het besluit van de generale synode van Apeldoorn 1965 nam, nl. „dat het moderamen onmiddellijk na de sluiting van de synode of zo spoedig als dit mogelijk is, de kerkeraden in kennis zal stellen met belangrijke besluiten” van grote betekenis is voor de directe voortgang van het kerkelijke leven. De praktijk heeft immers uitgewezen dat bij de verbreding van de synodale arbeid niet alleen de omvang van de Acta toeneemt, maar ook de periode tussen de sluiting van de synode en het verschijnen van de Acta groter wordt. Dit laatste kan de voortgang van het kerkelijke leven schaden. Het is daarom toe te juichen dat — nu reeds enkele malen — kort na de synode een „Beslui-tenboekje” wordt uitgegeven dat poogt die schade te beperken en de periode tot het verschijnen van de Acta te overbruggen.

De oplage van dit „Besluitenboekje” is steeds klein geweest. Elke kerkeraad ontving één exemplaar. Tevens werd — in de geest van het bovengenoemde besluit — een exemplaar naar elke classis en particuliere synode gezonden. Het meeste effect zou, naar de mening van de redactie, bereikt worden als elke ambtsdrager een exemplaar ontving. Door overname van de inhoud van het „Besluitenboekje” in „Ambtelijk Contact” is het mogelijk het ideaal te benaderen dat elke ambtsdrager kennis kan nemen van het werk dat de synode — deze keer gedurende een viertal weken — verricht. Nog beter zou uiteraard zijn dat elke ambtsdrager een exemplaar van de Acta zou bezitten. Immers in dit nummer van Ambtelijk Contact vindt u wel te besluiten, maar niet de instructies de rapporten, noch de samenvatting van de discussies en de overwegingen die tot de genomen besluiten hebben geleid. Trouwens ook niet alle besluiten konden worden opgenomen. De vraag welke besluiten wel en welke niet tot de „belangrijke besluiten” gerekend kunnen worden, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Noch het „Besluitenboekje”, noch dit nummer van ons blad kan de Acta vervangen!

De redactie hoopt met deze uitgave de lezers van dienst te zijn — om iets te noemen: de veranderingen die aangebracht zijn in het Reglement voor de kerkvisitatie, dienen zowel de predikanten-visitatoren, als de te visiteren kerkeraden bekend te zijn. Voorts hoopt de redactie dat kennisname van dit nummer zal leiden tot de begeerte, c.q. behoefte nu ook de Acta zelf te bezitten. Over enkele maanden zal aan de kerkeraden gelegenheid worden geboden een aantal exemplaren ren bij voorintekening te bestellen.

Red.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.