+ Meer informatie

Initiatief ontstaan lARFA nu een kwart eeuw oud

Ds. Pierre Marcel neemt afscheid

7 minuten leestijd

Onze vraag aan de Franse predikant dr. Pierre Ch. Marcel over de oprichting van het Internationaal Reformatorisch Verbond en zijn aandeel daarin kon deze aftredende IRV-voorzitter beantwoorden door te verwijzen naar zijn openingstoespraak op de conferentie. Dat verhaal vatten wij hier beknopt samen.

Het begin van de huidige IRV — er zijn wel vooroorlogse voorgangers geweest — ligt eigenlijk op de bijeenkomst van de Gereformeerde Oecumenische Synode te Amsterdam in 1949. Marcel, die thans 64 jaar is was destijds aanwezig als afgevaardigde van het Franse Calvinistisch Genootschap (Société Calviniste) en mede door de ontmoeting en blijvende vriendschap met Jan D. Dengerink besefte Marcel, wat de waarden en betekenis zou kunnen zijn van een „universele broederschap in het Gereformeerd (Reformatorisch) belijden".

In 1950 ontmoette Marcel opnieuw Dengerink, ditmaal op een congres van de bekende Evangelische studentenbeweging Inter-Varsity Fellowship. Beiden kwamen, nu het denkbeeld hen niet meer losliet, tot het plan om internationale conferenties te organiseren. De eerste hadden in 1951 en 1952 plaats in het bekende Chateêu de Paron par Sens, waarin de eveneens befaamde protestantse school „Theodorus Beza" is gevestigd.

Seminarium
Uitgenodigd werden leidende figuren uit de Franse Gereformeerde en Evangelisch-Gereformeerde kerken, uit de Nederlandse Geref. Kerken en van de Vrije Universiteit. De bedoeling was aanvankelijk: een stimulans zijn voor de Franse Calvinistische beweging en een waarlijk Calvinistische invloed te krijgen in met name de Franse Onafhankelijke Gereformeerde — Evangelische Kerken (Eglises Rformes Evangliques Independentes), waarvan het theologisch seminarium te Aix-en-Provence steun kreeg van een interkerkelijke commissie. "
In dit najaar zal, ondanks diverse tegenslagen, zelfs een vernieuwd en gereorganiseerd Gereformeerd Theologisch Seminarium te Aix-en-Provence zijn poorten openen, hopelijk om een opleving van de Gereformeerde theologie in Frankrijk tot gevolg te hebben.

Naast die conferenties legden Marcel, Dengerink en Philip Hughes de basis voor wat aanvankelijk heette de „International Reformed Association". Doel was: Calvinisten uit de gehele wereld bijeenbrengen en krachten bundelen om het christelijk geloof via alle geoorloofde middelen te verbreiden, o.m. door congressen zoals deze door de vroegere World Reformed Alliance waren belegd in Londen, Amsterdam, Genève en Edinburgh.

Geschriften
De eerste conferentie van dien aard werd in de nieuwe opzet gehouden in juli 1953 te Montpellier, het Franse reformatorische bolwerk. Thema was toen: de secularisatie van het moderne leven en het Gereformeerde antwoord daarop. Hier werd ook het beginselprogramma van het IRV opgesteld. En van de doelstellingen werd het heruitgeven van geschriften uit de Reformatie, zowel in de oorspronkelijke talen als in het Italiaans, Spaans, Portugees, Japans en Koreaans.

Een en ander was het bijeenbrengen van Gereformeerde documenten en hiermee samenhangend het verworven materiaal toegankelijk maken voor een breed publiek middels een internationaal orgaan, waarin ook verdiepende artikelen zouden moeten worden geplaatst. Tevens zou men trachten, een internationaal Calvinistisch centrum te stichten. Dr. Dengerink werd voorlopig secretaris van het IRV en ds. Marcel de voorzitter.

Geref. Oec. Synode
De oprichting van het IRV had de warme instemming van de Gereformeerde Oecumenische Synode; van concurrentie zou geen sprake zijn, want de GOS bundelt kerken, het IRV brengt particuliere personen samen, die niet per se theologen behoeven te zijn. De band tussen beide instanties is nog altijd zeer hecht. Dat moge bijv. daaruit blijken, dat het International Reformed Bulletin — de officiële uitgave van de lARFA — wordt verzorgd door dr. Paul G. Schrotenboer te Grand-Rapids, de secretaris-generaal van de GOS, die op dit moment niet de IRV-conferentie bijwoont, maar wel zijn echtgenote heeft „gestuurd" als afgevaardigde....

De organisatie van congressen bleef een zeer voorname taak van de jonge .Association". In 1955 was Detmold (West-Duitsland) vergaderoord, in 1958 Straatsburg („Hoe belijden we ons Gereformeerd geloof"), in 1961 Cambridge, in 1964 Woudschoten, in 1968 Nottingham, in 1970 Kasteel Mittersill (Oostenrijk) en in 1972 Bièvres (Frankrijk). Daartussen werden nog speciale studieconferenties belegd, zoals in 1963 te Brussel over de christen en de staat en vooral in Baarn over schepping en evolutie en over de christelijke boodschap voor een veranderende wereld (zendinasconferentie in 1968).

Vooral Frankrijk
Toch moet men zich, aldus ds. Marcel, niet vergissen door te denken dat het IRV alleen congressen belegt. Achter de schermen wordt druk gewerkt en in Indonesië, Zuid-Korea en Japan bijv., heeft men heel wat te danken aan de nu 25 jaar oude reformatorische „Fellowship", maar dat geldt in bijzondere mate voor het Franse Calvinistische Genootschap, waarvan Marcel vice-voorzitter is. Als scheidende president van de lARFA sprak hij daarvoor nu publiekelijk zijn grote dank uit.
De uitgave van het kwartaaltijdschrift „Revue Réformée" — nu in 25 jaargangen aan zijn honderste aflevering toe — was zonder de lARFA ondenkbaar en met name vanuit Nederland werden veel bijdragen gele- , verd door theologen en filosofen als G. C. Berkouwer. N. J. (van Eikema) Hommes S. U. Zuidema, H. Dooyeweerd en. D. Dengerink, hoewel ook Zwitsers als Wilhelm Vischer en G. H. Wolfensberger, Italianen als de Waldenzen-theologen Paolo Ricca, Giovanni Miegge en Vittorio Subilia en Duitsers als Wilhelm Niesel en Otto Weber hun bijdragen leverden aan dit voor het Franse Calvinisme zo belangrijke tijdschrift.

Leden-medewerkers
Het Franse Calvinistisch Genootchap kon mede dank zij het IRV— dat overigens van bemiddeld is — heruitgaven van Calvijns lnstitutie. van diens commentaren en sommige predikaties, van de Geloofsbelijdenis van La Roebelle, van een nieuwe serie belangrijke tekstuitgaven, „De herders en de wijzen" en van de Dordtse Leerregels verzorgen
Van groot belang noemde Marcel tenslotte nog de al genoemde opening van het Gereformeerd Theologisch Seminarium te Aix-en-Provence, waarin o.a. de Franse correspondent van het IRV, ds. A. R. Kayayan uit Parijs, gaat doceren.

Naast Marcel is Dengerink momenteel vice-president, en naar ons vermoeden wordt hij de nieuwe voorzitter. Andere bekende leden van de [ARFA-raad zijn o.a. de Schotse Free Church-kerkhistoricus prof. G. N. M. Collins, de Duitse dr. Lothar Coenen en prof. O. Notohamidjojo uit Salatiga in Indonesië.
Prof. Raden Soedarmo uit Djakarta, dr. Gordon J. Spykman uit Grand Rapids en dr.J. H. Malan uit Bloemfontein (Zuid-Afrika) zijn enkele van de nationale secretarissen in de plm. 27 landen, die in het IRV zijn vertegenwoordigd. De leerstellige basis wordt gevormd door de oud-christelijke en Reformatorische geloofsbelijdenissen en het onvoorwaardelijk gezag der H. Schrift.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.