+ Meer informatie

C. S.F. R.

3 minuten leestijd

Nu velen na de middelbare school doorlopen te hebben voorbereidingen treffen om in het najaar zich aan een universiteit of hogeschool te vestigen, meent het bestuur der Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato er goed aan te doen de aandacht van betrokkenen te vestigen op het bestaan, doel en de activiteiten der vereniging. Echter niet alleen voor deze eerstejaars, ook voor de ouderen blijft de mogelijkheid open alsnog contact op te nemen teneinde nader met de C.S.F.R. in aanraking te komen.

De C.S.F.R., die de Heilige Schrift aanvaardt als het Woord van God en de drie formulieren van Enigheid als daarop gegrond, stelt zich ten doel studenten uit de Ned. Herv. Kerk (Ger. richting), Ger. Gemeenten, Chr. Ger. Kerken en Oud-Ger. Gemeenten te verenigen teneinde de reformatorische beginselen en diverse wereld-en levensbeschouwingen in het licht van deze beginselen te bestuderen, terwijl niet nagelaten wordt te onderzoeken in hoeverre deze beginselen in de huidige maatschappij verwerkelijkt kunnen worden. De C.S.F.R. draagt derhalve het karakter van een studievereniging, wat geenszins de gezelligheid uitsluit, integendeel haar juist bevordert. Het tot stand brengen en onderhouden van een diepgaand contact tussen deze studenten van orthodoxen huize stelt hen enerzijds in staat de problemen uit eigen gezindte grondig en indringend te bestuderen, anderzijds biedt het hun ruimschoots gelegenheid van hieruit door te dringen in de eigentijdse vragen. Zo is de laatste tijd gesproken over cultuur, Verbond, de Heilige Schrift, de wereldgelijkvormigheid, bevinding en de functie van de belijdenis in de kerk. Thans heeft zij het onderwerp: „de mens in relatie" aan de orde gesteld waar op het zomercongres van 11—16 juli over gesproken is.

Door deze intensieve beginselstudie, met name van Calvijn's werken, hebben zich in de C.S.F.R. eigensoortige visies ontwikkeld, die o.a. bredere bekendheid verkregen hebben en verkrijgen door het maandblad „Wapenveld" van de Reunitas Reformata Quia Reformanda (de reunistenvereniging der C.S. F.R.) Daarbij wil de C.S.F.R. extravert gericht blijven. Dit kritisch openstaan naar buiten, waardoor het mogelijk is ook andersdenkenden binnen de C.S.F.R

hun visie te laten geven op de aan de orde gestelde problematiek, betekent doorgaans een verdieping en verrijking van eigen standpunt.

Aangaande de organisatie verdient het volgende vermelding:

Als landelijke vereniging opgezet heeft zij zich plaatselijk — Amsterdam, Delft, Rotterdam en Utrecht — tot disputen (afdelingen) geconstitueerd; daarnaast worden contacten in Apeldoorn, Groningen, Leiden en Wageningen onderhouden. Uitgezonderd academische vacantics vergaderen deze disputen eenmaal per twee a drie weken, met bovendien een a twee weekends per jaar. Landelijk wordt een intern maandblad „De Civitate" uitgegeven, enige openbare vergaderingen gehouden en een zomercongres georganiseerd (waarover uitvoerig verslag in het eerstkomend nummer van „De Civitate".)

Tijdens het nu negenjarig bestaan der vereniging is op velerlei wijzen gebleken dat zij in een behoefte voorziet. Door de nog steeds toenemende groei en het élan waarmede zij te werk gaat heeft ze een eigen, ook door andere corpora ten volle erkende plaats in het studentenleven weten te verwerven.

Aangezien het onmogelijk is in kort bestek een volledig beeld te geven, zij er op gewezen, dat men voor nadere inlichtingen, voor het aanvragen van het lidmaatschap der C.S.F.R. en voor proefnummers van „Wapenveld" zich vanaf 18 juli kan wenden tot

Havenstraat 95

Ridderkerk (tel. 25 39)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.