+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Het oude gereformeerde geloof tegenover het schijngeloof
door P. van Woerden te Akkrum
Uitgave van Drukkerij Gebr. De Waal te Sommelsdijk.

Dit boek van 180 blz. bevat een voorwoord van Ds. C. Smits en na een ter attentie en een ter inleiding een uiteenzetting van het oude oprechte gereformeerde geloof tegenover het neogereformeerde schijngeloof en nog een aanhangsel: opleiding van de eigenschappen van de geschapen zon tot de eigenschappen van de Zon der Gerechtigheid.

We nebben hier met te maken met een systematische uiteenzetting van het ware en van het schijngeloof, maar meer een eenvoudige verklaring van iemand, die aan het eind van zijn leven gekomen is en in alle ernst wil waarschuwen voor de vele gevaren, die hier dreigen. Naar onze mening zou een indeling in hoofdstukken en een enigszins beknopter weergave van de gedachten van de schrijver aan het werk ten goede gekomen zijn. Maar dat neemt niet weg, dat we dit boek in het algemeen met instemming hebben gelezen. We zouden opmerkingen kunnen maken over bepaalde uitdrukkingen, maar dat achten we niet nodig, omdat het hier met een leerstellig betoog betreft, maar, als we het zo mogen noemen, een vaderlijk vermaan. En naar zo’n vermaan moet worden geluisterd.

Ds. Smits geeft een lezenswaardige introduktie, die we hier graag in haar geheel zouden opnemen, maar dat zou te veel plaatsruimte vragen. We volstaan met het volgende gedeelte daaruit:

„De reden, waarom de schrijver dit tot stand bracht, ligt voornamelijk hierin, dat hij zeer bekend zijnde met en ook zeer belezen ten aanzien van de oude degelijke theologische schrijvers, zowel schotse als hollandse, hierin een diepgaand verschil heeft opgemerkt met veel dat tegenwoordig wel als leesstof ter markt wordt gebracht. Dit verschil raakt met zo zeer de objektieve waarheden des heils, als wel de toepassing van de heilsweldaden, dit wil zeggen de subjektieve beleving. Maar ook bleek de schrijver uit meerdere gesprekken, die hij met mensen van gereformeerde gezindte had, dat er in de praktijk en prediking een diepgaand onderscheid valt op te merken tussen de praktijk en de geschriften van onze vaderen en van velen zich noemend gereformeerd christendom van tegenwoordig. Te dien opzichte is er een verval, dat beter te beschreien dan te beschrijven valt.

De grote levensvragen: hoe wordt mijn schuld weggenomen? hoe word ik rechtvaardig voor God? hoe komt God door mij aan Zijn eer? enz. vragen, die leven in het hart van een zoekend en bekommerd mens, vinden voorzeker in verreweg de meeste geschriften, die voor gereformeerd doorgaan, geen beantwoording, nog minder worden zij genoemd en vinden daarom geen bevrediging bij dezulken, die het ernstig om waarheid te doen is ten aanzien van hun zielen voor de grote eeuwigheid”.

Tot zover Ds. Smits. Hij beveelt tenslotte het geschrift gaarne ter lezing aan en wenst dat het de lezer tot zijn geestelijk welzijn moge strekken. We behoeven hieraan niets toe te voegen. Het boek kost gebonden f. 7,95; franko toezending.

C. H. Spurgeon De gelijkenissen van de Heiland
verklaard en toegepast in leerredenen
Uitgave van T. Wever te Franeker.

Hier hebben we weer een werk van deze bekende prediker voor ons. Het is uit het engels vertaald door F. Freystadt. Dit is de derde, ongewijzigde druk. Het boek heeft een omvang van 630 blz. en bevat 59 preken.

De preken van Spurgeon leggen getuigenis af van zijn inzicht in de Schrift en zijn gave om het Woord des Heeren voor zijn hoorders te ontvouwen. Bij het lezen van deze preken worden we al getroffen door hetgeen hij zegt. Hoe moet het dan wel geweest zijn toen hij nog predikte, om onder zijn gehoor te zijn!

Hij blijft nog spreken na zijn dood. Het is een gelukkig verschijnsel, dat er in deze tijd van vervlakking plaats blijft voor en nog vraag is naar de werken van Spurgeon en andere schrijvers van vroeger, die de waarheid recht gebracht hebben. Spurgeon bracht het evangelie op zijn wijze. Hij was met een vurige ijver voor de Heere vervuld. In de tweede preek lezen we al: „Ik bid u, mijn broeders, laat geen zucht tot ledigheid zich meester van u maken. Indien gij gepoogd hebt het koninkrijk des Verlossers uit te breiden, doet het nog meer! Dikwijls ontvang ik de vriendelijke raad: „Doe minder”. Ik kan met minder doen. Minder doen! Wel! beter gans te vergaan dan het roemloos leven te leiden van niet het alleruiterste te doen voor God! Ik vrees, dat niemand onzer er aan zal sterven, dat hij te hard werkt voor Jezus. Dat zou zulk een heerlijke daad van zelfmoord zijn, dat, zo er één zonde vergeeflijk is, deze het gewis zijn moet”.

Hij dringt ernstig aan op het geloof. Hij zoekt het kkostelijke van het snode te scheiden. Hij laat het oordeel over de mens aan de Heere over, maar gevoelt zijn verantwoordelijkheid om zo getrouw mogelijk te arbeiden. Dat vinden we steeds weer in dit werk terug. Elke preek geeft stof tot nadenken en biedt troost. Zo lezen we bijvoorbeeld – we doen maar een enkele greep – op bladzijde 15. „Ik had nu nog willen zeggen – maar de tijd is schier voorbij, en er rest mij nog slechts een ogenblik, – dat Christus’ discipelen Hem gelijk worden in hun worstelingen en in hun verzoekingen. Satan treedt hen tegen gelijk hij Christus tegen getreden is; de wereld beproeft hen, zoals zij Christus beproefd heeft. Zij worden aangerand door sadduzees ongeloof en farizees bijgeloof, gelijk Christus er door aangerand was. Zij moeten heengaan door dezelfde strijd en Gode zij dank, zij behalen dezelfde overwinningen. Christus’ discipelen overwinnen de zonde; door de hulp huns Meesters komen zij twijfelingen te boven, overwinnen zij de wereld, staan zij in reinheid en in geloof. Weldra zullen zij Hem gelijk wezen in hun loon. „Die overwint”, zegt Hij, „Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon”.

We wensen ook dit boek in veler handen om het met een biddend hart en verlichte ogen te lezen.

Het is goed verzorgd uitgegeven en kost gebonden f. 26,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.