+ Meer informatie

Koningin Juliana werd gisteren 44 jaar!

4 minuten leestijd

Het heeft de Almachtige behaagd een jaar tot de jaren van onze geliefde Vorstin toe te doen.

Dit is een zeer groot voorrecht, allereerst wel voor Hare Majesteit zelf en voor Haar Koninklijk gezin en Haar Moeder, Prinses Wilhelmina, maar ook voor ons, voor ons dierbaar vaderland.

Op een dag als 30 April worden wij onwillekeurig weer opnieuw bepaald bij de weldaad, dat Nederland nog een nazaat van het doorluchtig Huis van Oranje op de troon mag hebben. Wat zijn er al tronen omver gestoten in de loop der jaren en werkelijk, zien wij op de gedragingen van ons volk en hoe jammer dat we het zeggen moeten ook van ons Vorstenhuis, dan is het niet omdat wij het er zo best hebben afgebracht. Neen, dan mogen wij alleen maar spreken van Gods onbegrijpelijke goedheid, dat de troon van Oranje nog staat, dat onze Koningin de kroon nog draagt en dat God het verhoed heeft, dat beide ten offer zijn gevallen aan de revolutiegeest.

En wat kunnen wij nu beter doen, dan Haar opdragen aan Gods genadetroon en Haar bevelen in de hoede des Almachtigen en Haar toebidden dat leven te mogen kennen, waarin Zij Zichzelf leert kennen als geheel verloren en verdoemelijk door de zonden, maar waarin Zij tevens het oog leert slaan op het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt en Zij behoudenis zou zoeken en vinden in Jezus Christus, Wiens bloed reinigt van alle zonden?

Bange vrees kan ons hart vervullen als wij letten op het leven van ons Koninklijk Huis, wat in zo grote tegenstelling is met wat wij onze Vorstin hierboven toewensten.

Als de vreze Gods het deel was van onze Koningin, van Haar Koninklijke Gemaal en Hun kinderen, dan zou er geen sprake van zijn dat de wereldzin en de ontheiliging van 's Heeren dag zulke ontstellende vormen aannemen. Een reden temeer om nogmaals Haai' die innerlijke vreze Gods toe te bidden.

Wat zou ons volk daar wèl bij varen. Dan zouden wij ook niet meer horen, wat nu zo dikwijls wordt gezegd, zelfs onder mensen van onze Gereformeerde Gemeente, dat onze Koningin nu eenmaal niet leven kan zoals wij in ons isolement.

Alsof het dus voor God verschil maakt, of een eerzaam burger geconfronteerd wordt met Zijn Woord en geplaatst wordt voor de eis van Zijn volmaakte wet, dan wel een Koning of minister.

Neen, al dergelijk gepraat wijst er zo duidelijk op, hoever wij reeds van het heilspoor zijn afgegaan en zijn afgedwaald van de aloude paden en verstrikt zijn geraakt in de „compromis-geest".

De Heere geve het ons allen, van Koningin tot de geringste in de lande, voor God te mogen buigen. Dan zou er nog verwachting zijn.

Nog zo dicht achter ons is er die geweldige ramp, die ons land trof en als God het niet verhoedt, gaat het zoals het in 1945 met de bevrijding ging en gaan wij met de oordelen en de zegeningen van God af, ver van Hem af. Wat betoont een mens dan toch een diep ongelukkig en rampzalig schepsel te zijn.

Zeker, het heeft ons in die noodlottige dagen van de ramp verblijd, dat onze Koningin voorop is gegaan in het bewijzen van hartelijk meeleven en dat bij Haar woorden en daden onafscheidelijk waren; dat is ónze Koningin Juliana!

Maar meer zou het ons verblijden, als Zij met ons en wij met Haar in verootmoediging zouden buigen onder Gods slaande of zegenende hand. Zijn straffen zijn wij waardig en Zijn zegeningen ónwaardig, maar als wij allen en in alles onder Hem zouden mogen komen en onder Hem zouden leven, dan zouden wij het ervaren: God, Die èn Vorsten èn volken regeert, zegent het volk, dat Hem nederig eert. En als wij in de komende dagen worden stilgezet bij de bevrijding in 1945 dan geve de Heere ons Vorstenhuis en ons volk die genade om Hem de eer van alles te geven. Dan zullen wij er voor bewaard worden niet in uitwendig en uitbundig vertoon die kostelijke zegen met voeten te treden, maar

zal er dankbaarheid in ons hart zijn voor Gods onuitsprekelijke goedheid, waardoor wij uit zo grote nood en dood werden gered. De Heere zegene onze geliefde Vorstin, schenke Haar de vreze van Zijn nooit volprezen Naam en, spare Haar voor Haar Koninklijk gezin en voor ons volk tot in lengte van dagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.