+ Meer informatie

Vakbeweging eist toezicht op af te romen winsten

Urgentiepragram van CNV - NKV - NVV

3 minuten leestijd

De drie vakcentrales — CNV, NKV en NVV — verlangen van het kabinet-Den Uyl het totstandkomen van een wet, waarin de afroming van „onevenredige winsten" wordt geregeld. Voorts wensen de „grote drie", dat in de aangekondigde interimnota over het inkomensbeleid concrete voorstellen worden opgenomen om de mogelijkheid te scheppen de werknemers met ingang van 1976 te doen delen in het „nationale produktieve vermogen". In hun urgentieprogram 1975 hebben de vakcentrales nog geen percentage genoemd over de te eisen „reële loonsverbetering" in 1975.

De „wettelijke afroming" is een van de punten, welke althans in vorm waarin het nu naar voren wordt gebracht, dat niet voorkwam in het concepturgentieprogram van juni jL In de definitieve nota arbeidsvoorwaardenbeleid 1975 van de vakcentrales is het afromen van onevenredige winsten iets nader uitgewerkt. Het afromen zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren via een progressief tarief in de vennootschapsbelasting. De hogere belastingopbrengst zou in een centraal fonds moeten vloeien.

De gedachten van de vakcentrales gaan voorshands uit naar stimulering en behoud van de werkgelegenheid in bedreigde sectoren en gebieden en verbetering van de individuele werknemerspensioenen. Bij het beheer van het fonds moet de vakbeweging en centrale plaats innemen, aldus de nota. De kwestie van de winstafroming zal in overleg met de werkgevers wel een rol spelen.
De vakcentrales blijven bereid, met de werkgevers een centrale overeenkomst af te sluiten voor 1975. Als dat niet lukt, zal de vakbeweging een intern gecoördineerd beleid gaan voeren, dus bij alle cao-onderhandelingen zullen dezelfde eisen op tafel worden gelegd.

Een van de uitgangspunten van CNV, NKV en NVV is, dat er een zoveel mogelijk in omvang uniforme verbetering van de arbeidsvoorwaarden tot stand moet komen. Alleen in bijzondere gevallen kan van het „centrale cijfer" worden afgeweken. Hoe groot de reële loonsverbetering moet zijn, hangt mede af van de verwezenlijking van de verlangens in het urgentieprogramma.

ARBEIDSTIJDVERKORTING
In een eventueel centraal akkoord voor 1975 moet het vraagstuk van de arbeidstijdverkorting op middellange termijn in het centraal overleg ter discussie worden gesteld.
De vakbeweging wil een nieuwe lange termijn-afspraak. Daarbij zal moeten worden bekeken welke vorm van arbeidsverkorting de voorkeur verdient (verkorting van de werkweek, verlenging van de vakanties, verlaging pensioengerechtigde leeftijd). Hierbij moet ook het vormingsverlof worden betrokken.

GEEN UITZICHT, DAN. .
De voorzitters wilden geen uitspraken doen over de kans op een centraal akkoord voor 1975, Die hangt af van de houding van de werkgevers en het parlement. Als er geen zicht komt op een wettelijke regeling voor winstafroming, vreest de heer Kok, NVV-voorzitter dat de werknemers in de sterke bedrijven niet duidelijk zal kunnen worden gemaakt dat ze zich moeten matigen. „Dan is het prijsschieten geblazen".
Hoewel de economie er nationaal gezien niet slecht voorstaat, zijn er volgens de vakcentrale grote verschillen tussen de diverse sectoren. Het zwaarste probleem noemen NVV, NKV en CNV de omvang van de werkloosheid, die zij voor een deel wijten aan de forse onderbesteding in ons land en voor een ander deel aan structurele oorzaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.