+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

GEDICHTEN VOOR KINDEREN door Isaac Watts vertaald door Marinus Nijsse – Uitgeverij W J. Pieters – Oostburg

Aan de gedichten gaat een Ten geleide vooraf. Daaraan ontlenen we het volgende:

Isaac Watts publiceerde deze gedichten voor het eerst in 1715 onder de titel „Geestelijke liederen voor kinderen”. Hij werd in 1699 hulpprediker, in 1702 predikant te Londen. Hij stond daar tot 1748, zijn sterfjaar. Hij maakte naam als dichter en stond bekend als leider van de Afgescheidenen. Zijn bekendste gedicht is het lied dat nu nog overal gezongen wordt op do Wapenstilstandsdag op 11 november: O God, Die droeg ons voorgeslacht. Zijn Kindergedichten hebben na 1715 wel 600 uitgaven beleefd en het aantal exemplaren wordt geschat op 7 miljoen. De bedoeling van zijn schrijven was om de kinderen aan te zetten tot ernstige gedachten.

Tot zover uit het Ten geleide. Het is een hele opgave om gedichten uit een andere taal in de onze over te zetten en dan toch goede gedichten over te houden. Nijsse heeft een poging gewaagd en geeft die ter beoordeling aan de openbaarheid prijs. De inhoud van de gedichten is wel wat moraliserend, maar toch ook wel ernstig en waarschuwend. We mogen hopen, dat de gedichten beantwoorden aan het doel, dat de schrijver beoogde. De gedichten, 36 in getal, handelen over allerlei onderwerpen, zoals: Een lied ter eer van God. De uitnemendheid van de Bijbel, De voordelen van godsdienst in onze leugd, Tegen trots op kleren, Zondagmorgen, De Mier. - Het boekje kost ingenaaid ƒ3,50.

NEERLANDS KERK BOLWERK DER VRIJHEID, door A. F. C. Dubbeldam.

De ondertitel luidt documentatie van een strijd voor de Schriftuurlijke handhaving der gereformeerde belijdenis. Het werk is uitgegeven in samenwerking met de Gereformeerde Kerk (onderh. D. K. O.) te Kampen.

Na een Voorwoord van de schrijver volgt een inleiding van 18 blz. Dan komen deel I: De zaak Kampen deel II: Het bezwaarschrift ter synode Hoogeveen, deel III: De voorlichting in Kampen tijdens de procesgang. Dan komen er nog bijlagen, die met do zaak in verband staan, samen ongeveer 200 blz. omvattend.

We hebben hier geen boek, dat een volledig inzicht geeft in de verwikkelingen te Kampen en elders. Dat is trouwens ook niet de bedoeling van deze uitgave. De schriiver zelf is er nauw bij betrokken en geeft in dit boek door wat naar zijn mening van belang is. Voor een juiste oordeelsvorming omtrent alles wat zich in en rond de vrijgemaakte kerken voorgedaan heeft en nog voordoet is het van groot belang kennis te nemen van de inhoud van dit boek. We kunnen daar niet verder op ingaan. Dat lijkt ook niet nodig. Wel willen we hieronder nog weergeven, wat de schrijver in zijn voorwoord zegt:

„Bolwerk … de wijkplaats, het toevluchtsoord der Vrijheid! Daar gaat het om in Kampen èn in Nederland.

Dat de Kerk dit blijft! Dat ze dit meer en meer wordt!

Zó alleen kan ze de Waarheid dragen, uitdragen èn ten zegen gesteld worden èn vlookpsalmen zingen in Nederland en Europa, land en werelddeel beschenen door het sabbatslicht van het Evangelie.

De lezer vindt in dit geschrift allereerst een algemene inleiding, die een poging doet de oorzaak van de verstrooling der Gereformeerden aan te wijzen. Vervolgens wordt het leerconflict in Kampen behandeld, waarbij de delen 2 en 3 met de bijlagen als onmisbaar materiaal fungeren.

Bijlage V geeft voorts ook nader bescheid over de politieke ontwikkeling rond het leerconflict te Kampen.

Moge de Heere deze o zo zwakke poging tot herstel van geschonden kerkelijke verhoudingen in ons vaderland zegenen.”

De schriiver heeft nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar, te bestellen door storting of overmaking van ƒ 20,— per exemplaar op girono.: 1309696 ten name van A. F. C. Dubbeldam, Van Mathenessestraat 21, Warmond.

CREMATIE, nr. 18 van de informatie-serie van de Bond voor inwendige zending, Joh. v. Oldenbarneveltlaan 10, Amersfoort, giro 980.980.

De schrijvers zijn de predikanten W. Chr. Hovius en A. Noordegraaf. Zij handelen over: Wat is crematie? Motieven voor de crematie, Godsdiensthistorische Notities, Wat zegt de Wet?, De houding der kerken. Oudtestamentische Schriftgogevens, Enkele Nieuwtestamentische gegevens, Gestorven, begraven, opgestaan, 1 Corinthe 15 en Consekwentie van het belijden. Gespreksvragen zijn er ook. De schrijvers laten een positief geluid horen. Dat is van groot belang in deze tijd. De folder telt 8 pag. en kost 50 cent. Hartelijk aanbevolen.

J. Overeem - ZWITSERS MEISJE - W. J. Pieters - Oostburg.

Dit is een boekje, dat keurig is uitgegeven in een gele band. Wel zijn er fouten bij het corrigeren over het hoofd gezien. Het boek leest piettig. Er komen verschillende tekeningen in voor. Het geheel ziet er aantrekkelijk uit. Het boek telt 114 blz.

Het bevat een verhaal, dat handelt over een meisje in een Zwitsers bergdorp, de oudste van een gezin met twee, later met drie kinderen. Elsje heeft een lief karakter. Ze maakt allerlei mee. Er komen ook andere personen in het verhaal naar voren, die in het leven van het meisie betekenis hebben. Elsje komt tot een nieuwe levenskeus. Beschreven wordt hoe ze dat toont in haar leven.

Dat is in het kort de inhoud van het verhaal. We vragen ons af, of alle gegevens in het boek wel tot hun recht komen. De geestelijke inslag kan ons niet helemaal bevredigen.

Overigens kunnen we wel een woord van aanbeveling schrijven. Het verhaal heeft een goede strekking en dat mag ons in deze tijd wel bijzonder verheugen, nu er zoveel andere lectuur op do markt verschijnt.

Het kost ƒ 5,90

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.