+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Dr.J. van Genderen, De verwachting van een duizendjarig rijk. 69 blz., f. 11,90. Pasmunt 4, De Groot, Goudriaan 1984.

Met genoegen leg ik de lezer de bespreking van dit boekje voor. De verschillende vormen van het chiliasme worden door de schrijver op kundige en eenvoudige wijze behandeld. Op vroegere en hedendaagse opvattingen (ik noem nu Puriteinen, Nadere Reformatie en Hal Lindsey) wordt ingegaan.

Bezwaren worden ingebracht en het boek Openbaring komt in discussie. Het slothoofdstuk: „Wat hebben we dan te verwachten?” geeft antwoord in bescheidenheid en met overtuiging. Binnen kort bestek wordt hier veel geboden op een zeer bevattelijke wijze. Voor bespreking binnen een groep of vereniging, maar ook voor persoonlijk onderzoek wil ik dit boekje graag aanbevelen.

In de kerkeraad van Dokkum. Een multomap gevuld met 60 bladzijden, verdeeld over 9 rubrieken, kwam mij onder ogen.

De kerkeraad van Dokkum heeft met het oog op een goede werkverdeling en werkwijze voor zijn leden zoveel mogelijk alle gegevens op papier gezet die iets met het ambtelijk werk te maken hebben. Bevestigings- en verbindingsformulier, samenstelling van de kerkeraad, twee hoofdstukken over vergaderingen, het werk van de wijkouderling, de diaconie, een schema voor dienstdoende ouderlingen en diakenen, hoe gehandeld wordt met de stukken die met het oog op de classisvergadering aan de kerkeraad worden toegezonden, een briefje waarop de ambtsdrager kan invullen wanneer hij op een bepaald adres niemand heeft thuisgetroffen - al deze gegevens treft men in deze goed verzorgde map aan.

Geen kerkeraad zou de inhoud zo maar kunnen overnemen. Wel kunnen andere kerkeraden er hun winst mee doen, als ze zich afvragen of ook zij niet iets dergelijks kunnen beproeven. De voorzitter van de kerkeraad heeft mij op mijn verzoek toestemming verleend van het bestaan van de „handreiking of dienstaanwijzing” melding te maken in ons blad. Het is ook mogelijk (wellicht tegen enige vergoeding) een exemplaar van dit fraaie instructieboekje te verkrijgen bij de scriba. Omdat ik zelf met waardering van de inhoud kennis heb genomen, leek het me goed andere kerkeraden op dit initiatief attent te maken.

Dr. H. Mulder, Lucas I in de serie Tekst en Toelichting. 147 blz., f. 23,50.

Dit is een nieuw deel in de serie die reeds eerder werd aangekondigd. De schrijver is zich vanaf zijn proefschrift in 1948 indringend met Lucas blijven bezighouden. Wie zijn publikaties kent, vindt hier en daar bekende stellingen. Dat doet aan de waarde van dit commentaar niets af. Eigenlijk zou ik het geen commentaar willen noemen. Het is een parafraserende verklaring. Door de gedegen kennis van situaties, gebruiken, plaatsen, jaartallen met daarbij behorende perioden, treft men hier soms nieuw licht aan, dat op bekende teksten werd geworpen. Ik waardeer dat zeer.

Natuurlijk blijft verschil van inzicht en uitleg mogelijk. Binnen de gekozen doelstelling vind ik dit een waardevol deel. Wel moet ik zeggen dat de tekst wat erg massief overkomt. Soms op één hele bladzijde slechts één alinea. Bovendien hebben de bladzijden 71-141 hetzelfde opschrift met daarbij behorende tekstaanduiding. Ik zou via de opschriften graag iets gemakkelijker mijn weg willen vinden. Wel moet gezegd worden dat een blik op de inhoud snel de bladzijde doet vinden waar men moet zijn. Bovendien zijn de hoofdstukken met perikopen op de bladzijden zelf duidelijk aangegeven. Toch zou ik een duidelijker markering boven aan de bladzijde op prijs stellen. Ik heb dit deel met waardering gelezen.

D. Deddens en J. Kamphuis (red.), Afscheiding -Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834. Vijlbrief, Haarlem 1984. 304 blz., geb. f. 38,95.

Tot de oogst van het gedenkjaar 1984 behoort een boek over de Afscheiding van vrijge-maakt-gereformeerde zijde, dat verschillende belangrijke en interessante studies bevat. Het is eigenlijk een bundel afzonderlijke bijdragen over allerlei facetten van de Afscheiding van 1834, maar het is wel een zeer leesbaar geheel geworden. Er wordt in ruime mate naar bronnen en literatuur verwezen en er komt een groot aantal illustraties in voor, waar ds. H. Bouma voor zorgde. Uitvoerige registers completeren het boek. Daaruit blijkt al, dat het niet alleen over H.de Cock gaat, maar ook over H.P. Scholte, Α. Brummelkamp, S. van Velzen en anderen uit de tijd van de Afscheiding.

Aspecten van de Afscheiding, waar niet aan voorbijgegaan is, zijn „Het credo der Afscheiding” en „De kerk in de Acte van Afscheiding” (prof. dr. L. Doekes en prof. J. Kamphuis). In dit laatste opstel wordt uiteengezet, wat de betekenis is van het woord „wederkeering” in de titel van de Acte van 1834: Acte van Afscheiding of Wederkee-ring. De redactie zegt er al van: Het was een afscheiding die „wederkeer” was: terug naar de Here en terug naar zijn dienst en terug naar de door de kerk beleden leer van de Heilige Schrift. Kamphuis: Zo is „afscheiding” een moment in het geheel van de „weederkeer”. Wederkeer verenigt - al moet het ook door de afscheiding heen.

Het gaat in dit boek ook over bijkomende factoren, zoals de vervolging en de kwestie van de gezangen. Prof. dr. C. Trimp schrijft over S. van Velzen als prediker en homileet. Hij heeft begrip voor diens positie, maar maakt wel kritische opmerkingen aan zijn adres: Wij hebben te maken met een door morgennevels gedempt licht.

Al met al is het een boek van blijvende waarde, waarvoor we redactie en medewerkers en zeker ook de uitgever dankbaar mogen zijn.

Dr. K.J. Kraan, Genezing en bevrijding. Deel 2, Spanning in de dienst der genezing. 168 blz., f. 35,-. Kok, Kampen 1985.

Een vervolg op het eerste deel dat over de praktijk van de dienst der genezing handelt. Dit deel handelt over de medische wetenschap, dwalingen, wil God nu alles genezen?

De dienst der genezing van de 2e tot de 20e eeuw en in de 20e eeuw! Soms een duidelijke herhaling van gegevens of passages in deel I. De glorie van Pasen is eigenlijk het beheersende thema uit de eerste zes hoofdstukken.

De kerk zou er te weinig oog voor hebben gehad. Het standpunt van de schrijver komt mij voor een anticipatie op wat na de wederkomst werkelijkheid zal zijn! De opbouw van het boek maakt het niet zo gemakkelijk het betoog te volgen. Veel citaten, vaak zonder vindplaats. Soms maakt het boek de indruk een voorstudie te zijn, waaruit een boek moet groeien. Er is ook nogal wat tegen de historische tekening in te brengen. Laat ik me beperken tot een voorbeeld: De bekende „ziekentroost” zou vroom opium zijn. Achter zulk een diskwalificatie zit een hele theologie!

Wegwijzer in het veld van de catechese, onder redactie van dr. T. Brienen. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1985. 88 blz., f. 16,50.

Een beknopte handleiding voor de catechese, ontstaan in de gelijknamige werkgroep. Tien hoofdstukken telt dit boekje. Er komt veel aan de orde. Vooral essentiële zaken, maar ook een leerplan, en enkele vormen van bijzondere catechese! De verantwoordelijkheid van kerkeraad, catecheten, ouders en catechisanten wordt besproken. Ik sta niet bij voorbaat afwijzend tegenover inschakeling van niet-ambtsdragers bij de catechese. Toch zou ik de praktische aanwijzingen daarover op bladzijde 35 met meer reserves omringen, vooral als er op bladzijde 36 over huiscatechese-groepen wordt gesproken.

Het komt me voor dat de opmerkingen op bladzijde 47 en 54 over de behandeling van Spreuken met de jongste groep catechisanten elkaar tegenspreken. Ik zou op de laatste bladzijde wel iets uitvoeriger over catechisatiemateriaal uit onze eigen kerken voorlichting willen hebben. Er is een voorbeeld van een les bij, zoals die nader uitgewerkt is in „Rondom de Bijbel”. Ten onrechte werd op pagina 536 van Ambtelijk Contact 1985 dr.Brienen als auteur vermeld van die uitgave. Ds.C. van Atten is redacteur; ds. J.K.C. Kronenberg is coördinator. Uit de wegwijzer blijkt de nauwe samenhang en samenwerking. Ik vraag me wel af of de lessen niet te breed zijn opgezet. Zou een iets beknopter behandeling niet raadzamer zijn? De wegwijzer is wat ze wil zijn. Kennisneming ten volle waard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.