+ Meer informatie

OP DE WACHTTOREN

6 minuten leestijd

Valse profetie.

De duivel wordt in de Schrift genoemd, de vader der leugen. Door de leugen werd de mens in het paradijs verleid. Sindsdien is de verleiding doorgegaan tot alle mensen, en zal in het laatste der dagen zijn toespitsing vinden in de valse profetie van valse profeten, en valse Christussen, die indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen verleiden zouden. Valse profetie en valse profeten zijn er altijd geweest, sinds de vader der leugenen in het paradijs het werk Gods heeft willen breken. Denk maar aan al de valse profetie, en aan al die valse profeten onder het oude testament. Kenmerkend voor het laatst der dagen zal echter zijn, dat die valse profetie zal toenemen, en zich aan zal dienen onder een christelijk cachet. Van betekenis is hier wat wij lezen in Openb. 13, over dat beest, dat Johannes uit de aarde zag opkomen, hebbende twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, maar het sprak als de draak.

Een eerste bijzonderheid is hier, dat Johannes dit beest zag opkomen uit de aarde. Dit zegt ons, dat heel het optreden van de valse profetie op de aarde georiënteerd zal zijn. Brood en spel zullen de twee machts- en lokmiddelen van het valse profetisme zijn.

De twee hoornen (als zinnebeelden van kracht en macht) zullen echter aan de hoornen van het Lam gelijk zijn. Hier hebben wij dus de godsdienstige vorm, waarvan het valse profetisme zich bedienen zal. De uiterlijke openbaring van het valse profetisme zal met een mystérieuse vorm van religiositeit worden omhuld, om daarmede de ware gedaante te camoefleren. Zo sprak Jezus ten opzichte van de valse Christussen: „Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn- gaat niet uit! Ziet! hij is in de binnenkamer, gelooft het niet!”

Woestijn en binnenkamer waren vooral voor de oosterling plaatsen voor meditatie en gebed. Het valse profetisme, met zijn mystiek religieus en bovenaards - geheimzinnige inslag, wordt hiermee aangegeven. Alleen - het sprak als de draak!

Achter heel dat drijven van de valse profeet ziet de Schrift dus het werk van de vader der leugenen, om door de kracht van een gecamoefleerde dwaling velen te verleiden! Neemt men de liefde der waarheid niet aan om zalig te worden, zo zegt de Schrift, dan zal God hen zenden een kracht der dwaling, dat ze de leugen zouden geloven.

De Voorloper van de Antichrist.

Luther heeft eens gezegd: de duivel is de grootste na-aper van het werk Gods! Hij probeert God na te doen in al de werken Zijner handen. Zo had de Zoon Gods een Voorloper in de figuur van Johannes de Joper. De wegen tot het hart van Israël noesten door deze Voorloper worden bereid. Johannes heeft dat gedaan door zijn boetepredikaties aan de boorden van de Jordaan. Opmerkelijk is in dit verband, dat de Schrift in Openb. 13 de valse profeet tekent als een voorloper van hem, die de Zoon Gods gelijk zal willen zijn: de Antichrist!

We lezen in Openb. 13 : 12:„En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden!”

Geen wonder, dat we dan ook in het derde vers lezen:„en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest”. Zo zal de kracht der dwaling zo doordringen tot jong en oud, klein en groot, dat zelfs de uitverkorenen zullen gaan twijfelen, en verleid zouden worden, als God ze niet bewaarde. De stem van het valse profetisme in onze tijd. Indien er ooit een tijd geweest is vol van gevaar van de kant van het vals profetisme, dan is het toch zeker wel onze tijd. Hoe zien wij dat beest uit de aarde opkomen, met zijn machts- en lokmiddelen van brood en spel, om door middel van welvaart en spelen, God en de wereld te dienen.

Hij vult de handen met brood, en prikkelt de zinnen tot sport en spel, film en dans, alsof er niets hogers op aarde zou zijn te vinden. Het zoeken van de dingen, die boven zijn wordt ongeschakeld in het zoeken van de dingen, die beneden zijn. Dit durft hij zelfs te doen met een beroep op de vrijmakende kracht van Jezus’ bloed! Niet alleen de ziel, maar ook de aarde, zo predikt hij, is vrijgemaakt van de zonde, dus mag de aarde en al wat in haar wordt gevonden, in dienst van de mens en zijn begeerten worden gesteld. Hier zien wij het beest met de Lamshoornen gelijk!

Sport en spel, film en dans, ga zo maar voort, ’t wordt allemaal met een beroep op het offer van het Lam goed geredeneerd, zo ver is het zelfs gegaan, dat laatst een biddag voor gewas en arbeid werd uitgesteld, omdat de wereld een bijzondere voetbalwedstrijd op het televisiescherm had geïintroduceerd!

Hoe zien wij het vals profetisme in allerlei mystieke stromingen, die de kerk beroeren; in de grote afval, die allerwege tot openbaring komt. Kerken worden leger, en de tribunes van allerlei wereldse vermaken worden al voller en voller. 80 â 100.000 mensen bij een voetbalwedstrijd is geen zeldzaamheid meer, en hoeveel kerkmensen zitten er dan onder?

Hoe zien wij de macht van het valse profetisme saamgebundeld in het zoeken van eenheid, waar in de wortel der zaak geen eenheid is.

Wereldraad van kerken met communistische elementen, die het zendingswerk dreigen te binden aan eigen ideeën en inzichten. Werelddiaconaat, wereldapostolaat, die het element van de waarheid opofferen aan het vooropgestelde doel van de eenheid.

Zou de wachter op de wachttoren bij het zien van deze tendenzen, dan niet op de bazuin moeten blazen?

Het grote tekort.

Dat het vals profetisme zijn duizenden, ja tienduizenden kan verslaan heeft bepaalde oorzaken. In de eerste plaats het grote tekort aan waarachtig geestelijk leven. Het geestelijk leven dreigt een dode vorm te worden. En dan het grote tekort aan kennis van het ;;Woord van God! Wij lezen in Hosea 4 : 6: „Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is”.

Geen kennis brengt onverbiddelijk tot het meegevoerd worden met allerlei wind van leer. Wat dat betreft heeft het vals profetisme niet alleen het hart, maar ook de tijd mee! Moet iedere predikant niet klagen over de weinige interesse voor het catechetische onderwijs, over de geringe belangstelling voor de geschiedenis der kerk? Spreekt men met met een spottende glimlach over het werk van de „mannen broeders?” Slokt de drukte van het leven, en de zucht naar sensatie, met de prikkel van het televisiescherm, de tijd van jong en oud niet grotendeels op?

De wachter op de wachttoren roept u daarom op Efeze 6 : 10-17 eens te lezen. Trek de geestelijke wapenrusting aan! Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als van de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listelijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwasssen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.