+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

J. A. Knepper/J. Kamphuis, Gespreks en vergadertechniek. De Vuurbaak, Groningen 1973. 174 blz. Prijs f 15,—.

Dit boek wil ik graag van harte aan bevelen aan allen die zich over gespreks en vergadertechniek willen oriënteren. De eerstgenoemde auteur blijkt op dit terrein een vakman te zijn, die de lite ratuur beheerst. Hij heeft kennelijk zelf in de praktijk veel met deze techniek gewerkt. Men merkt de deskundigheid al heel gauw op. Ik kan de rijke inhoud niet in enkele regels weergeven.

Daarom enkele opschriften van paragra fen. Bij het ambtelijk gesprek worden behandeld: bezinning op het gesprek en enkele voorwaarden. — Wat is ambte lijk ? — Het spreken — Vorm en aard van het gesprek — Het gesprek als com municatie — Het gesprek als ontmoe ting — Troost in het gesprek. Het mooie van dit onderdeel vind ik dat het voluit „technisch” is en tegelijk de geestelijke kant van het ambtelijk gesprek tot zijn recht probeert te laten komen.

Er worden inderdaad „technische” din gen behandeld. Men moet dan ook tegen enig nadenken en verwerken van de stof niet opzien. Toch is het betoog eenvou dig gehouden door goed gekozen voor beelden. Dat geldt ook voor het onder deel Vergadertechniek, waarbij aan de orde komen: Bezinning op het vergade ren — Het inhoudelijk aspect — Inter actie — Procedure — Verkeerd verga deren — Samenvatting met verdere uit werking.

Prachtig wordt hier de taak van de voorzitter geschetst. Vooral voorzitters van kerkeraadsvergaderingen moeten zich met dit stuk bezighouden.

In het laatste deel gaat prof. Kamphuis in op wat zoal in de loop van het jaar aan de orde moet komen op de kerke raadsvergadering. Alle kerkeraadsbezig heden worden aan de hand van de Kerk orde besproken. Uitermate instructief. Men zou zichzelf te kort doen, als men dit boek op de ambtelijke vergadering deed ontbreken.

De uitvoerige literatuurlijsten geven ge legenheid om zich nog wat breder te oriënteren.

Ds. J. Overduin: De kunst van het ziek zijn. Uitg. J. H. Kok, Kampen.

Als ds. Overduin een boekje schrijft over ziek-zijn, wordt dat er één over levens kunst, ook voor zieken. Inderdaad: óók voor zieken; de schrijver laat uiteraard de gelegenheid om met gezonden even eens een hartig pastoraal woord te spre ken, niet onbenut. Eén van de hoofd stukken draagt dan ook de titel: de kunst van het gezond-zijn en heel het boekje door krijgen gezonden wijze les sen hoe met zieken om te gaan.

Men mag van deze schrijver-dominee geen abstracte verhandelingen verwach ten rondom de ziekte, zoals psycholo gische, bijbels-theologische of sociolo gische benaderingen, waarbij de zieke en bezoeker wel geïnformeerd worden maar buiten schot blijven. Ds. Overduin is met mensen bezig en hij helpt ze vooral mediteren over de wezen lijke betekenis, die ziek-zijn zowel als aan een ziekbed zitten of voor een zieke zorgen voor die mensen kunnen hebben. Zo ontstond een boekje vol wijsheid, waar de ambtsdrager zijn voordeel mee kan doen en bovendien nog voldoende uit kan overhouden om ervan te delen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.